Primeiro boceto (incompleto) pra o certame literario "Suárez Ferrín" en A Coruña

O Brecht

n2obrechtprimeiroboceto.html

Simone Weil : «Por riba das institucions destinadas a protexe-lo dereito, as persoas, as libertades democráticas, hai que inventar outras destinadas a discernir e a abolir todo o que, na vida contemporánea, aplasta ás almas baixo a inxustiza, a mentira e a fealdade»
     Cando a palabra cae en desuso, córrese o risco de olvidar, co paso do tempo, cal era o íntimo significado que a acompañaba, tamén de que certas institucions pervirtan o seu contido, trivializando e reinventando o seu significado pra adaptarse ós «novos tempos». A palabra non é «neutral», está preñada de historia, de carnalidade. Sí, tamén de prexuízo, mais é o único instrumento que temos pra construir culturas de tolerancia e solidariedade.
     Estamos acostumados a medi-lo «progreso» en estatísticas macroeconómicas, mais olvidámonos de tomar en conta a realidade humana e sensíbel que latexa baixo a omnímoda comprensión das gráficas e as estatísticas. O xérmolo dunha cultura da intolerancia, non é palpábel na mera estatística, percíbese na cotidianeidade, na carencia de hábitos e costumes cívicas nos individuos; son éstes, factores que xa non semellan terse moi en conta, a pesares de que neles latexa, tanto a capacidade de resposta dun pobo perante institucions despóticas, coma a súa aquiescencia, a súa indiferencia coa «cousa pública» a súa despreocupación pola dor e a inxustiza cometida alén da familia.
     A desvinculación do individuo coa res publicae, a perda de espazos comuns de diálogo, supón tamén a perda de auto-coñecemento dunha comunidade, un auto-coñecemento que é sempre preciso pra observarnos na nosa diversidade, pra construir unha cultura política cuxa raigame sexa o recoñecemento mutuo, a aceptación plena da identidade do «outro». Tarefa custosa, mais non imposíbel, pois esta cultura precisa dun individuo auto-reflexivo; a irreflexión das masas, en tempos de neurose política, de desorientación colectiva, ten as mesmas causas ca irreflexión do individuo: a negativa a distanciarse dun mesmo, a «auto-observarse» o medo ó pensamento.
     Unha sociedade reflexiva é unha sociedade que se pensa a sí mesma no camiño, na circunstancia, na continxencia da necesidade histórica, é unha sociedade cuxa felicidade non consiste na fuxida cara o «recuncho privado», senon na vinculación intelectual e afectiva coa cousa pública. Nunha sociedade asolagada pola estéril relixión do «eu despreocupado» e polo pragmatismo, é tarefa difícil a creación de prácticas, espacios e hábitos cívico-democráticos, se só os intereses de mercado dictan que é coñecemento e cultura e que non o é, caemos no risco de separar coñecemento e ideoloxía, privando así ó individuo de manifesta-la súa concepción global do mundo, de botar man do pulo crítico e constructivo da razón. Todos levamos o mundo ideal ancorado en corpo e alma, todos levamos unha república gardada no peto. Sí, hai pensamento alén da esfera económica.
     Falar de tolerancia e solidaridade, non é unha mera declaración de principios. A palabra é tamén carne, a palabra debe ser feito, tanto no anonimato da nosa vida privada, coma na nosa actividade no espacio público. Se falamos da democracia coma unha forma de vida, falamos tamén, implícitamente, da necesidade de limpa-la cultura democrática actual de mitos. Un deses mitos consiste en crer que a democracia é un feito consumado, e non un proceso; as dúas verbas que nos ocupan, tampouco son feitos, senon procesos, aspiracions; velahí a pulsión utópica, o desexo que subxace na palabra.
     Cando vimos ó mundo, abrimos instintivamente os beizos pra expresar unha carencia, unha necesidade: o leite materno. A palabra naceu da mesma forma cao «primeiro neno» expresando unha carencia; a palabra non foi, non é, non será, endexamais, neutral. Crear vieiros de tolerancia e solidariedade, é construir comunidades onde as identidades poidan ser sentidas, expresadas e practicadas na súa plenitude, sociedades nas que a fenda entre individuo e comunidade non se amplie: non hai individuo sen comunidade, nin comunidade sen individuos, tódalas declaracions formais de dereitos levan a impronta de reivindicacions colectivas, mais éstas precisan de individuos dispostos a afrontar a contradicción dialéctica entre os dereitos formais e as circunstancias materiais que impiden a súa consumación.
     O relatorio histórico consistente en ensalza-las virtudes dos «grandes homes» cae no erro de considerar ó individuo como actor da historia, de ignora-los determinantes sociais, políticos, económicos e mesmo culturais que subxacen baixo o suposto fado máxico do «individuo providencial». A historia, ó igual que outras áreas do coñecemento, non contén eternas verdades, mais, esculcando un chisco nas súas entrañas, sen a rigurosidade do historiador, pode un darse conta do perigo que conleva interioriza-lo mito dos grandes homes no eido da cultura: a propaganda do lider, deuse sempre en comunidades depauperadas, en sociedades sen pulso e vitalidade cultural, cun profundo desequilibrio no acceso ó coñecemento e no reparto de recursos materiais e intelectuais. En resumo, en circunstancias históricas que empurran á masa a actuar baixo o imperio da necesidade. Evitar tales circunstancias implica, tamén, construir tolerancia e solidaridade. Non confundir cohesión con homoxeneización, patriotismo con chauvinismo, ou militancia con partidismo, son outros dos obxectivos pra osixenar á tensa cultura política actual.
     ¿É posíbel recupera-lo senso da palabra «verdade», na sociedade dos «grupos de interese»?, ¿nunha sociedade con medios abondo pra construir «mentira» —moitas veces, disfrazada co termo «public opinión»—?. En escritos sobre teatro, Brecht falaba da necesidade de provocar o efecto de distanciamento nas representacions das súas obras, da necesidade de representar situacions sen Deuses ex machina, sen leises naturais, sen acontecementos alleos á vontade dos homes; a tentativa de Brecht era evita-la identificación, a hipnose do individuo co mundo circundante. A nosa sociedade ten medios abondo pra crear tal hipnose nos individuos, por iso, pra construir tolerancia e solidariedade, precisamos tamén a capacidade de distanciarnos dos fenómenos sociais, de evitar a identificación fanática. O conflicto televisado nos mass media, recurre sempre á estética da miseria, á contemplación muda da barbarie. Non existe o discurso racional, nin a información: a barbarie ten que entrar só polos ollos, ten que ser captada coma emoción ou sentimento de impotencia. ¿É algo azaroso?, ¿é algo premeditado?, o certo é que, facendo unha hermeneutica da sospeita, semella que hai certo interese en desbordar coa imaxe da miseria, en facer sentir en troques de facer entender. Mais non basta co sentimento, non.
     No teatro cotián, precisamos cidadans con capacidade de distanciamento, de auto-reflexión. Construir tolerancia é pensar qué factores determinan ou fomentan o contrario, na nosa sociedade do risco, facemos da competitividade unha virtude celestial; mais, unha comunidade cuxo principio motor resida só no principio da competitividade e na lóxica do beneficio, está condeada, antes ou despois, a fracasar. Distanciarse do mundo é pensar alternativas á súa dinámica, mais tamén ter conta das limitacions que o mundo mesmo impón á hora de experimentalas; non se pode falar de tolerancia e solidaridade sen actuar sobre o entorno social que construímos, reformar é «volver a dar forma», construir sobre o dado, adecuar as nosas estructuras económicas, políticas e xurídicas para resolve la contradicción entre os «valores democráticos» e os feitos, entre propaganda e realidade cotiá.
     O pulso vital dunha comunidade política latexa na cotidianeidade, na conversa cotiá, na realidade anímica das xentes que integran a sociedade civil, unha realidade viva, diversa e palpábel. Nese «cosmos» é onde os individuos se sinten afins e diferenciados, onde poden ser conscientes dos medos, preocupacions e desexos vitais que os caracterizan. Desexos que, moitas veces, non se corresponde cos discursos político-administrativos das institucions e que teñen a súa máis fonda raigame no clima cultural e anímico da sociedade. Velahí está o problema, na nosa concepción do político coma algo separado do cotián. Na nosa concepción da política coma un frío discurso político-administrativo, non coma algo vivo e humano. Se queremos construir novas sensibilidades políticas, tiremos que acostumarnos a non separar ámbolos dous espacios, e a distanciarnos do espacio mediático.
     Mais, hai máis factores que nos poden arrastrar cara unha cultura da intolerancia; cobra especial relevancia, na nosa península, a problemática da identidade nacional, ésta está a caer nunha dialéctica da confrontación, acentuada ata o paroxismo, tanto pola política institucional coma polo espacio mediático. É de imperiosa necesidade afronta-la problemática da identidade. Falemos, pois, da identidade:
     —¿Non hai límite prao número de formas en que eu podería describirme a min mesmo?; di Eric Hobswan. Acórdome tamén do ocurrente título da autobiografía de Bernard Shaw: «dezaseis esbozos sobre min mesmo». Esculcando anacos de identidade, encóntranse moreas de imaxes, moreas de experiencias e lugares comuns na memoria, lugares que desaparecen, pero que fican vivos, coma se retornando inconscientemente ao pasado, a memoria individual nos fixese unha chiscadela no presente, obrigándonos a re-encontrarnos e nós mesmos ou ben a enriquecernos no misterioso quebracabezas da identidade.
     «Die warheit is konkret» —a verdade é concreta—, sentenciaba Brecht. Coa identidade pasa o mesmo, para que ésta sexa sólida e ricaz, precisa, ó mesmo tempo, o diálogo, o encontro, a pescuda doutras identidades que criamos soterradas, pero que tamén artellan o noso imaxinario mental e sensíbel. A linguaxe é o fío necesario pra atopármonos mutuamente, o «eu» recoñécese porque se sinte identificado cun «eu» ó que escoita, o «eu» síntese a sí mesmo porque percibe a dor, a alegría, a esperanza doutro «eu» que se expresa con confianza. Os mesmos puntos de des-encontro cun «outro», son puntos de encontro con outros, e viceversa, os meus puntos de encontro cun «outro», son puntos de des-encontro con outros. Facer da identidade unha perigosa e superficial dicotomía, é caer repetidamente nun erro que nos pode custar caro algún día. Como individuo, recoñezo o meu pasado, no presente doutro individuo, recoñezo incluso as meus desexos, no presente doutra persoa. Sí, tamén podo entregarme á fugacidade e inmediatez do presente, mais, o certo é que a identidade non só ten lugares, espacios, dimensions individuais e colectivas, racionais ou afectivo-simbólicas, tamén teñen un tempo. Por iso, a tensión entre «tradición» e «modernidade», pode caer tamén en dicotomías absurdas, se non nos interpretamos coma individuos e colectividades a cabalo dunha e doutra, coma sociedades en transición. ¿Quere isto dicir que teñamos que axeonllarnos perante a suposta necesidade do moderno, do novo?. Non, a tensión dialéctica entre tradición e modernidade tamén é conflictiva, mais, a certo progresismo responderíalle que antes de dar «un paso cara adiante», é preciso dar, primeiro, catro cara atrás, e a certo conservadurismo, que as frustracions dos pais non teñen porque se-los soños dos fillos.
     A identidade, pois, é un tema delicado, e temos que afrontala na súa pluridimensionalidade. Cometeremos un erro se asociamos atributos concretos á identidade. Malamente podo eu concebir «dúas Españas», cando puidese concebir máis de tres Galicias, e outras tantas Europas: temos que fuxir da dicotomía, se queremos construir culturas de tolerancia e solidaridade. Namentres non resolvamo-la «cuestión identitaria» na península, a tensión seguirá latente, e o que é pior, certas crases políticas seguirán utilizando a «cuestión nacional» pra aplica-la vella táctica do «divide e vencerás». Se as institucions tampouco aplican políticas reais e efectivas de discriminación positiva no eido lingüístico, a situación actual leva visos de persistir no futuro.
Segundo Suso de Toro, somos cans de palleiro: feitos de experiencias e circunstancias, de azar e liberdade. Somos verdade e desexo, soño e realidade, por moito que o neguemos, estamos sempre columpiándonos entre eses dous extremos do péndulo. O dinamismo, a diversidade e a vitalidade cultural son sempre precisas nunha democracia, anque só sexa pra evita-la esclerose do pensamento, pra fuxir da homoxeneización. As institucions poden dar un pequeño empurrón, mais tal actitude ten que sair do individuo mesmo. Tanto a historia, como a socioloxía... coma calqueira outra ciencia que pretenda artellar explicacions omnicomprensivas sobre os grupos e os individuos, fracasan no seu intento, porque vivir é sempre estar condicionado pola incertidume; o relatorio histórico cóntanos a experiencia vital do home dende arriba, a voo de aguia, pero os homes experimentámonos dende dentro, e dende dentro pensamos, sentimos e decidimos. Dende dentro seguimos a ser, en certa maneira, un chisco descoñecidos para os demais e para nós mesmos. Pedirlle ó individuo que non se sinta o centro de universo, é unha crueldade, pois cada home é o seu propio centro, está condeado a intentar entenderse, a sufrirse, a loitar consigo mesmo. Tódolos conflictos teñen a súa raigame na falla de empatía, precisamente, pola mesma inercia da nosa intransferible individualidade, pola falta de experiencia vital para comprender ó problema vital do outro, ou pola inconsciente negativa a comprendelo.
     A tolerancia e a solidaridade constrúense tamén dende nós mesmos, é —tamén— unha aspiración vital e individual de auto-mellora. Non pode haber comunidades ou culturas de tolerancia, sin individuos con capacidade de compromiso. Tampouco chega coa institucionalización dos principios, se os principios non están interiorizados, se non forman parte do imaxinario mental e sensíbel dos individuos.
     Mais, isto non é unha apoloxía do individualismo por sistema, mais ben, é un alegato a favor da individualidade: a individualidade refírese á nosa particularidade coma cidadans, aquelo que nos fai o que somos, aquelo que nos caracteriza. Queirámolo ou non, non podemos fuxir desa individualidade, levámola pegada ás costas e é a nosa sombra: un «melting pot» de recordos, experiencias e afectos, un eu quebrado e escindido, mais un «eu», ó fin e ó cabo. Unha das características do mundo actual é que non permite a expresión desa individualidade, seguimos embobados polo número, pola estatística, pola opinión da maioría; faise apoloxía do individualismo, mais desprézase toda manifestación de individualidade no pensamento.
     A baleira relixión do individualismo, coma novo imperativo categórico, convírtese así, paradoxalmente, no xérmolo dunha abafante homoxeneización cultural, que oscurece toda particularidade, toda especifidade, tanto individual coma grupal. Na nova linguaxe da sociedade postmoderna, tódolos antigos referentes desapareceron polas ideas modernas: desaparición do cidadán e surximento do individuo emprendedor, desaparición da sociedade e surximento do mercado, desaparición do artista con canción protesta, polo culto á imaxe do artista, e desaparición das clases e do weelfare state, pola sacralización da competencia individual e o consumidor. A modernidade xa non exclama ós catro ventos «!Liberté, egalité, fraternité», o proxecto ilustrado, o sapere aude Kantiano, é cousa do pasado; proclámase a liberdade absoluta de mercado e a fraternidade entre mercaderes. Non se fala de igualdade. Todos estes factores, están a converter ás nosas metrópoles en imperios do consumo, en culturas do desvínculo. Se queremos construir tolerancia e solidariedade, temos que construir tamén unha cultura da afinidade, o cal non poderá ser posíbel sen unha proposta de educación sentimental nas nosas escolas, que contrarreste á cultura do yoísmo, do consumo e da competitividade.
     Mais, falemos desta palabra: afinidade. A palabra afinidade sempre suscitou en min unha curiosidade bastante fonda; en principio, a afinidade é unha verba que tenta dar nome á sensación de cercanía ou agrado que nos produce a compaña doutro ser. O verdadeiramente misterioso desta palabra, non é o seu significado, senon as múltiples causas que impulsan o surximento dese sentimento de cercanía, no cal podemos sentirnos a nós mesmos noutro ser. Nesa afinidade, xorde unha dimensión da persoa na que deixa de sentirse coma individuo aislado, e pasa a ser cidadán, Irlandés, socialista, ou calqueira outra identidade que posúa íntimo significado e relevancia para él. Nas afinidades individuais, xorden as afinidades colectivas; mais, por riba destas, debe haber sempre un consenso ético de convivencia, compartido por todas. O contido dese consenso, é a raigame de toda cultura de solidaridade e tolerancia; tal contido pode ser revisado, reformado? mais debe funcionar sempre coma un punto de encontro, coma un punto de partida, non coma un punto e e final.
     O que Eduardo Galeano denominaba a cultura do desvínculo é un impedimento para o xérmolo dunha cultura da afinidade: a sensación de baleiro e a falla dun sentido vital que impulse a nosa actividade cotiá, alén do tempo destinado a tarefas socialmente productivas, é, sen dubidalo, unha realidade que, se ben non pode ser palpábel coa matemática frialdade das gráficas macroeconómicas ou da obxectividade estatística, ten a súa raigame no interior de moitos individuos; a ciencia non pode aspirar a te-lo monopolio da verdade, a dimensión íntima do individuo, as súas paixons e afectos, non poden ser analizados coa frialdade académica do método científico. A exactitude e rigurosidade científicas, ás veces, teñen un sabor agridoce; pode que sexa exacto representar nunha gráfica o balance das mortes da guerra do Vietnam, mais a exactitude desta gráfica non tirá, endexamais, a capacidade que ten a imaxe, a fotografía, ou a vivencia directa, pra trascende-la comprensión puramente académica e pasar a ese sentimento de afinidade, de empatía co sufrimento alleo. É esa empatía a que nos empuxa a actuar.
     A cultura do desvínculo mostra un total desinterese pola realidade humana, rinde apoloxía ó práctico, ó inmediato, abrangue tódalas dimensions das nosas vidas. Agás excepcions, na nosa cultura urbana, existe moita dificultade pra encontrar espazos de socialización alén dos espazos de consumo, espacios de afinidade. A afinidade é o punto onde dous seres converxen en corpo e alma, un sentimento que vivifica e devolve á persoa ó sentido da terra, e ó colectivo a súa conciencia de seren algo máis ca individuos aislados; quizais sexa hora de buscar ou de crear unha literatura da afinidade, unha literatura con pel e sangue.
     Contan que Herbert Marcuse, cando estaba a pasa-los seus últimos días nun hospital, foi visitado por Jurgen Habermas. Marcuse miraba a través da fiestra... coa mirada perdida, sumido nos seus recordos e coa respiración entrecortada. Facendo un esforzo, díxolle a Habermas:
     —Jurgen, xa sei onde xorden os nosos valores morais: na contemplación da miseria, da dor humana.
     Marcuse naceu e morreu ateo, sen sabelo, nesa confidencia a Habermas, estaba falando da piedade. Seguramente, para él, a piedade non era un sentimento divino, senon, sinxelamente, humano. Só unha cultura da afinidade pode devolvernos o senso humano de tal palabra. A afinidade é unha realidade corpórea, alén de estructuras xurídico-políticas que oficializan vínculos que, ás veces, non representan feitos; é así como, co tempo, as verdades oficiais, as verdades tradicionais, vólvense opacas, frías, mesmo intrascendentes. A vinculación por afinidade trascende ós intentos de homoxeneización por parte dos férreos patriotismos de estado, e por parte dos nacionalismos esencialistas e excluíntes; nese sentimento debería te-la súa raigame calqueira intento de construir unha cultura de paz, unha cultura pra enfrontarse ó dominio e á creación político-mediática de medo, unha «cultura da afinidade» na diversidade.
     Unha cultura da tolerancia, e da solidaridade.


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega