Aturuxos

Páxina Anterior

Texto íntegro

 

Pagina nueva 1

[p. 1]

     Collendo alcacér pr'o gado,
Cantabas un a-lá-lá;
y-os paxariños decían:
¡qu'hermosura de cantar!


[p. 2]

     Non busques, qu'eiquí n'alcontras,
pr'os meus delores menciña;
fan falta os áires d'a patrea
y-está muy lonxe Galicia.

[p. 3]

     Si son reises os caciques
y-o vicio ô mundo goberna,
¡qué vida a vida d'os probes!
¡Xusticia! quén en ti pensa!

[p. 4]

     N'a cancela d'o pinar,
chorando, díxenlle ¡adiós!
e desde entonces, ferido
levo sempre o curazón.

[p. 5]

     Vír ô mundo n'unha inclusa,
sin nome y-orfo ¡qué triste!
nái qu'esquence ôs seus ¡qué noxo!
e pr'a concencia ¡qué crime!

[p. 6]

     Hermosa d'a ribeira,
míncha d'a praya,
qu'os meus amores todos
n'o peito gardas;
dame un suspiro,
qu'eu bogo n'a marëa
d'o teu cariño.

[p. 7]

     N'a fror que levas n'o peito
vexo de lonxe un papulo;
por ter, hastr'os vermes teñen
mais dichas qu'eu n'este mundo

[p. 8]

     Dándolle forma â belleza
un pimpolo fixo Diós,
e n'él puxo as gracias todas,
y-a muller gallega fói.

[p. 9]

     ¡Non chores! Eu vou â guerra
porque España me percisa;
si morro por seu honor,
¡bendita a morte! ¡bendita!

[p. 10]

     Chincharras e verderoles,
pardillos, mérlos, serís;
apadrinade o meu canto:
¡qué non s'esquenza de mín!

[p. 11]

     Respirou, c'o teu alento,
y-o pampallár tivo vida,
¡quén morre, si a menciñeira
con groria fái a menciña!

[p. 12]

     Pr'os páxaros, n'un bimbe,
       puxéche visgo,
y-a pouco, prisioneiro
       fói un pardillo;
       sorte d'o diaño:
por ter tan linda dona
       fora eu escravo

[p. 13]

     Desfeita sua nái en pranto,
mil bicos lle daba ô ánxel;
cando él non volveu en sí,
¡quén fái conta de milagres!

[p. 14]

     N'o pasadoiro d'a cruz
xureiche cariño eterno;
y-eu cristiano, nin de morto
faltaréi ô xuramento.

[p. 15]

     Sempre hermosa, verde sempre,
¡qué terra a miña terriña!
ben se dice n'os cantares:
despois d'o cëo, Galicia

[p. 16]

     Non viven as maravillas,
pr'o amor, máis qu'unha noite;
e índa así n'as asemellas,
qu'eres en cobizos, probe.

[p. 17]

     Buscando amigos n'o mundo,
cruceino de banda á banda;
tardei, desde mozo á vello,
cand'os vin...... ¡moëda falsa!

[p. 18]

     Pica o verme as mellores
       peras urracas;
pica o merlo as cereixas
       máis sazoädas;
       y-en ti as envidias,
están, porqu'eres boa,
       pica que pica.

[p. 19]

     N'as regatas d'o cariño
nunca o mariñeiro amaina;
si n'hay vento, pica-boga;
si hay brisote, rizos larga.

[p. 20]

     Lonxe de tí vivo sempre
co'a caroza d'a morriña,
y-é que sin tí non atopo
cobizos pr'a miña vida.

[p. 21]

     ¡Probe nái! O vento zöa
e can folepas de neve,
y-ela aló, baix'o ribazo,
sin lume, nin pan, nin berce.

[p. 22]

     Non desfargallel-o ramo
pórque os craveles se muschen;
gard'o como comparanza
d'o qu'eres e d'o que fuche.

[p. 23]

     ¡Meu Dios! qué disgraciadiña
sin miña nái vou á ser;
probe, triste, sin feitizos,
e lonxe, mui lonxe d'él...!

[p. 24]

     Anduriña que vöas
       ô rente d'ela,
cóntalle os meus deseos
       y-as miñas penas;
       dille que vivo,
por non tel-a n'o colo,
       sempre en martirio.

[p. 25]

     Cando me alcontro â tua veira
paréceme estar n'o cëo,
qu'a tua fala é fala d'ánxel
y-eres d'a groria un refrexo.

[p. 26]

     Hermosas noites gallegas
de lindo e craro luár;
por non vervos teño a y-alma
sufrindo de soïdás.

[p. 27]

     ¡Qué Virxen, a de Murillo,
si houberas sido o modelo!
ela é linda, pro mais fora
sendo de ti craro espello.

[p. 28]

     Nín xogando â pita-cega
me gusta estar âs escuras;
eu quero luz e refrexos
pr'ademiral-a hermosura.

[p. 29]

     Soñei n'un mundo de dichas
de amor e virtú sin fín,
e desperteime anoxado
pórque a Reina n'eras tí.

[p. 30]

     Vivir n'o mar é dicha,
       fertuna e groria,
que com'o mar n'o mundo
       n'hay outra xoya;
       Dios, cand'o fixo,
pra melloral-o déulle
       goces divinos.

[p. 31]

     Cando â miña veira chegues,
rapaza, fai por mirame,
qu'o teu mirar dame vida
y-eu a quero pr'adourarte.

[p. 32]

     N'a sepultura d'o fillo,
¡ben choraba aquela nái!
por iso co'as bágoas d'ela,
as frores iban á máis.

[p. 33]

     Dame, d'o peito, un suspiro;
d'os ollos, unha mirada;
c'o teu parolár d'amores
un pedaciño d'a y-alma.

[p. 34]

     Galicia, santa Galicia,
¡cando te veréi feliz!
sin envexas, nin usuras,
nin foros, nin pelengrís.

[p. 35]

     D'hermosa fror de naranxo,
n'o peito, unhos bochos levas;
¡poucas veces se ven xuntos,
virtude, amor e belleza!

[p. 36]

     Hastr'as pegas n'as fragas
       seus niños teñen,
y-alcontran pol-a terra
       con que manterse;
       y-eu, por ser probe,
non teño n'este mundo
       fogar nin pote.

[p. 37]

     É o cantar dos mariñeiros
peixe-rey do curazon,
que n'hay cantar com'o deles;
nin amor cal seu amor.

[p. 38]

     N'a precesion d'a romaxe,
tras d'a Virxen ibas tí;
¡qué trinidá máis hermosa
si miña nái fose alí!

[p. 39]

     Pergúntasme que apetezo
póis vas amañal-a cëa:
en vez de zorza, un biquiño;
pol-a empanada, unha aperta.

[p. 40]

     Mulleres, páxaros, frores,
trinidá d'o meu querer;
vivir sin os vosos mimos,
non é vivir: é morrer.

[p. 41]

     Groria dá ver, feituquiña,
teu xeito n'a muïñeira;
con tanta e tanta hermosura,
¡qué terra a terra gallega!

[p. 42]

     Picando n'as virtudes,
       trasno d'a envidia,
sin ter remordimentos
       pásal-a vida;
       cóida d'a lengua,
que si a trabas, seguro
que t'envenenas.

[p. 43]

     Desque fuche â Pelengrina,
nena, ben t'esperifollas;
n'é mestér: tí serás sempre
por sentimentos hermosa.

[p. 44]

     ¿E séique, séique, rapaza,
parolas con dous n'a leira?
¡nunca as rulas ch'entenderon
d'esa crás de comenencia!

[p. 45]

     Hastr'as frores se rozagan
cando lles bica a rayola;
y-eu busco noites d'orballo
qu'o teu amor me recordan.

[p. 46]

     Non fales, xa que n'ó entendes,
d'o noso pensar gallego:
pedimos léis, sin amaños;
xusticia, sin privilexios.

[p. 47]

     Ten os beixos tan hermosos
qu'os seus bicos son de mel;
¡Dios d'amores! qu'éu non morra
sin qu'unha entena me dér!

[p.48]

     De caridá y-honores
       fixen semente,
e por froito, miserias
       collín á feixes;
       e sigo e sigo
satisfacendo as cóitas
       d'o meu sprito.

[p. 49]

     Anda mais, anda lixeiro,
anda, vapor, máis axiña,
que xa me tardan os bicos
d'a nái y-a terra queridas.

[p. 50]

     ¡Qué ollos pôs máis churrusqueiros
cando c'o cortexo falas!
¡y-a min non me fás siquera
ni un chisco de venturanza!

[p. 51]

     Teño â Santa d'o Camiño
en cáixa d'ouro, mui cuca;
sendo ti devota d'ela,
a xoya é dobre fertuna.

[p. 52]

       Anque te poñas
       feita un pimpolo,
mentras cativa teñas a y-alma,
       darasme noxo.

[p. 53]

     Non me mires fito á fito
que n'ó póido resistir;
eu sonche probe ablaïña
y-a luz que queima eres tí.

[p. 54]

     iSorte ben triste a miña!
       lonxe d'a patrea,
y-en ela fixas sempre
       todal-as ánseas;
       Vírxen d'o Carmen:
pr'aquil curruncho hermoso
       fai por levarme.

[p. 55]

     N'un baile, martes d'antroido,
¡qu'hermosa berberecheira!
¡lástima que non che cadre
a túnica d'a inocencia!

[p. 56]

     Vivir vida de recordos
e sin tí, meu ben, vivir,
n'é vida pr'o que s'esforza
por unha vida feliz.

[p. 57]

     Por facerche unhas tiligas,
¡non foi mala a calugada!
pro si ti queres, recunco,
que non lixan as maus brancas.

[p. 58]

     — ¡Seis pesetas! — ¡Seis e media! —
y-a puxa sempre rubindo,
¿como nón, si o ramo fora
feito por tí, meu cariño?

[p. 59]

     N'o meu libro de memorias
non hay pracer nin fertuna;
solasmente se rexistran
delores e desventuras.

[p. 60]

     Pombiña mensaxeira
       que tés o nido
n'os lares d'hermosura
       que baña o Miño;
       vái e de volta
tráime d'os seus amores
       cucas memorias.

[p. 61]

     ¿Qué importa, nái queridiña,
que chegue á tí con muletas?
pideume un esforzo a patrea
y-eu déralle a vida enteira.

[p. 62]

     Póis qu'o queres, vou decirche
cales son as miñas penas:
ver que tés novos amores
e que de mín non te lembras.

[p. 63]

     Amor, belleza, cariño,
virtude, fertuna, dichas;
ise é o pobo d'os fidalgos:
a nosa santa Galicia.

[p. 64]

     Cando te vayas —dixeche—
sin tí non podrei vivir;
e xa de mín non te acordas
y-eu morro d'amor por tí.

[p. 65]

     Cartos, cartos ¡sempre cartos!
y-ouro e sedas pr'os demáis;
y-eu tullído, sín capizos,
nin peto, nin quén os dar.

[p. 66]

     Boga, mariñeiriño,
       boga lixeiro,
larga tod'o velamen
       pra chegar presto;
       qu'eu de ti cerca,
vivo como n'a concha
       vive a aviñeira.

[p. 67]

     Non maxines qu'inda póida
facerche manda d'amor,
pois é mayorazgo a patrea
y-aparceiros nái e Dios.

[p. 68]

     ¡Qué vello, pomba, me poñen
as penas y-os sufrimentos!
y-eso que por tí rebule
o curazon n'o meu peito.

[p. 69]

     Fachenda, traicion, miserias,
envidia, usura, inxusticias;
pra noxo e pra cativeces
o caciquismo en Galicia.

[p. 70]

     Pedinche un cravel d'amores
y-outro déumo miña nái;
vive o d'ela, sempre hermoso,
y-o téu está muscho xá.

[p. 71]

     —Qué diaño tés qu'estás triste,
meu ben, ribeirana miña?—
—Penso que te vás pra lonxe
e xá me vexo esquencida.—

[p. 72]

     De volta d'a romaxe,
       fala que fala,
c'un fato de rapaces
       ¡ben argallabas!
       ti non maxinas:
pra qu'a gorxa se tore
       basta unha espiña.

[p. 73]

     N'o teu colo certo día,
¡cantos, cantos agarimos!
y hoxe solo, co'a tristura
de que pra min n'hay cariño.

[p. 74]

     Dous rebeses que ¡abofellas!
ni entendo, ni entenderéi:
ser listo e morrer de fame;
ser boiro e diñeiro ter.

[p. 75]

     D'a luz d'a sorte os refrexos
veñen, pouco á pouco, á min,
y-eso proba, ben querido,
qu'aló n'o cëo estás tí.

[p. 76]

     Teño un filliño n'a guerra
y-eu n'o meu colo o quixér;
¡Dios santo! que â patrea volva,
digno d'a patrea, o meu ben.

[p. 77]

     Vin-te hay pouco n'unha malla
y-antronte d'aguinaldeira;
diante a Virxen de Chamorro,
¡cando será que te vexa!

[p. 78]

     Buscan algunhas nenas
       noivos á feixes,
y-escollen y-os atopan
       as máis d'as veces;
       y-eu, coitadiña,
somente c'os teus mimos
       feliz sería.

[p. 79]

     Sobre un gaxo d'ameneiro
fixemo os dous rin-rán;
e rin-rán fói nosa vida:
si eu pr'o Miño, ti pr'o Sar.

[p. 80]

     Chegar presto, vel-a axiña,
¿serán, cicáis, ilusiós?
¡quén acerta co'a ventura!
mais teño fé: creo en Dios.

[p. 81]

     —¡Como queiras! ¡Un besbello!
 ¡Veña brisca! ¡Todo á mín!—

—¡Qué lástima qu'eu non fora
o «âs de trunfos» pra tí!—

[p. 82]

     Nunca te vin poñer dengue
y-agora vistes de cófia;
antes eras fror d'o liño
y-hoxe pimpolo de rosa.

[p. 83]

     Sendo ti tan paroleira
¡ben calado o conto tiñas!
y-eso que van nove meses
d'o tropezon n'a vendima.

[p. 84]

     Nena que pr'a romaxe
       de San Bartolo,
poste sempre muy maja
       feita un pimpolo;
       cala y-escoita:
pra qu'a festa esté xúrdia
       contigo abonda.

[p. 85]

     Airiños d'o Sil, lixeiros,
qu'o seu terruño bicades;
n'o meu nome, á aquela xoya,
suspiros d'amor levade.

[p. 86]

     Vénse os corpos ô través
c'un novo invento d'o dia;
de boa gana, por sí é fofo,
o curazon che vería.

[p. 87]

     ¿Non fixo d'as nosas almas,
unha sola o mismo Diós?
póis si a feitura é divina,
¡quén se astreve ô noso amor!

[p. 88]

     Dín c'un niño de calandra
y-ô fin resultou de cobra;
c'o teu amor fói o mismo:
quixen rula e saleu troita.

[p. 89]

     ¡Adios! dixeron os quintos
y-ô verte chorar, choréi;
que teñen imán as bágoas
cando as verte unha muller.

[p. 90]

     Si vou pescar xurelos,

       non pica o peixe;
si âs xibas poño nasas,
       de ceba s'enchen;
       calisquér dia,
por recoller percebes
       vou dar âs mínchas.

[p. 91]

     Gústanche móito as amoras
y-ô cortexo séique máis;
coida sempre d'as espiñas
que pol-as silveiras hay.

[p. 92]

     Quíxente tanto, neniña,
que sin curazón quedéi;
todo enteiro m'ó pediche,
y-eu díncho, e non sabes d'él.

[p. 93]

     A razon quixera darche,
máis ¡afellas! que n'a tés:
fuche sempre unha virtude,
y-hoxe o mundo anda ô revés.

[p. 94]

     Bendita a vosa alborada,
calandras e verderoles,
qu'ese canto me relembra
os meus primeiros amores.

[p. 95]

     Queimaban os fogueteiros,
palenques e candelillas;
y-eu d'amor, pólvora feito,
ô teu rente medo tiña.

[p. 96]

     Canso xá de padeceres
solo unha esperanza alento:
¡qu'a indulxencia d'o divino
nos xunte axiña no cëo!

[p. 97]

     Os vendabales d'a sorte
téñenme ferida a yalma;
máis eu irei, nái querida,
qu'eres tí miña esperanza.

[p. 98]

     Canta, miña xoya, canta,
cántalle ás frores de Mayo,
qui'ise é o mes d'a nosa xura,
y-amor xurado é amor santo.

[p. 99]

     Non é mestér que t'amañes
que ô fin, ben te conocemos;
tí eres rosa de cen follas
que perdeu todol-os cheiros.

[p. 100]

     ¡Xá cheguéi! Xá vex'os pinos
d'a nosa santa terriña!
¡Xá póido morrer sin penas
deixando eiquí miñas cinzas!

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega