Casos e cousas

Páxina Anterior

Ano II. Tocata XI (31 de Maio de 1886) pp.7-8

 

m4armadateixeirocasosecousas011.html


N'a paróla ochenta e catro
D' O Galiciano, coléga
D'aqueles que sempre poñen
N'o seu lugar a monteira,
Perguntannos con retranca,
E decir, con moita aquela,
O nome d'o zumezuga
Qu' apelidado Riveira,
Suscribia O mes d' Abril,
(Artícalo que ¡abofellas!
Ben merece os agasallos
D'a xente entendida en letras)
E que veu a luz n' hai moito
N'a nosa Gaita Gallega.
E como naide a corteses
Nos gana n' aquista terra
Y-ademais lle damos sempre
'O Cesar o qu' é d' o Cesar,
Diremos sin perendengues,
Nin tapuxos, nin molendas,
Qu' o artícalo en custión,
(Segun conta Painceira,
Qu' é un rapaz pontevedrés
De moita prosopopeya
E que foi o qu' ó insertou
N' aquesta Gaita Gallega).
E debido ô Galiciano,
A Don Rufino Riveira,
Nado n'a cibdá d' Ourense
Ou, cicais, en Pontevedra,
E qu' é fillo d' un gallego
Que morreu preto d' Antela,
Nomeado, sinon menten,
Luis Riveira Verea.
(¡Que Dios o teña n'a groria
Con Rousalía âs suas veiras!)
Xa ve, pois, O Galiciano
Que non houbo retranqueira,
N'a pubricacion d' Abril,
(Articalo que ¡abofellas!
Ben merece os agasallos
D'a xente entendida en letras)
Y.......... hastra outra, compañeiro,
En que poñamos Riveira,
Director d' O Galiciano
De Teucro ou de Pontevedra
'O pé de calquer traballo
Que nosos láudes mereza
E que haxa feito a xeitosa,
Ben curtada e sempre destra
Pruma d' o escritor enxebre
Señor Rufino Riveira.
                  *
                 * *
—' Habana treinta de Mayo
D'o ano d' ochenta e seis.
—Señor Direutor d' A Gaita.
—Paisano e mui señor meu:
Estimára pubricase,
S' inconvenente non ten,
Ises Casos y-esas Cousas
N'a tocata d' este més.
Son d' O Marcos d' a Portela,
Gallego enxebre ¡abofé!
Si os pubrica, como penso,
Darall'as gracias —Xosé"—
Compracido, e non s' esquenza
Que Chumin o quere bén;
Pro antes.... agarde un pouco,
Deixe qu'escriba siquér
Vinte ou trinta ringuileiras
De berzas (o mesmo tén)
Tocantes ô que ben pode
Valerme catro parnés,
Porqu' houbo un amigo xurdio
Que me rifou fai un mes
Por mor de que non lle puxen
Un prefaz ô libro meu, (1)
E quere, y-hai que facelo,
Por non â rifa volvér,
Qu'hoxe supra n'esta Gaita
A falta qu'eu ¡abofé!
Nin pensei en cometela
Nin cometela quixér.
Vaya, pois, ese prefaz,
E logo.... o compracerei
Si poido, que pol-o d'hoxe
Non lle vai a poder ser.
Por si escaso, lle prometo
Servilo pr'o mes que ven.

'O que lea ¡Non mais emigracion!

Como é moito atrevimento
O d'imprentar unha obra,
Tratándose d'un autore
Qu'é unha cativa presoa,
Sin títolos literarios
Que vailan unha miñoca,
Premiteme que che diga,
Pra esculcarme, catro cousas
Que se m'esquenceron onte
D'escribir, e escribo agora.
Primeira: que non maxino
Qu'o meu libro sexa xoya
D'a literatura enxebre
En que froreceu a rola
"Pombiña con pico d'ouro,
Xenio esprendente de groria"
Qu'antes de ficar pra sempre,
N'os adrentos d' unha coba,
Donou â gallega terra
Cantares e Follas Novas,
É'decir, os máis pulidos
Diamantes d'o suevo idioma,
Diamantes qu'abrilantaron
O libro d'a patrea historia.
Segunda: que ben conozo
Qu'a maneira, a que din forma, 
De precurar non emigren
Os gallegos d'as suas chouzas,[1] Aproposeto líreco-dramáteco ¡Non mais emigracion! —2º. tiraxe—en prensa— aumentado con artícalos bibliográficos d'os reputados escritores Espada, Insua, Iglesia, Soli, Cora etc. y-o xuicio que d'a obra fixeron a prensa cubana, porto-riqueña e galega.


Non é daquelas qu'acaban
C'un mal de raices fondas, [1]
Cal é o mal d'a emigración
Qu'a Galicia ten chorosa,
Si ben —acó pra entre nos—
Pense qu'unha pedra y-outra,
Cento mais enriba d'elas,
Por man coidadosa postas,
Poden facer os cimentos
D'o balado ou d'a congostra
Que debe d' interpoñerse,
Entre outras terras y-a nosa,
Pra que n'a vida os hirmans,
Anque quixeren, non poidan
Emigrar, cal ó fan hoxe,
Deixando süa patrea horfa.
Terceira: que non pretendo
—Anque desexos me sobran—
Ser conocedor d'o arte
Qu'a Talia lle deu nota,
Que inmortaliza a Valero
Y-a Vico texe coroas.
E cuarta: que, pol-o tanto
Nada que valla s'atopa
N'o meu libro qu' hoxe volve
A dar, pol o mundo, voltas,
Mais qu' o testimonio ardente
D'a pasion feitizadora
Qu'o mais humilde d'os fillos
D'a verde Erin Española
Sinte pol-a patrea enxebre,
Pelriña d'a ibeira concha;
Cogollo d'o paradiso;
Asento d'a inspiradora
Musa d'os grandes poetas,
Autores d'as grandes trovas;
Paleta que, rica sempre,
N'o seu regazo atesoura,
Os refrexos d'a alborada,
Os tintes d'a leda aurora,
Os discos resprandecentes
D'o sol qu' os picoutos doura;
Caixa armonica que garda
—De ricos sons cobizosa—
"Os ecos d'a voz d'os anxes
Qu' ô pé d'o Señor revoan....
.........................................
.........................................
Vel-ahi tes, leutor amigo,
Pra esculcarme, as catro cousas,
Que se m' esquenceron onte
D' escribir y-escribo agora,
E que d' enton ¡abofellas!
Sinto rebulir n'a chola,
Por ser moito atrevimento
O d' imprentar unha obra,
Tratandose d' un autore
Qu' é unha cativa presoa,
Sin títolos literarios
Que vallan unha miñoca.

                                 Chumin.[1] Lease "fondas raices."

 

[A Gaita Gallega, 31-V-1886]

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega