Autores e literatura en Galicia

 

 

v2doloresvilavedraautoreseliteratura.html

     A aprobación por referendo en 1980 do Estatuto de Autonomía de Galicia abriu novos camiños de normalización para a literatura galega, pero tamén a enfrontou co desafío de institucionalizar un sistema literario que ata entón transitara polos esgrevios camiños da dictadura grazas ó esforzo voluntarista, mesmo militante, daqueles sectores que acochaban un sentimento galeguista. Por outra banda, a conciencia de estar a vivir unha nova xeira, na que o futuro se amosaba por construír, tivo importantes repercusións simbólicas no relativo á autopercepción identitaria da sociedade galega, en tanto fenómeno autóctono e xerado dende a propia sociedade, A entrada en vigor da Lei de Normalización Lingüística en 1983 sentaría as bases do emprego da lingua galega en ámbitos públicos, sendo especialmente importante para o desenvolvemento do sistema literario todo o relativo á implantación do idioma no ensino.
     O principal desafío que se nos presentaba era conseguir que a literatura superase a limitada condición de práctica de grupo para ser recoñecida como un patrimonio colectivo, e conseguir que desempeñase unha función de vertebración social, tan necesaria nunha sociedade carente de plataformas de organización cívica. E iso significaba, de entrada, ampliar a base lectora; para acadar este obxectivo desenvolveríanse ó longo destes anos diversas estratexias. O tempo iría amosando unhas como máis eficaces ca outras, pero todas xurdiron dunha inquedanza común: superar de vez o minfundismo dunha literatura que parecía conformarse co tamaño bonsai. O esforzo editorial no que se refire á profesionalización do sector, á súa especialización, así como no aumento de títulos e de tiraxes foi descomunal. Máis para afrontar o reto era tamén preciso un esforzo de imaxinación colectiva. Así, axiña se albiscou a urxencia de dinamizar un xénero consustancial á modernidade, a novela, pulada dende comezos dos 80 pola convocatoria de dous importantes certames (Blanco Amor e o Xerais) e que pasaría entón a disputarlle á poesía a súa condición, ata entón indiscutible, de xénero áureo, pois parecía que da súa man chegarían novos lectores e, sobre todo, novas xeracións de lectores, ás nosas letras. Consonte isto, a novela emprendeu tamén un acelerado proceso de diversificación xenérica, estimulado dende as editoriais e coa bendición dun sector da crítica e do ensino que pretendía evitar a fuga de lectores cara a outros sistemas literarios máis consolidados —nomeadamente, o castelán— que ofrecían unha suxerente variedade de productos literarios. Hoxe, vintecinco anos despois da primeira convocatoria do Premio Blanco Amor de novela, haille que recoñecer ó xénero a teimosía por acadar, nun tempo record, unha digna madurez, que lle permite hoxe, xa con máis vagar, ir enfrontándose coas asignaturas pendentes: a última, a consolidación dun grupo de narradoras, visibles socialmente e identificables cos seus particulares proxectos artísticos, que superen de vez a condición que ata entón lles fora adxudicada ás escasas mulleres que abordaran o xénero: a de honrosas excepcións.
     Polo que se refire á poesía, e tras a súpeta irrupción de poetas nos eidos narrativos que se produciu nos 80, as augas irían voltando ó seu rego, e o xénero recuperaría o seu prestixio canónico, refrendado tamén polo ingreso na RAG dalgunhas das grandes voces poéticas (Luz Pozo, Manuel María, Méndez Ferrín, e Xohana Torres) que se consolidaban así no seu papel de referentes dunha xeración poética
—a dos 80— de indiscutible calidade, mais tamén das voces máis xoves, que irromperían nos 90 reivindicando un espazo propio (¿literario? ¿institucional?) dende o que establecer un diálogo cunha sociedade que consideraban, non sen certa razón, demasiado afastada do feito poético. Así, Galicia inzou de poetas e poemas, que conquistaron ámbitos dos que levaban moito tempo ausentes: pubs, facultades e festas populares acolleron a mozos e mozas que conseguiron que todos nós foramos tamén un pouco poetas. En canto ás mulleres, xenealoxicamente lexitimadas dende Rosalía para o cultivo do xénero, farían a súa particular contribución á renovación poética cultivando novos rexistros ata entón insólitos nelas, tal o erótico ou o pornográfico.
     A década dos 80 abriríase cun importante paso adiante na profesionalización do escritor galego, pois nese ano constituiuse a Asociación de Escritores en lingua galega (AELG). Por outra banda, ó longo destas décadas irían consolidándose dous modelos de escritor: o do profesional, é dicir, aquel que viviría exclusivamente da escrita (por suposto, tamén xornalística) e o calificado como 'escritor medio' que compaxinaba a creación literaria con outra adicación profesional (case sempre á docencia ou ó funcionariado). Foi esta unha tensión que suscitou proveitosos debates pois se ben ó principio a primeira opción semellaba a ideal, o tempo iría revelándonos as súas servidumes; pola contra, a liberdade da que gozaba o escritor non profesional manifestábase cada vez máis como un privilexio. Pero, en todo caso, que un sistema literario cuantitativamente reducido coma o galego fose quen de xerar escritores profesionais foi percibido pola sociedade literaria (e non só) como un indiscutible paso adiante, de importantes consecuencias na súa propia autoestima. Como tamén o foi o protagonismo mediático de certos autores, que os fixo visibles non só a eles senón tamén ó conxunto do sistema, ós seus productores e instituciones e que, ó tempo, validaba o criterio dos lectores galegos.
     Esta visibilidade mediática non sería posible sen o auxe que nestas décadas acadaron en Galicia os premios literarios, dotados dun novo valor simbólico que os convertía para as institucións convocantes
—públicas e privadas— nunha fórmula doada por medio da cal adquirir lexitimidade galeguista, un valor moi cotizado no mercado dos bens culturais na nova Galicia que se estaba a artellar. Mais poucos foron os galardóns que, ó longo destes anos, foron consolidando un criterio e unha personalidade definidas no actual mapa de premios. Sen dúbida, hai demasiados, moitos deles de vida errática (convocados ou desconvocados segundo a cor política ou as posibilidades presupostarias da entidade convocante), o que determinou a perda do seu valor referencial e do seu poder canonizador. Secomasí, e malia os excesos nos que se puidese incorrer en Galicia nestas décadas, os premios seguen a ser mecanismos eficaces de dinamización literaria e cumpren aceptablemente a súa función orientadora para o público lector. Pero, ademais, parécenme unha xusta contrapartida ou, se se quere, o pago dunha débeda de gratitude que todos nós temos para cos nosos escritores polo feito de que nos sigan considerando os seus destinatarios preferentes. Lembremos que a nosa é unha literatura cun teito potencial lector duns tres millóns de cidadáns (deixando agora a parte a utopía da lusofonía) e, polo tanto, cunha limitación de partida no que se refire ós posibles ingresos que se poden obter por dereitos de autor. ¿Non merecen logo os nosos escritores, de cando en vez, un incentivo económico?
     Un caso un pouco diferente é o dos galardóns de ámbito estatal ou internacional. Se a literatura infantil e xuvenil galega leva anos facéndose cos máis prestixiosos (Lazarillo, White Ravens, IBBY...) sen que isto suscite ningún tipo de espavento, o panorama muda cando constatamos as expectativas que esperta entre os escritores galegos o Premio Nacional nas súas diversas modalidades, sobre todo a partir de que Manuel Rivas o obtivese en 1996 con ¿Qué me queres, amor? e Suso de Toro fixese o propio en 2002 con Trece badaladas. O feito de que eses galardóns os consagrasen alén das nosas fronteiras e que lles abrisen as portas do cine foi contestado por certos sectores que viviron o proceso como unha sorte de expropiación literaria, pois moitas veces o tratamento mediático ignoraba o feito de que se tratase de obras galegas ou, en todo caso, reducíaas á simple categoría de cuota autonómica, se ben a tirapuxa non sería máis ca unha nova versión, actualizada, da eterna tensión entre forzas exocéntricas e endocéntricas. Sen dúbida, o éxito dos devanditos autores foi unha excelente tarxeta de presentación para outros escritores galegos no mercado editorial estatal, e estimulou en xeral o afán por exportar os nosos productos culturais. Mais moitos daqueles que non o conseguiron contaxiaríanse da síndrome de Liliput contra a que tentarían vacinarse por medio de inxeccións de proteccionismo e autoestima que lles axudesen a ignorar o País dos Xigantes, tan frustrantemente lonxano e tan ameazadoramente próximo a un tempo. A nosa contraditoria relación coa literatura 'hespañola' segue pexada polo complexo de periferia, agudizado pola indiferencia do centralismo aznarista que malamente conseguiu gardar as aparencias dunha tolerancia benevolente e que deixou anquilosar os avances que con tanto esforzo se foran producindo na vertebración dun mapa dinámico das culturas estatais.
     Ese complexo apréciase moi ben no que sucede na traducción da literatura galega a outros idiomas, convertida (probablemente de xeito inconsciente) polos propios autores na pedra angular refrendadora da súa calidade, ignorando ou querendo ignorar ata que punto moitas veces a porta da traducción se abre pola man da casualidade, dos acordos empresariais ou das relacións públicas. Carentes por completo dunha estratexia institucional ben deseñada e planificada que promova a traducción do libro galego, tal e como fan outros países (Francia, Cataluña), os nosos escritores terán que seguir servíndose do salvaconducto que para eles supón a sona da que gozan os seus predecesores, e cruzando os dedos para seren os escolleitos polos erráticos criterios do azar. E se observamos o reverso da moeda, o panorama non cambia: ¿que autores doutras expresións lingüísticas podemos ler hoxe en galego? Poucos e incompletos. Todos as louvables tentativas editoriais de consolidar coleccións de traducción reveláronse infructuosas por careceren de algo básico: un plan nacional que defina a curto e medio prazo cales son as necesidades e cales as prioridades; quen, como e para quen traducir, e cal pode ser o apopio institucional a este plan. Ante esta carencia os editores lanzáronse a unha voluntarista carreira por tapar ocos que co tempo se amosou igualmente inútil. Urxe un exercicio de honestidade e de realismo que
—por exemplo— se beneficie da competencia do público galego para ler en español, o que nos permitiría rivalizar con ese mercado aproveitando os seus déficits. Porque ¿ten sentido que o español siga a ser o idioma máis traducido ó galego? ¿ten sentido o esforzo económico que supón traducir El Quijote ó noso idioma? Cómpre botar man da imaxinación e converter os nosos catalogos de traducción en espazos suxerentes, que atraian á nosa lingua a lectores que atopan neles propostas orixinais e, en certa maneira, alternativas. Se nos resignamos a que a nosa política de traducción sexa a copia clónica da de literaturas máis fortes e consolidades, estamos condenando a lingua galega, como lingua de expresión literaria, á segunda división.
     Da man do xornalismo chegarían nestas décadas aires novos, e novos públicos, ás nosas letras, convertidos os xornais en correas de transmisión, en vasos comunicantes que equilibran
—pero tamén potencian— a esquizofrenia fenomenolóxica na que vivimos. A relación entre prensa e literatura, tantas veces vista como adúltera, recibe hoxe os parabens de case todos os sectores sociais, que aplauden a maridaxe. A narrativa galega aposta así por derrubar de vez as difusas lindes que separan a realidade da ficción para explorar ese territorio neboento e fronteirizo no que —disque— os galegos sempre nos movimos con soltura. Nese espazo a actitude do lector actual, afeito coma está a que a realidade dependa de quen a conte, abala entre a dos que apostan por un escéptico relativismo e daqueles que manteñen vivo o remol dunha fe resistente na palabra que caracterizou secularmente á nosa cultura. Por ese invisible fío de Ariadna que comunica o visible e o invisible, por esa delicada arañeira que sustenta a nosa identidade complexa, polimorfa, mesmo contradictoria, avantan hoxe os nosos escritores, pexados pola responsabilidade de conseguir que a rede de palabras non rompa. porque, de iso acontecer, caeremos no voraz baleiro do 'non ser'. Ese, o da supervivencia, é o gran desafío da literatura galega. A nós, os lectores, incúmbenos a responsabilidade de garantila. Porque depende, fundamentalmente, de nós.

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega