Testamento na Galicia profunda

Xeromo Vázquez

n3xeromovazqueztestamentonagaliciaprofunda.html
     Aquel domingo, pola mañá, cedo, déronlle aviso ó Notario para que fose a un lugar dunha parroquia do Concello de ..., na beira do Miño, porque un home estaba a morrer e antes de irse para o outro mundo quería facer testamento.
     O Notario, preguntoulle ó recadeiro se na casa había cans.
     —Hai, señor, hai e non poucos nin bos, —respondeulle.
     —Pois daquela vou buscar ó meu amigo e xa imos para aló.
     E así foi. Mandoume recado e cando me dixo que na casa do moribundo había cans e, por riba, malos, e meu medo era coma o do Notario, se non maior, acordei que o mellor sería levar con nos o meu sogro, que estaba a pasar uns días na casa, e que era un home que non sabía o que era o medo nin ós cans nin a nada nin a ninguén. Díxenllo, pareceulle ben, e aló fómo-los tres no seu coche por aquelas corredoiras, chamadas estradas polo alcalde e os seus concelleiros, que sen dúbida eran moi chistosos, cara ó Miño. Chegamos á casa do testador, baixou o meu sogro, abriu a cancela e foi de ver como se veu para el unha morea de cans, grandes e feros, que máis que ladrar ouveaban coma lobos e ruxían coma leóns, pero el nin se inmutou e ó falarlles non sei que, calaron e, xa calmos, marcharon tras del para o fondo da eira. ¡Como bulimos o Notario e máis eu a meternos dentro da casa!
     A patroa, unha muller duns 70 ou máis anos, recibiunos e díxonos que o seu home estaba moi grave, que non habería de pasar daquela noite segundo lle dixera o doutor, e que acordara no último intre que lle mandaran recado ó Notario para ordenala súa última vontade. A verdade é que nolo dixo toda sorrinte e zalameira. Desde logo non parecía que estivera con moita dor nas portas da viuvez. Máis parecía que devecía por selo.
     A dona guiounos ó cuarto do enfermo, e abriu a porta que xiraba cara a parte de fóra. Díxonos que pasaramos e fixémolo sen ningunha desconfianza. ¡Non sabiamos onde nos iamos meter! O cuarto era pequerrecho, alongado e estreito. Fronte á porta estaba a fiestra coas contraventás medio pechadas. Estaba tan escuro que case non se distinguía nada, pero a patroa acendéuno-la luz. ¡Quedamos mudos e unha friaxe recorréuno-lo corpo! O carón da fiestra, de pé, estaba un cadaleito, aberto, forrado de vermello rabioso; a tapadeira debaixo da cama, pero sobresaíndo un bo anaco, e tamén no chan, deitado, un crucifixo grande, negro, moi feo, que sería para cravar na tapa cando o defunto estivera dentro da caixa. O lado do cadaleito dúas cadeiras. A cama do enfermo estaba posta de través, de maneira que malamente se podía pasar cara a fiestra sen fregarse coa parede e había que facelo, porque a cama estaba tan pegada á porta que ó pechala, non se cabía, así que de entrada tivemos que ir cara a aquel tétrico caixón. Tan fascinados estabamos coa súa vista que non coidaramos do enfermo, pero ó pasar achegados ós pés da cama naturalmente que había que miralo, a non ser que lle deramos as costas e, vermellaclaro, non era o caso nin había porqué. O miralo, entre o nerviosos que nos puxera aquela maldita caixa vermella, que era a única cor que nos quedara na retina, e ó velo, outra friaxe deixounos xa xeados de todo. Era un home de máis ou menos 70 anos. Estaba serio, pálido, moi ben afeitado; os ollos abertos e grandes coma pratos e coa mirada serena e fixa no teito. Tiña unha expresión de total indiferencia. Estaba tapado coa saba e o cobertor; os brazos, estirados o longo do corpo por riba da roupa e os pés ó aire... pero iso si, ¡tiña a boina metida ata as orellas; estaba vestido cun traxe negro, camisa branca e gravata verde, dun verde brillante, rechamante, tanto que daba noxo mirar para ela, e os pés calzados cunhas botas de sola grosa, forte, novas! ¡Nunca tal viramos!
     Sentámonos nas cadeiras cara ó moribundo e tendo nas costas o maldito cadaleito, con pés apoiados na tapa e procurando non darlle unha patada ó crucifixo, que tan cativo era ó espacio que quedaba. Realmente era algo moi incómodo e desagradable. ¡Inda me dan calafríos!
     A patroa, desde a porta e a berros, díxolle ó seu marido:
     —¡Esperta, ho, esperta! I-lo Notario que mandaches chamar e mailo seu escribán!
     Como o seu patrón nada dixo, seguiu a vella a berros:
     —¡Fálalles, porco do demo, que xa pouco che queda neste mundo! E logo, ¿non ves que xa te amortallei?
     E volvéndose cara ó Notario, díxolle:
     —Míreo, señor Notario, míreo, que lle hai un mes que eu estaba moi enferma e ese queríame trae-lo notario para que fixera testamento deixándolle todo a el, e que se non lle daba ese gusto, habiariame deixar morrer coma unha cadela rabiosa e non me había dicir nin tan sequera unha misiña pola miña alma, pero Deus castigouno, porque eu sandei. ¡Agora, que se amole!
     E volvéndose ó seu marido, díxolle:
     —¡Porco, máis que porco! Mira, mira ben para mín. ¿Ves? Estou sa e forte e ti desta noite non pasas. ¡Estás a morrer, xa non hai quen te salve, cabronazo!.
     O Notario díxolle á vella aquela, que se fora do cuarto e pechara a porta, que quen tiña que falar co enfermo era el, pero antes que sacara de alí o cadaleito, que aquilo no era serio. A muller contestou que ela sola non podía con el, que ó da funeraria xa lle custara traballo pasalo por riba do enfermo, ó que estivo a piques de esmagar, así que alí quedou o caixón. O Notario e mais eu, procurando empurrar pouco a pouco a tapadeira cos pés e sen meter moito ruído, pero a pesar do coidado, rinchaba ó se rozar co chan que estremecía; o crucifixo puxémolo de pé, procurando que non quedara á vista do enfermo. A muller saíu para fóra, pero antes, a condenada, aínda se puxo ós pés da cama do seu marido a bailar unha muiñeira grotesca e a facerlle burla.
     Xa fóra a muller, o Notario comezou a facerlle o moribundo, —que seguía a mirar para o teito, coa expresión impasible, como se todo aquilo non fora con el—, as preguntas que xulgou axeitadas para determinar se ó seu xuízo tiña o mesmo a capacidade mental precisa para testar. O home contestou a todo con grande mesura e comedimento, de forma clara e con toda normalidade, polo que o notario non apreciou ningún obstáculo para que deixara de facer o seu testamento, así que preguntoulle se xa tiña pensada cal era a súa última vontade, e respondeulle que si, e expuxo como tiña acordado facelo, principiando polos coidados para a súa alma, as misas que quería que se lle dixeran, os cartos que lle deixaba á parroquia; os legados para os seus parentes; que a casa co cerrado, o enxoval e todo demais que nela houbera de portas para dentro e fora da súa propiedade, mailos os animais, deixáballo a súa filla con cargo ó tercio de libre disposición e, se for preciso, ó tercio de mellora, e o resto dos bens que se repartisen a partes iguais entre tódos os seus fillos. Ata aquí todo foi ben, pero cando o notario lle preguntou se para a súa muller só lle deixaba o usufructo legal ou quería favorecela con algo máis, o moribundo reviviu e a berros, dixo que non, que a esa mala prea nada lle deixaba, nin usufructo nin nada. O Notario díxolle que iso non podía ser, que o usufructo legal tiña por forza que deixárllelo á súa dona, porque se non o testamento era nulo e ela, de calquera maneira, habería de telo.
     Non había forma.
     —Mire vostede, señor notario, —dicía—, esa nunca foi unha boa muller para min nin fixen bo dela, por máis tundas que lle teño dado. ¡E moito teño mallado nela! ¡Non quero deixarlle nada, nada, nada! ¡Que se foda!
     —Pero home, pénseo ben, que ó final a súa dona vai ter igual o usufructo, e tódalas demais cousas que vostede ten ordenadas de nada valen, que o testamento así élle nulo, non vale para nada. É papel mollado.
     —¡Non, non e non! ¡Nada lle deixo a esa mala pécora!
     A mala pécora, como lle chamaba o seu home, que debía estar a escoitar por detrás da porta, entrou no cuarto e bailando e ríndose como unha tola, díxolle ó patrón:
     —Mira, ¡ten conta do que che di o señor notario, que eu vou seguir vivindo e a gozar do teu, queiras ou non, cacho porco, que ti xa te-las horas contadas! ¿E logo, non me dicías hai un mes que eu che deixara en testamento todo o que teño? ¡Fódete, que quedo co meu e máis co teu!
     E seguía a bailar ós pés da cama do seu home.
     O Notario enfadábase e eu chamei polo meu sogro para que levase fóra a aquela muller do demo e a entretivera de calquera xeito, e el, coa desculpa de que ó ver ós moribundos dáballe de sempre moita sede, pediulle un vaso de viño e así conseguiu levala e o notario volta a empezar a dicirlle ó testador que as cousas había que facelas de modo legal, o outro que si, que tiña razón, pero que á súa muller nada lle deixaba. Entón o notario dicíalle que daquela non había testamento posible, que tiña que marchar como viñera, e así estiveron rifando, ata que ó final o moribundo, mirando para o cadaleito, e dicindo que lle parecía pequeno (sic), estivo de acordo con asina-lo testamento. Logo de facelo, dixo que quería deixar moi claro, señor Notario, que si do seu lle quedaba algo a súa dona era porque as leis deste país foran feitas por uns persoasbardallas de Madrid, que se as fixeran os homes de ben, polo carallo a súa muller había de herdalo.
     O home morreu nesa tarde, pero antes, segundo dixeron as personas que acertaran a pasar pola beira da casa, houbo unha gran liorta entre o moribundo, a súa dona e o abade, a quen chamaron os testemuñas do testamento, cando viron a gravidade do enfermo.
     O día seguinte, polo serán, pasamos por aquela parroquia e atopámonos co enterro do testador. No cortello fúnebre ía a súa dona ¡e era de oír que berros daba, chorando e lamentándose pola morte daquel seu home, tan bo, tan traballador, que tan bo marido fora para ela e que tan soa e desamparada a deixaba...!


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega