Cousas d' as mulleres e outras poesías

 

O leutor. Capítulos I-IV.

Páxina Seguinte

m3xrdguezlopezcousasdasmulleres001.html


[p. 5]

O' Ilustrísimo Siñor

Don Rafael Alvarez Sereix

INXENIEIRO DE MONTES,
C. D' A REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, XEODESTA D' O ESTITUTO
XEODÉSECO Y ESTADÍSTECO, ETC., ETC.

 

     Como endebre proba d' o respeto e cariñosa arnistade que lle garda.

                                                                          
XESÚS RODRIGUEZ

 


[p.7]


O LEUTOR

 

     O pubricar este libriño non me leva outra idea que facer que non fosen compretamente perdidas algunhas horas de bagar qu' empreguei en facer versos, n-a lengoa que me deprendeu á falar miña may.
     O que teñ' a pacencea de lêl-o, rógolle qu' o xuzgue como obra d' un simpr' aficeonado y sin pretensiós de ningunha crase. Recoller algunhas impresiós d' a miña vida, pintar algús sentementos d' a miña alma e contar algunhas costumes d' as aldeas en Galicia, foi tod' o meu propóseto, e si por casualidá tivera á sorte de contribuir, anque fose moy pouquiño, o adianto literáreo d' a miña terra, sería unha grorea qu' atoparía sin pensal-o.
     Non acabaría agusto estos ringuilós si dend' aquí deixase de saudar cariñosa e respetosamente á prensa gallega y-a todos cantos s' intresan pol-o adianto d' este bocadiño de terra donde todo convida á rir, anque nos cubra as veces unha nube de tristura, vend' a nugalla de moitos que podian traguela n' a palma d' as maus, sin facer mais qu' axudar á grandeza y-a hermosura conque Dios á dotou.


Xesús Rodriguez

 


[p.9]

I

ANOITECENDO

 

     Foi n-o mes de Samartiño.
Facia un frio que rabiaba.
Era unha tarde de vento
e estaba toda anubrada
c' unhas nubes tan espesas
que casqu' â terra chegaban.
Viñ' o aire d' o Picato,
aire que sempre trai auga,
e n-o curuto d' o monte
estaba a nebra apousada,
coma mirando pr' a terra
dond' ha de dar a batalla.
N-habia pizca de sol,
facia media hora larga
e un que outro paxariño

[p.10]

carón d' o terreu voaba
buscando abrigo pr' a noite
entr' os toxos e as carpazas,
porqu' âs pólas d' os carballos
e mais álbores de rama,
caéralles tod' a folla,
ou si a tiñan xa secara
queimada d' o frio d' o inverno
qu' é frio que non deixa nada.
As campanas d' a parroquea
âs oraciós repicaban
e aló lonxe aquí e alí,
sintíanse outras campanas
que recordaban ôs homes
qu' á Dios lle debian gracias
pol-o ben que lles fixera
n-o dia que s' acababa.
Mais por eso os d' o lugar
salian de cada casa
á buscar ganado e bestas
ô monte ou á donde andaban,
qu' atapados c' o mandil,
xa non tiñan medo â auga,
nin ô frio qu' atería,
nin ô vento que zuaba.
Tamen d' a casa d' Airexa
salíu á catal-as vacas,
Farruco, o hirmau meirande
e herdeiro d' aquela casa;
rubio, bon mozo e valente
segun dicen as rapazas

[p.11]

que se relamen por él
anque él por ninguen se mata.
Sin med' ô frio saiu en corpo;
e arrimado á unh' aguillada
vai camiño d' o Boedo
mais alegre q' unhas páscuas,
qu' anque vai solo, por veces
tira unha que outra risada
cal si fora medio tolo,
pero anque rí non dí nada.
¿Qué lle pasará á Farruco
pra ter alegria tanta?
Chegou por fin â cancela
d' a chousa en que ten as vacas
e iba á abrir cando oiu
d' unha persoa as pisadas;
esperou pra ver quén era,
pois c' o escuro non via nada.
Logo viu que viña andando
triste, co-a cabeza baixa,
Xan de Xuana, o amigo
que mais queria e apreciaba,
qué c' o seu cavilamento
nin siquera reparara
en Farruco, que Ile dixo
vendo qu' adiante pasaba:
—Ay Xan, qu' orgulloso vas
que c' os amigos non falas. 
—E logo eres tí, Farruco.
—0 mesmo que viste e calza, 
que te vexo andar pra diante

[p.12]

triste cal si cha mazaran.
¿Qué diaño anda contigo
fai un tempo pra cá? Fala. 
Tesm' agora que contar 
esas cousas que che pasan.
—¿Qué che importa a tí saber 
d' as miñas coitas a causa, 
e que ch' as diga todiñas
si non podes remediarmas? 
Si eu votar de min non podo
as soedás d' a miña alma,
¿cómo m' as has d' arrancar
do peito ond' estan cravadas? 
—Estráñame moito, Xan, 
oirte hoxe como falas; 
¿tiveches algunha queixa
nunca da nosa confianza? 
Ou dime, ¿por qué motivo
non che merezo hoxe tanta?
Xa hay tempo que non te vexo,
que Dios sabe por dond' andas,
mais por fertuna apilleite 
e d' aquí non te me escapas
sin contarme qué feitizo 
asi c' o teu corpo acaba.
¿Roubáronch' algo, ou de contra
pegouch' o lume n' a casa, 
morreuch' algunha presona
ou tés de saude falta, 
ou qué meigallo en tí entrou
fai pra cá unha tempada?

[p.13]

—Todo eso en revolta loita
rebúleme n' as entrañas:
roubáronm' o corazon, 
un lum' o peito m' abrasa, 
morréum' a voluntá propea
e enfermiña teño a' y-alma, 
des que vin os ollos negros
d' un deño d' unha rapaza.
—¡¡Ah!! Xa pareceu aquelo.
¿E logo son as refaixas
as qu' así te traen tolo?
—Non t' adiantes, oye e cala, 
que dempois de que m' escoites
hasme dar razón sobrada, 
de toda-Ias miñas penas
e toda-Ias miñas ánseas.
—Vou logo á votar ó gando
pra que vaya andando. Agarda.

                   —
     Anda logo y-escomenza
esa hestória tan extrana, 
que debe de ser muy triste
pois qu' alegría che saca.

 


[p.15]

II

FARRUCO E XAN

 

     Recorda que che dixen certo día
que me gustaba Rosa d' a Labrada, 
mais non che dixen nada
da paseón que por ela xa sentía
n' a y-alma namorada.
Medrou este cariño n' o meu peito
como medran agor' os meus doores,
e un dia busquei xeito
de contarll' a Rosiña os meus amores. 
Unha tarde qu' estaba n' a lamela
dando pedr' a gadaña,
en dous brincos chegueim' a xunto d' ela,
e anque con pouca maña
e medio aturrullado, confeseille,
cuasque tartamudeando,
o meu amor, que hasta saliu queimando
cando por sempre serlle fiel xureille. 
EIa seguiu segando; 
roxa, com' a cereixa ben madura,

[p.16]

parecíam' a reina d' a hermosura.
Poñia ô meu palique muy boa cara,
e eu, mais animado,
quixen que decontado
ela dixes' algunha cousa crara
acerca d' o falado. 
Pero non pode ser
que seña crara nunca unha muller;
porque seica Dios quixo
que nunca teña un pensamento fixo.
Pois con certas dianas
en qu' estan muy sabidas as mulleres
e aquelo de si queres ou non queres
a herdeira de Cabanas,
que diz que me donara duas camisas
e que debía de cumprir con ela,
sin decirme sí ou non, mais que con risas, 
fois' arteira escurrindo da lamela. 
Porque a muller ten tanta e tanta treta
que non a entende naide si lle peta.
     Como eu era tan bruto
n' estar n-ela cavila que cavila, 
decatouse meu pai e muy astuto
levoum' un dia a vila.
Pasei, dia por dia, n-ela un ano
e de tanto pensar en tal Rosiña
podo decir que nunca estiven sano, 
pois lexos d'ela eu salú non tiña; 
mais por fin veu o vrau e vin a aldea
e sabes canto aquí me levantaron
mentras faltei, pois pon medo á cadea

[p.17]

d' argalladas que sobre min contaran. 
Pero eu volvin contento 
por ver â Rosa miña
traguendo de ilusiós, ó pensamento
mais cheo que un folete de fariña; 
de ledo toleaba
ô pensar qué contenta se pôría
porque á vela volvía
con mais cariño que ô marchar levaba.
¡Logo á vin, logo! Mais n-o meu cariño
¡qué pesar eu sentin e qué cogoxa
cando ô querer falarlle n' un camiño
pasou torcend' a cara toda toxa!!
Dende aquela así estou. Ela n-us tempos
faime mais caso que outros co a mirada,
e co-estes veleidosos contratempos
vólveme tolo, e xa non penso en nada, 
pois con tal que ela me queira
fago pr' a miña alma a millor feira.
Dixéronme que estaba namorada
d' o xuez municipal d' o Auntamento,
qu' é un cabeza de vento
e ningunha co-él s' ha ver casada, 
porque lle gustan todas
e co-aquel pico que as namora tanto
é d' as nenas o encanto;
mais com' o deño d' a cruz, fux' el d' as bodas.
     Eu desque soupen qu' ô xuez queria
ardin en celos, como un can doente, 
sin paz vivin nin calma, e algun dia
tiña vergonza que me vise a xente.

[p.18]

Mais hoxe ô encontrarme desairado
calo, sufro e fago por non vela, 
porque quero olvidarme d' o pasado
xa que a outro dá tela,
e xa que ingrata
ô meu amor, porque á ben quero, mata;
mais ha de ver ô cabo 
como trocou os ollos pol-o rabo.
Por eso tanto fuxo do barullo, 
por eso nunca teño paz nin calma,
por eso o lume que me queima a alma
deixoume seco com' un garabullo.
—Non te mates, Xaniño, non te mates,
que en amores mais perde quen mais pon. 
Si por ela conoce que te abates
ainda ch' ha pôr mais garbo e mais teson; 
que a muller si conoce que é querida
e que ten o galan asegurado,
traino sempre n-un puño, disgustado
e non fai nunca cousa que Ile pida,
pois sabe qu' anque muy pequena sea, 
canto mais cara a fai mais a desea.
Que a muller ten mais vento n-a cabeza, 
vive mais de ilusiós que vive o home,
e si antes de que moitos fumes tome
se lle cortan con calma e con destreza, 
entonces faise d' ela o que se quer, 
pois reconoce estonces que é muller. 
Estonces é cando queren elas
e conocen de veras o que valen,
e vólvense marelas

[p.19]

si co-a sua n-un amor non salen.
     Anque sean mais duras qu' esta lousa
tratâs sempr' o reves, no hay millor cousa, 
que anque muller non seña si non meiga
hal-a volver mais branda qu' a manteiga.
¿Pero tí en qué cabilas? ¿Escoitache
o que ch' acabo de falar agora?
—Sí, on, sí; escoitei o que falache. 
Esa filosefía non millora
a miña situación pouco nin moito
nin escorrenta d' a miña alma o loito. 
Pr' unha muller tod' eso non val nada
si é tan larga cal Rosa d' a Labrada,
que c' os seus negros ollos mira e queima
e sin pensalo vólvete chiquillo,
e en volvelos á ver tés sempre teima
e faiche dar mais voltas q' un sarillo.
E con toda a tua grau filosefía,
cando tí te namores,
has facer com' os mais, porqu' é mania
que non se entende nunca, a d' os amores.

 


[p.21]

III

LENDA

 

En esta conversación
viñan pol-a corredoira, 
cando sintiron detrás
pasos de zocos ou zocas,
e estonces ambos á dous
calaron co-a sua parola,
e arrimárons' á un recanto
en que facia mais sombra, 
pra qu' os que viñan pasasen
e poder quedars' á solas. 
Logo viron que chegaban
preto d' eles duas presonas,
e anqu' era moy pecha a nebra
e a escuridá era moita,
en por eso conoceron, 
ó pasar, ôs Casanovas, 
que seguiron sin facer,
dos dous que quedaban, nota. 
Pero Xan, dende qu' os viu,

[p.22]

nin dá fala nin acouga, 
porque lle deu volt' a sangue
o velos vir d' aquela hora;
e dixo baixo á Farruco: 
—¿Conocíchelos?
                          —¡Vai boa!
E o tio Berto e mais Roque...
—Que van á casa de Rosa; 
pois Roque n' as romarías 
ándalle facendo a rosca, 
y-anqu' ela non Ile dá creto, 
comigo n' as teño todas,
qu' ô fin e â postr' él é rico, 
porqu' os bés de Casanova 
son hox' os mellores bés 
en duas leguas â redonda,
e por esa consecuencia
por él debécens' as mozas. 
E paréceme, Farruco, 
que si van pedir á Rosa, 
tanto ela com' os pais
ven â sorte pol-a porta. 
Pero, en fin, aló veremos
o que sale d' esta cousa, 
anque xa sinto n-a alma
as tristuras que m' agoiran. 
Sigámol-os, qu' esta vida
écheme moy sospeitosa.
—Hom' eu teño que quedarme. 
Ven se vê que non t' acordas
de que vai diant' a facenda

[p.23]

e non ten quen ll' abr' a porta; 
pero tí sígueos e agárdame
baix' o pendello d' a escola,
qu' así qu' arrecad' o gando,
e canto mais antes poida, 
irei xuntarme contigo; 
anque coido que ch' importa
mais ir direito pra casa. 
E Xan, por toda resposta, 
díxolle:
          —Adios, que van lonxe
e poida que non-os colla.
E votous' andar tras d' eles
a bon paso, que n' adoita
o amor â ser cachazudo
cando con celos s' atopa.
     D' unhas cantas alancadas
deixou atrás a parroquea,
e logo colleu ôs outros
ôs comenzos d' unha costa
qu' hay que subir, pra chegar 
â cas' en que vive Rosa, 
qu' é a pirmeira d' o lugar
dond' acontec' esta hestoria, 
conocido por Labrada; 
lugar, segun din as crónecas, 
dond' un rey mouro algun dia
tivo a córte, n-unha cova 
qu' hay n-o coruto do castro, 
donde deixou a coroa
cando fuxiu d' os cristianos;

[p.24]

mais, pol-o visto, enterrouna
tan ben, que ninguen' atopa. 
Com' era d' ouro macizo, 
con moitas pedras prezosas, 
moitos foron á cavar
por ver si daban co-a xoya, 
pero dicen qu' un encanto
sacáballes logo a forza,
e o pouco tempo, cansados
todos, tiñan que dar volta. 
Tamen din qu' o ser morenas
as nenas qu' alí s' acordan, 
é unha fada que botou, 
ô marchar, a reina moura; 
porque, cand' iban prendel-a, 
encubriuna e amparouna
unha rapaza d' aldea,
por quen din que non foi morta;
o din que dempois Ile dixo:
—En lembranza d' esta obra, 
premiaráte Dios casándote, 
e como señas boa esposa, 
serán todal-as tuas fillas,
e as da descendencia toda, 
as morenas mais bonitas, 
mais xentîs e mais graciosas
que nazan en canta terra 
dend' aquí co-a vista corras. 
Por es' o hay quen dí n' aldea
qu' o ser tan bonita Rosa
e o ser pol-os seus encantos

[p.25]

envexa d' as demais mozas, 
é porque ten descendencia
d' a que libertou â moura.
     Pero volvamos ô conto, 
porque si non non se conta. 
Aqueles recén chegados 
colleron dreitos a porta 
donde Rosiña vivia, 
dando tres petos con forza. 
A poucos istantes, drento, 
perguntou unha voz rouca: 
—¿Quén vai?
                   —E xente de paz.
Responderon os d' afora. 
Tardaron un pouco tempo
en abrirlles, mais dempoixas, 
c' un gran fachuzo de pallas, 
qu' alumiab' a corte toda, 
viñeron á dar entrada
ós homes de Casanova.

 


[p.27]

IV

A CASA DE ROSA

 

     Está a casa de Rosa n-a Labrada,
n-o fondo d' o lugar, medio escondida
entr' os albres, de que está rodeada. 
Un pouco d' as mais casas soparada, 
e por eso a catr' augas repartida.
Ten por diante d' entrada un gran pendello
donde n-o inverno se poñía escola; 
pero agor' o maestro xa vai vello
e dí que pr' ensinar xa non ten chola. 
A casa, qu' algun dia foi ben branca, 
hox' está pol-o tempo escurecida, 
mais ô pé d' ela un alto pino arranca
qu' a fai ser de moy lonxe distinguida, 
Unhos catro palleiros ten n-a eira:
dous de herba, á meda vella e o da palla,
que fan ver que n' é a xente priguiceira
e que é gobernadora e que traballa.
Hay tamen acarón unha lamela
en dond' o gado moitas veces pace,

[p.28]

e ten unha fontela
dond' abundosa e crara a auga nace
e vai culebreando marmulleira
correndo car' a horta, 
que tamen ten a casa ô pé d' a porta, 
n-o medio d' a qué hay una figueira
pol-os anos xa medio derreada;
pero aló pol-o Agosto en qu' o caldelo
fai sudar á calquera pelo á pelo, 
entre cada mallada
á sombra d' ela van os malladores, 
pol-o sol abrasados
facer un pito, pra dar tregua ôs rigores
do traballo, no mesmo chau sentados. 
Ten á casa un escudo n' a portada, 
é por él s' adiviña
qu' un dia de fidalgos foi morada;
mais hoxe solo aniña 
un fatiño de xente muy honrada,
que sendo labradores
non se cambéan por ningús señores.
Qu' anque pra comer pan fozan n-a terra
é andan ó frio y-ô orballo, 
son felices co-a p-az qu' alí s' encerra, 
co-a virtú que sai sempre d' o traballo. 
0 patrón, pai de Rosa, qu' é xa vello, 
pois vai tirando pr' os sasenta anos, 
está rufo e valente; ten' o sello
d' os antigos patrós, qu' eran mais sanos. 
El é franco, graceoso e falangueiro, 
e á facer un favor nunca se nega,

[p.29]

que pr' o amigo ten sempre algun diñeiro
ou un neto de viño n-a bodega. 
A patrona, que ten cincoenta outonos, 
é xa mais agarrada,
e hay veces qu' os dous andan de monos
porque non quer qu' o home preste nada, 
pois dí que pra rexir ben unha casa 
hay que poñer en todo moita tasa,
e solta pol-o pico
que con dar, non chegou ninguen á rico. 
El escoita e non fala, pois conoce 
qu' a muller ten razón en canto dice.
E con fervor bendice
o dia en que seu pai (que con Dios goce)
tratou o casamento c' o pai d' ela,
e o dia que casou c' a sua Sabela. 
Tiveron varios fillos, pero a morte
deixoulles solo tres, cal tres estrelas
que se reven en velas
mais que s' o mundo Iles tocara en sorte. 
Todos lles salen tan espabilados
qu' andan lendo n-escola
n-unhos procesos tan arrevesados, 
que non sei como pr' eles teñen chola.
D' os dous nenos, que son muy espelidos, 
quince anos tén Ramón e Pepe trece:
dous obreiros tan bôs pr' os pás cocidos, 
que cad' un come ben o que merece. 
Rosiña, qu' é xa moza e casadeira, 
pois pr' os dazanove anos vai correndo, 
n-o traballo d' a casa é a primeira

[p.30]

porque s' ergue ó estar amanecendo.
E xa facendo de criada ou d' ama
está n-os seus labores tan afeita, 
qu' ela nunca se deita
hastra que tod' o mundo vai n-a cama. 
Pero por eso é Rosa
a envexa d' as rapazas por hermosa,
e a morena que viu mais resalada;
e d' os seus ollos tan negros com' a mora 
bota cada mirada
que de veras namora
porque naide, por moito que resista, 
pode sostela sin baixar a vista.
     Com' um piñón á boca ten pequena
e ó rir ten unha gracia que da groria,
por eso Xan dendes que viu tal nena
quedoulle tan cravada na mamoria, 
que nunca se lle borra
nin se ll' a de borrar hasta que morra,
pois s' un home non ten n' o querer trampá 
sempre está vendo da sua nena á estampa.
     Prò Rosa que conoce qu' é querida
e que Xan pol-o seu amor tolea, 
xoga co-él sin mostrarse decidida,
e d' un tira e afloxa nunca cea,
y-é qu' âs veces no mundo se desprecean
o amor e as cousas que temos por seguras;
mais s' a faltarnos chegan ¡qué amarguras
se sinten! ¡Cómo dempois s' aprecean! 
Todo esto que ven outras rapazas, 
rinse de Xan, por tras e por adiante,

[p.31]

e estráñanse de qu' él seña costante, 
cand' ela de querelo non dá trazas,
pois sendo tan bon mozo
e tend' á millor casa d' a Cancela, 
afirman sin rebozo
que por esto, favor non lle fai ela.
Por eso nas ruadas
outras nenas que campan de bon peto,
tal vez n' o ter confiadas, 
firen n' él co-as miradas; 
pero Xan á ningunha lle dá creto, 
qu' él quer' amor é non cobiza cartos,
pois si o quixera a nena 
d' abondo tiñ' os seus deseos fartos.
     Mais Xan morre co-a pena
e vese sempre solo
escapando d' a xente com' un tolo. 
Denantes era Xan tan divertido
que en calquer fuliada ou romería 
donde s' él atopase, era sabido
qu', estaba alí a alegría.
     El sacaba unhos puntos n' a muiñeira
con tal salero que a bailaba no aire, 
e n' habia rapaza casadeira 
que ô velo con tal garbo e tal donaire, 
non se volvese tola
por rebincar con Xan unha vez sola.
     Parecia, si cantaba, unha sirena
e á sua fala tan dôce era e lisonxeira, 
qu' engañaba â rapaza mais arteira;
mais agora está tan acobardado

[p.32]

c
' o cariño qu' a alma ll' envenena, 
qu' estando Rosa ó lado
tremba ó falar, que o fixo ser a pena
d' os rapaces o mozo mais parado.
     Porqu' ó amor que n' é correspondido
fai perder o sentido,
e cambear de tal modo ó sér d' o home
o pesar e a pasión con que batalla, 
que cuasi que non come, 
nin dorme, nin traballa.

 

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega