Cousas d' as mulleres e outras poesías

Páxina Anterior

Capítulos V-X.

Páxina Seguinte

m3xrdguezlopezcousasdasmulleres002.html


[p.33]

V

DE NOITE

 

     N' aquela tarde de vento
en qu' esta hestoria comenza, 
en que c' o friu que facia
chamusgábans' as orellas, 
coma dentro de tan pouco
se puxo tan pecha á nebra, 
os da casa da Labrada
foron collendo hácia á aldea
mais cedo que de costume, 
pois ainda n' anoitecera
acudiran xa pra casa
á xente ó gando y-as bestas.
     Un pastorciño que teñen
solo pra gardar á avenza, 
así qu' entrou n' a cociña
foise direito á lareira, 
colleu un pouco remolo, 
envolveuno en pallas secas, 
e empezou á dar ô' brazo

[p.34]

un vaiven, con tal destreza, 
qu' á pouco logrou qu' as pallas
c' o remolo s' acenderan.
     Camiñouse cara o ullar
tan pronto qu' as viu aceras,
e xuntando unhas conipas
puxo as pallas baixo d' elas
hasta que prendeu o lume
facendo unha lumareda, 
n' a que se quentou agusto
d' friaxe que trouxera.
     Logo foron acudindo
os que chegaban d' a terra,
e un á un acercándose
ô lar á quentar as pernas.
Drento de pouco, á oracion
sintiron tocar n' a igresia,
e levantárons' os homes
co-a cabeza descuberta,
pra rezar tres Padre-Nuestros
pol-as ánemas que penan
n' o Purgatorio, agardando
verse libres d' as cadeas
que pol-a culpa venial
n-aquel lugar as suxetan.
     Logo qu' acabaron, Rosa
desatou os feixes d' herva
verde, que pol-a tardiña
fora catar á lamela,
e entre becerros e vacas
repartiuna muy lixeira.

[p.35]

Arrimou o pote ô lume
que tiñ' o caldo pr' a cena,
e mandou á seus hirmaus
que trouxesen d' a ouriceira
dous bôs puchos de castañas,
e os dous foron â carreira
ledos e pensando asalas
qu' era pr' eles unha festa; 
así é que encheron o pucho
e todal-as faltriqueiras
hastra que mais non poideron, 
pois reventaban de cheas. 
Cad' un emborcou as suas, 
ô chegar, n-unha gran cesta,
e dempois, pouquiño á pouco, 
fóron-as botando âs presas
n-un asadoiro, qu' estaba
colgado d' a garmalleira.
En dempoixas qu' acabaron
d' acomodar a facenda, 
mentras que Rosa partía 
nabos sobr' unha caldeira, 
qu' habían de cocer logo 
pra dar ôs porcos d' a ceba, 
fóronse poñendo todos
de xinollos n-a lareira
pra comenzar o Rosario, 
porqu' alí sempre se reza
de car' á unha cruz de pau
encravada n-a lacena, 
que c' o fume e c' o charrizo

[p.36]

está com' un carbón negra.
Aquela noit' o Rosario
rezouse d' esta maneira:
0 tiu Guergorio dirixe, 
a Rosa n-os nabos sega,
mais responde ô mesmo tempo; 
a tia Sabel toquea, 
repar' o gand' o criado, 
pero de rezar non deixa; 
Ramón atízall' ô lume, 
e de paso, co-a mau dreita, 
dalle voltas ô asadoiro
pra qu' as castañas esteñan;
e Pepe, por facer algo,
tamen xoga co-a cadela,
porque non pode estar quedo
nin un istante siquera.
Estaban arrematando
cando â porta d' a esterqueira 
petaron tres golpes fortes, 
cal si os disen c' unha pedra. 
Mirárons' unhos pr' os outros,
e repostos d' a sorpresa, 
dixo o pai:
               —Catad' ahí 
quen peta d' esa maneira; 
acendei unhas palliñas
e perguntade quen peta,
e non abrades á naide
sin que conecido sea. 
Foi perguntar o criado,

[p.37]

e
volveu dicindo qu' eran
os homes de Casanova. 
E dixo a tía Sabela: 
—Alúmalles pra que pasen; 
eche milagre que veñan
á estas horas; poida qu' ambos
fosen hox' algunha feira.....
E mentras tanto Rosiña, 
roxa com' unha cereixa,
d' a cuciña escabulliuse 
cal s' a picar' unha abella.
Notouno seu pai e díxolle:
—¿E ti, por qué fuxes, nena? 
E como Rosa escapase 
lista com' unha centella, 
extrañoulle moito ô pai,
e estonces díxoll' a vella:
—Háche d' ir á compoñerse,
porque non querrá qu' a vexan
c' o dengue todo raxado
e con aquela mantela,
porqu' a vosoutros, ôs homes, 
tamen vos gust' a aparencia,
e pensades qu' as mulleres
que s' adornan con boas prendas
valen mais, canto mais valen
as que sobr' o corpo levan. 
¡E cántos por non miraren
o qu' hay debaixo d' as sedas
levan a muller pra casa
sin salud' e sin concencia!
¡
Cántos vin que se casaron
tan sólo pol-a riqueza,
pasando dempois a vida
rabeando d' a comenencia!

[p.38]

N' esto entraron os que viñan, 
con cara muy placenteira.
—Moy boas noites tiu Guergorio. 
—¿Qué tal vai, tia Sabela? 
—Gracias á Dios. ¿E vosoutros?
—Muy bôs todos.
                          —¿E a parenta?
—Aló queda pol-a casa
medio tullida d' a reuma. 
—Tamen á min m' acomete
con estas pícaras nebras. 
—¿E qué milagre vos trouxo
tan tarde por esta terra?
—Eso é pra falar dempoixas
con mais cachaza e pacencia.
—Pois logo tomad' asento
e quentaibos, qu' abofellas
non se para oxe c' o frio; 
porque vai un gris que pela.
—Fai por certo; mais nosoutros, 
como viñemos de prêsa, 
subind' a costa quencimos; 
mais por moito que fixera, 
aquí logo s' espelía. 
Por esos cepos que queimas
vou vendo que n' esta casa
tedes boas carballeiras,

[p.39]

—Boas, non; mais pro goberno
d' a casa van dando leña,
e aind' algunha mais teríamos
si non fora a que nos levan, 
porqu' aquí, n' esta parroquea, 
haiche moita raspiñeira.
Sei d' alguen que, co-a perguiza
de no ir ô mont' á collela,
vai roubarm' âs mesmas pilas;
e x' ô vin vir d' a debesa
c' un feix' ô lombo, atoparme,
e seguir con mais fachenda 
que s' a leña fora sua
ou lla donara calquera.
—Pois por aló, meu Guergorio, 
pásanos a mesma festa, 
non rouban ó que non poden; 
unhas veces van às leiras
á cachear as patacas, 
outras lévannos á herva; 
n' o vrau vémonos perdidos 
pra poder gardar as peras,
porqu' as comen os rapaces
cand' ind' están verdes cegas,
e con tal qu' un se descoide 
levos' deños unha deixan. 
Non pode ser d'outro modo,
por qu' hay familias enteiras
que, por moito que cavile, 
non sei con qué s' alimentan;
porque de seu non-o teñen


[p.40]

nin teñen quen Ile lo dea.
—A verdá é qu' en Galicia 
haber hay moita probeza. 
—¡E cómo non-a ha d' haber
co-as leis qu' hoxe nos gobernan!
Todo canto nos dá o gando, 
canto producen as terras
vais' en pagar os trabucos
y-en pagarll' ô amo a renta, 
sin qu' un poid' a aforrar hoxe
nin xiquer' unha peseta.
—Aforrar dixeches, ¡gracias
cand' ô labrador Ile queda
bastante pan pr' a semente
e pra comer, qu' hay cosechas
en que moitos solo o proban
ben tasado pol-as festas! 
Os mais d' eles pasan o ano
entr' a meiran de miseria
c' un almorzo de patacas
e con un xantar de berzas, 
bastante mal amañadas 
d' unto con unha pelexa;
porqu' a carne ¡quén á proba! 
hay precisa de vendela.
E a noite con outra cunca
de caldo, tamen se cea, 
e s' hay broa pr' añadirlle
moitos satisfeitos quedan. 
Os labradores están
hoxe acabados de veras,

[p.41]

pois dempois d' andar de cote 
arrastrados pol-as feiras, 
vendendo hastra d' o preciso
pra vivir, cuasque non chegan
á cubrir as atenciós 
nin as faltas qu' os rodean,
e andan os probes cubertos
c' unha mendada chaqueta, 
con cirigolas d' estopa,
e con zocas, e sin medias.
E sempr' andan empeñados
n' as maus de xente usureira, 
que mesmo s' agarran á eles
com' ôs carballos as hedras. 
E s' así siguen os tempos,
si d' as maus de Dios nos deixan
com' hoxe estamos, estonces 
probe d' a xente labrega, 
porque estonces non podremos
nunca levantar cabeza.
—Tes moita razón, Guergorio; 
mais moitos homes de letras
non botan sol' ô Goberno
culpa de qu' eso soceda, 
qu' algunha ten ó labrego
por ser duro de molleira. 
Pois s' en vez d' irse da casa
á traballar á outras terras, 
traballara ben as suas
e abonara ben as leiras, 
outro galo Ile cantara

[p.42]

e millor vivir tivera.
Os probes n' estes lugares
son piores qu' a nichela,
pois canto mais probe é á xente
é tanto mais priguiceira. 
E hay algús que dominados
aló de certa soberbia, 
non veñen nunca á ofrecerse,
anque craramente vexan 
que fan falta, sin que á casa
vaya á decirlles que veñan. 
E dempois anque lles pagues
algo mais do que merezan, 
han de marmulart' o cabo,
sea por fás ou por nefas.
     E aquí Roque, que calado
entramentras estivera, 
botando olladas á porta 
como quen está alerta
agardando por alguén 
que debe d' entrar por ela, 
un pouco mal humorado, 
cal quen d' un sono desperta, 
cortoull'  a seu pai á fala 
así con certa impacencia, 
dicindo:
           —Hay que falar moito 
acerca d' esa matérea. 
Pero como ó fin y-o cabo
con parlar nada s' arregra, 
porque moito palicaron

[p.43]

outros homes de mais chencha
y-â postre non conseguiron 
sinon traguer mais probeza
pra Galicia; porque vése
que mais ben baixa que medra, 
á pesar d' estar cuallada
de prados e verdes veigas, 
de ter tantos e bôs frutos, 
de ter tantas carballeiras, 
tantos soutos de castaños
e tantos rius com' a regan;
de dar viño tan sabroso, 
ô que nin ô Bordeaux chega; 
de ter tantos minerás,
qu' hast' a mesm' aug' os carreta, 
en proporciós tan notabres, 
con tan milagrosas mezcras, 
que son tesouros qu' atraen 
os ollos d' España enteira;
de ser d' as rexiós d' a pátrea
a mais risoña e mais leda, 
y-en fin, de bicar o mar 
gran parte d' a súa veira. 
Y-é qu' esos que tanto parlan
aló en Madril, non se lembran 
de que pouco importa qu' haxa
gado eiquí, si no-hay d' él venta; 
de que n' importa qu' os montes 
teñan toxos e carqueixas 
si lle los venden ôs probes
e non Iles deixan collelas;

[p.44]

si anque teñan moito gado
as parroqueas qu' as rodean
sólo poden pacer n-eles
tres vacas e catro ovellas, 
si non poden cavar bouzas
nin facer ningunha cerra 
sin facer mil requisitos 
pra que lles dean licencia, 
y-en fin, pr' acabar eiquí, 
porque se me cans' a lengua,
âs demais partes d' España
Galicia non s' asemella, 
e gobernarse non pode
co-as leyses qu' âs mais gobernan. 
Mentras qu' en vez de palabras
con obras non a protexan, 
nunca podrán atallar 
á qu' o labrego esmoreza 
por non poder c' traballo 
que ten sobre d' as costelas, 
nin á que vayan buscar 
millor sorte n' as Amérecas.
Mais, falando d' outra cousa
qu' á todos mais nos intresa,
¿seica está mala Rosiña, 
ou vai fora?
                  —Non, afellas,
qu' está arriba n-o cuarto
cardando algunhas manelas
de lá; logo ha de baixar.
—Tíñamos gana de vela.

[p.45]

—Ay, Ramón, bótall' un berro, 
qu' acabe logo e que veña, 
qu' a esperan unhos amigos
que non merecen espera.
Foi Ramón, e dend, a porta
estivo berra que berra; 
pero naide contestou,
foi ô cuarto tras d' ela,
e medio enfadado, díxolle:
—Rosa, ¿por qué non contestas? 
Dich' o papai que baixes.
—¿Seica tes gana de leria? 
Dill' ô papai que non podo, 
que me doi moito a cabeza. 
O Ramón deu media volta
e colleu as escaleiras,
e deull' razón ô pai
tal como Rosa ll' a dera.

 


[p.47]

VI

AMOR DE PAI

 

     Roque de Casanova en certa tarde
dempois qu' houbo xantado, 
ergueuse de contado, 
porque en deseos arde
de falarlle á seu pai algunhas cousas
que lle pesan n-a alma como lousas. 
E díxolle ô seu pai:
                           —¿Qué hay que facer? 
—Cuásque non sei: tí me dirás, meu fillo.
—Vamos os dous á escarolar n' o millo
qu' están n' o forno duas rastras á quencer.
—E tés razón, que xa non m' acordaba; 
pois sácao logo e vamos debullálo
ô cuarto largo, que ô fin él é traballo
que hay que facer. E Roque, qu' esperaba 
pol-o que outras veces sucedía 
que fixese seu pai o qu' él quería, 
foi á sacar d' o forno 
o millo, qu' estaba mais que morno,

[p.48]

pois queimaba, e tivo qu' agarralo
c' un molido d' estopa,
e caro Ile costou poder sacalo. 
Cando o emborcou n-o carto
chegou de sudor feito unha sopa, 
con caris de chegar de millo farto, 
e limpando a cara con un pano
sentouse xunt' o pai n-un banco, e dixo:
—Mi padre, non m' alcontro nada sano, 
pois d' a chola parece que non rixo 
desque falei con Rosa de Labrada
fai pouco mais d' un mes, n-unha ruada. 
Eu faleille n-as duas romerías 
qu' houbo n-o mes pasado, 
pero non-a namoran tonterías, 
que é nena de xuicio muy sentado. 
D' ela estou namorado
pois querela eu quéroa moito, moito;
mais houbenllo falado 
y-o peito me cubreu de negro loito,
por que cardo lle dixen
que queria facela muller miña,
escapou d' meu lado cal d' a tiña,
y-eu propóseto fixen
de pedirll' á seu pai en casamento;
mais quixera hoxe o seu consentémento.
—Aló tí, meu filliño, eu non ch' o privo,
pois gústam' a familia d' a rapaza,
pero tén seica un peto algo cativo,
e pra tí lograrias millor caza.
Tí erel-o herdeiro d' esta casa

[p.49]

e débeste casar c' unha mais rica. 
Ahí n-a cas do Fidalgo tés Tomasa, 
que eu vexo que contigo ben palica,
e ha de ter catro veces mais que Rosa.
Todas che son o mesmo: o ser hermosa
d' a cara una muller
non che vai nada sinon hay que comer.
Pero alá tí. Non quero que me digas
que tiven eu a culpa, hoxe ou mañá. 
Si pol-o qu' é de caso tí non ligas
co-a muller que tal ánsia hoxe che dá; 
mira ben o que fas antes d' atarte
con un nudo que solo romp' a morte, 
pois dempois de casarte
xa non val que renegues d' a tua sorte.
—Si ela quer, eu xa o teño ben mirado: 
con ningunha ou con ela ei ser casado. 
Tomasa d' o Fidalgo ten empeño 
en que eu case con Rosa da Labrada,
e fixo o que non fai o mesmo deño 
porque se morra un alma condanada, 
pra qu' eu m' enamorase 
y en casarme con Rosa m' empeñase.
—Pois que mire Tomasa
o que ten que rascar pol-a sua casa. 
¿Ou qué Ile intresa á ela
que cases ou non cases
co-a filla de Sabela? 
Perdes o xuicio e si non-o apousas
e te fias de muller zaramalleira,
xa verás que por ela has facer cousas

[p.50]

que che han de pesar a vid' enteira.
     Eu non sei qué mais falaron,
qu' acerca d' esto o conto non di nada; 
solo dí que por fin os dous petaron
en certa noite â casa d' a Labrada.

 


[p.51]

VII

PORQUE MIRAN

 

     Aquela noite os dous de Casanova
quedárons' á cenar c' os d' a Labrada, 
pois quer a tia Sabel darlles a proba
d' unha pouca pescada
qu' aquella mesma tarde lle trouxeran
us veciños d' a feira de regalo,
e pra que non dixeran,
retorceull' o pescozo ô millor galo, 
porque n-as ocasiós n-é nunca escasa
nin quer que falte nada n-a sua casa. 
Está cuberta a mesa de levante
c' unhos mantés mais brancos q' unha prata,
e casque n-un istante
amañoulles a cena; e porque trata
de contentar o corpo ôs forasteiros, 
puxo n-a mesa un xarro de bô viño
e ben acugulada de touciño
unha fonte con dous lacós enteiros. 
O frio á todos lles abrira a gana,

[p.52]

e Rosiña, qu' ô cabo foi baixando,
dempois de facer unha hora a tana, 
véselle reparar de cando en cando
si falta algo..... ou si a mira Roque, 
porque anque non Ile choque
nada mais que por ver cand' él a mira, 
así como quen non quer a cousa, 
a sua mirada pousa 
sobre quen pol-o seu amor sospira;
porqu' a muller anqu' outro intrés non teña, 
dalle gusto mirar cómo arde a leña; 
pro Rosa non entende
qu' o lume si lle sopran mais s' encende.

 


[p.53]

VIII

EN TRATOS

 

     Xa pasaba d' as doce un bon anaco
cando pr' arrematar iban a cena,
e c' os vasos de puro Cariñena
conque honraron aquela noite á Baco, 
foise pasando o tempo sin dar traza
de tratar d' a rapaza. 
Os dous nenos toqueaban xa c' o sono
arroballados n-unha pouca d' herva,
e Rosa qu' os ouserva,
dándolle ô seu falar un dôce tono, 
á un e outro chama
pra que se fosen á deitar â cama. 
Porque Rosa buscaba o mellor xeito
de deixar n-a cociña ôs vellos solos,
e cando viu qu' afeito
se lles fora subindo o viño ôs miolos,
dixo:
     —Vou á deitarme que xa é dia. 
E así com' á quen nada Ile importa,

[p.54]

con certa suavidá e retesía
deu as boas noites e cerrou a porta.

                          —

     Logo dixo o pai de Roque;
—Xa hay tempo, amigo Guergorio,
n-outra noite de xolgorio
qu' os dous tivemos eiquí, 
entre outras bromas, falamos
de casar os nosos nenos,
broma que anque eran pequenos
non che disgustou á tí.

     «Así Dios queira, dixeche
en esta mesma cociña,
qu' a túa casa e a miña
chéguense un dia á xuntar.»
Seica Dios te oíu, pois Roque
de Rosa está namorado,
e o mozo está empeñado
en que co-ela ha de casar.

     E y-eu qu' en velos casados
farian o meu contento,
pr' ò meu fillo en casamento
véñoch' á Rosa á pidir.
—Por hoxe de mala gana
d' esa filla me despego,

[p.55]

per' hom' a tí non cha nego
anque me dé que sentir.

     Tan solo saber me falta
s' ela consinte gustosa,
que sobr' eso a miña Rosa
dona é d' a sua voluntá. 
Agora xa non é nena 
e n' habrá impedimento, 
pois xa ten conocemento
d' o que son os bés d' alá.

     —Eso temos adiantado
por mentres de ser amigos, 
pois así, sin mais testigos, 
sin qu' hastra medie o chufón, 
podemos agora mesmo
falar xa algo d' a boda. 
—Hom' inda non m' acomoda
sin saber si quer ou nón.

     —Contounos a d' o Fidalgo, 
acerca d' a tua rapaza, 
qu' á Rosa por mayoraza
pensábala millorar.
—Pois nunca pensey tal cousa, 
porque teñen igoal dreito
ô cariño d' o meu peito
os tres, e mais non ll' ei dar.

     En-esto á tia Sabela

[p.56]

ergueuse medio enfadada
e ferindo coa mirada
dixo:
     —Dios te fade ben.
¿Tí ves cómo vay saindo
que Tomasa é unha argalleira?
¿Non che dixen que me cheira
sempre qu' ésta casa ven?

     ¿Algunha vez non notache
que dempois de estar con Rosa,
deixam' a filla chorosa
c' os contos qu' aló lle trai?
Pois xuro que d' eiquí en diante
non me ha de pisar á porta.
¿Qué diaño a ela lle importa?
¿Qué lle ven nin qué lle vai?

     Penso o dia qu' aquí chegue
poñer ll' as peras á carto.....
—Xa che estou d' enredos farto;
ten prudencia qu' é millor;
escusas dar estampido,
pois ben poden ser guiadas
por ilusiós e tontadas
qu' hay sempre cand' hay amor.

     —Tí sempre fuche un Xan d' elas
e tod' o mundo cha pega,
qu' a mesma bondá te cega.
«Desconfía e acertarás,»

[p.57]

dice o refrán, e non falla.
A Tomasa é moy ladina
e alguna trampa maxina,
e si non xa ti o verás.

     —Sempr' estás prenosticando
argalladas e ruindades.
—E sempre salen verdades.
—¡Vela, canto â lengua da!
Vaya, ergueivos, meus amigos, 
que se nos enfad' a ama.
Vámonos indo pra cama;
xa falaremos mañá.

     Dormid' en paz, e pensade
n-o que millor vos conveña;
pois Rosa, por mal qu' esteña,
aló no-ha d' estar millor.
Eu ningunha prêsa teño,
por hoxe, d' acomodala,
nin penseis que, por levala, 
lle faceis ningun favor.

     Porqu' é sana com' un buxo
e tan dura pro traballo,
que nunca temeu ò orballo,
nin ò friu, ni ò torbón.
E tanto é sin atavíos,
n-a casa, collendo a xesta,
como calquer dia de festa
con tod' a composición.

[p.58]

E logo fórons' erguendo,
anque traballosamente, 
porque non estab' a xente
pra xogos d' axilidá.
Mais ô cabo d' algun tempo, 
pol-o silencio qu' había
alí, calquera diría
que todos dormian xa.

 


[p.59]

IX

CELOS

 

     Xa é ben noite. Un home enguriñado, 
e tembrando c' o frio, está sentado
n-a porta d' a Labrada. 
Seica quer' escoitar o que se pasa
drento d' aquela casa; 
qu' á pesar d' o recío e d' a xeada,
ten a orella pegada
á aquela porta, cal c' un cravo presa;
pero seica non oi o que ll' intresa,
porque torce o fuciño, 
e erguéndose, así medio enfadado, 
repara pr' os dous lados d' o camiño 
cal s' agardar' á alguen, ou desconfiado
temese qu' alí o vis' algun veciño, 
Ainda lonxe, sintiu unhas pisadas
háci' â parte d' arriba, que s' escoitan, 
pol-o zuar d' o vento, algo apagadas. 
E como n-aquel home feros loitan
amor e celos e rabias e tristeza,

[p.60]

que feita un bombo tráenll' a cabeza,
foi lixeiro á esconderse n-un recanto 
que alí á rentes habia, mentras tanto
non pasaba pr' adiante aquel que viña,
qu' era outro home embozado n-unha capa, 
co-a que d' o frio hastr' as orellas tapa,
e pol-as trazas tiña
intenciós n-aquel sitio de deterse, 
que ô chegar esculcou á todos lados
acarón d' as paredes é valados,
hastra que deu c' o outro; os dous ó verse:
—¡Xan!
     —¡Farruco!  —dixeron muy baixiño. 
—¿Sairon?
     —Non ainda nin dan traza.
Meu Farruco, hoxe tratan à rapaza
e confirman o trato con bon viño.
Pois si escoitas non oyes mais que bulla, 
pero craro non s' oy nada d' afora. 
Eu estou sin probas nin faragulla
desque xantei.
     —Pois toma que xa é hora, 
acordeime e metin aquí n-o-peto
un codelo de pan cando cenaba, 
pois xa sei qu' hastra a tripa fas escrava
d' ese amor que te volv' un esqueleto. 
Vámonos abrigar á ese pendello
e agardemos un pouco á ver si saen; 
mais si queres seguir o meu consello
larguémonos d' aquí, pois sempre traen
muy malas consecuencias estos frios,

[p.61]

e minan a saude estos rocios.
Pois xa que non s' oy nada d' o que falan,
¿que pito aquí tocamos?
¿Quê che importa que sallan ou non sallan?
¿No-é millor qu' á deitarmos nos vayamos
qu' estar os dous aquí papando a mosca
agardando por quen vai pretendela? 
E ainda mais si pra tí se mostra fosca, 
ben burro eres sufrir, que sufra ela.
—Cala xá; ben se vé que nunca amache
e que falas tan solo de mamoria;
ben se vê que n-o peito no abrigache
celoso inferno nin amante groria. 
—Mira Xan, eso non reza comigo, 
porque quero á Tomasa d' o Fidalgo
o d' o que teño co-ela, como amigo,
vouche, aquí pr' entre nós, á decir algo.
Fay tempo que me gusta, non por rica. 
E teño que decilo anque che escoza:
non despreciando á naide é unha real moza,
e mesmo encanta o ver que ben palica. 
Pois non-o querás crer, nas romarías
e n-as revoltas gárdam' a parada 
cuasque todol-os dias,
anque nunca de amor lle falei nada,
e moitas veces vén â cas Labrada
por ver si á min m' atopa n-o camiño; 
pero eu fágome o ponto hasta qu' á ela
a coneza sigura n-o cariño,
que á min c' o seu saber non me encamela 
nin m' ha pôr com' á tí así toliño.

[p.62]

—Pol-o visto Tomasa
quere ter un rapaz en cada casa, 
porque por min tamen andivo tola,
e xuro que foi ela, ou mal m' engaño,
quen por detrás me fixo moito daño, 
pois querendo ser sola, 
pra desfacerse d' a rival amiga
anda armando con Roque e mais con Rosa
pra que casen os dous; mais que non siga,
que eu ben sei que Rosiña anda chorosa
e non casa con Roque de boa gana.
Por eso co-a rabécha que lle teño,
si a collo non lle deixo moa sana.
Pero ahí tel-o deño: 
agora sales tí conque te busca,
e sinón que tí vivas enganado
cal todo namorado,
anque eu a teño á ela por muy chusca, 
non entendo tod' esta marañada; 
pro que non seña burra
que Roque, por moito que discurra, 
nunca será d' a Rosa d' a Labrada,
mentras eu teña folgo non se casa;
porque sinón me mata esta tristeza
y-este cariño qu' o meu peito abrasa,
antes que case fúroll' a cabeza.
—¿Pero Rosa á tí querche ou non te quere? 
—Hom' á mín, nin me quere nin me deixa; 
hay veces que parés que me prefere, 
mais non sei quén enreda esta madeixa, 
que me parece un dia namorada,

[p.63]

e pra outro xa está toda noxada.
Non sei si son caprichos,
argullo, cobardía, ou si é prudencia,
nin acerto qué bichos 
Ile roen de tal modo a sua concencia 
pra Ile faltar seguridá n-os feitos,
que tan pronto os vé tortos como dreitos. 
—¿E tí sabes si ten xa escollido 
outro home pra ser marido d' ela, 
e non quer que lle sea conecido 
nin dar á naide tela?
A ninguén se ll' escapa
que a muller sempre é algo vanidosa
con tal que sea guapa, 
por muy boa que sea e virtuosa; 
por eso non m' estraña
qu' ela á veces che poña muy boa cara. 
Porque é muy vella a maña, 
aind' hoxe n-as rapazas nada rara,
d' enredar co-a mirada ôs que as pretenden, 
porque sinten pracer en ser queridas. 
Eu non sey cómo fan. Aló se entenden; 
mais mirando de frente ou á escondidas,
fanlle encher a cabeza á un de vento
si é incauto e se fia d' o momento. 
Penso, Xan, pois, que vives engañado
co-ese mesmo cariño qu' en tí arde, 
porque téñoche xa esperimentado 
qu' a muller cando quer non é cobarde. 
—Non nego que o que dís non sea certo, 
pero de falta de esperencía peca.


[p.64]

porqu' o amor, meu Farruco, é un enxerto
que, como prenda n-un, nunca se seca,
porque medra si o sol lle da de xeito
e enverdece c' os malos temporales:
podrá xemer, pero térase dreito
anqu' o batan con furia os vendavales.
Eu ben sei qu' o que quere con constancia
poucas veces o han querer con ela;
¡pero anqu' eu me marchar' â mesma Francia
mataríam' aló non poder vela!
Vámonos indo logo pouco á pouco
pois d' amor non entendes unha xota, 
e con tanto falar púxenme rouco.
—Todo ch' ha de pasar collendo a bota.
—Falta m' ha de facer logo collela, 
pois sint' us calfríos que non paro,
e un punto que me part' esta costela,
qu' hasta mesmo alentar me custa caro.
—É craro, non cenache nada quente,
e sin duda pasout' este relente.
Desengáñate, Xan. Hast' en amores
(non che pareza mal porque ch' o diga)
os disgustos que dan fanse menores
si se farta ben antes a barriga.

                       —
     Dempois seica non falaron
cousa de particular;
ô ménos acerca d' esto
o conto xa non dî mais;


[p.65]

sólo dì qu' os dous colleron
pol-o camiño que vai 
á levalos, direitiño, 
â mesma casa de Xan,
qu' está n-o fondo d' a costa, 
non moy lonxe d' o lugar, 
anqu' hay ainda, por eso, 
a carreiriña d' un can. 
Como iban cost' abaixo,
non tardaron en chegar
a casa dita, e por certo
qu' á través d' a escuridá 
calquera conoce âs léguas
que se come n-ela pan.
Logo petaron â porta, 
mais debian d' agardar, 
qu' ô chegar, así que deron
sólo un peto nada mais, 
ruxiu drento un picaporte, 
e perguntaron:
                     —¿Quén vai?
—Son eu, dixo Xan. Abride.
—Gracias á Dios, dixo o pâi, 
xa pensei que te morreras. 
¿E quén ven contigo mais? 
dixo medio receloso 
vendo o que viña con Xan.
—Son eu, respondeu Farruco, 
que o viñen acompañar, 
pra decirll' á usté qu' estivo
dend' o anoitecer alá.

[p.66]

Non-o deixábamos vir,
pero él non quixo quedar
por mor de que non tivesen
por él intranquilidá;
conque agora que aquí o teñen,
acábelles o pesar.
Déixo-os, pois, con Dios á todos.
—Non, agora non te vas;
xa qu' hasta â porta chegache
fai o favor de pasar.
—Non porfíes, porque teño
qu' erguerme cedo mañá
e quérome deitar logo,
xa vés que pouca noite hay.
—Vaite logo e averigua
o que haxa de novedá.
—Descoida que non m' olvido;
queda con Dios.
                       —Con Él vai.

 


[p.67]

X

AMOR DE MAI

 

     Cando Xan se meteu n-a cociña
             moi tarde era xa;
tod' a xente se fora pr' a cama,
solo estaba á carón d' a lareira
             a probe d' a mai.

     Ela ergueu a cabeza e mirouno
             o tempo d' entrar;
tiñ' os ollos cubertos de vágoas
que quedaron cravados n-o fillo,
             e cruzou as maus.

     Mais non poido arrancar unha fala,
             porque c' o pesar,
tiña un nudo atrancado n-a gorxa
frabicado co-as ánseas e penas
             que pasa por Xan.

     Pero vendo que s' iba pr' a cama
             sin querer cear, 
e que s' iba tembrando c' o frio,

[p.68]

xa non poido conterse calada
             nin un punto mais.

     —¡Meu filliño querido! lle dixo,
             ¡qué toliño estás!
¿Por qué sintes n' a y-alm' esas penas? 
¿Quén che rouba o cariño d' a casa,
             e as ganas d' o pan?

     ¿Qué mal d' ollo te viu e gafoute,
             qué meigo  de mal, 
che revolve de cote a cabeza
e che leva a alegria e as polpas
             fay tempo pr' acá?

     Teño qu' ir, sin romedeo, contigo
             ô santo San Bras,
e lavarte n-a pía bendita
pra curarte d' esas malas fadas
             e d' ese ruin mal.

     Cand' oiu que sua mai lle falaba,
             detívose Xan;.
foi sentarse n-unha manxadoira, 
non deu fala, baixou a cabeza
             e púxoa entr' as maus.

     —Non che curan os santos d' o ceo
             o mal d' o rapaz,
dix' o pai, pos son males d' o tempo, 
e cavilo que sólo unha nena

[p.69]

             Ilos pode curar.

     —¿Por amores penar o meu fillo?
             Non pode ser tal,
send' o mozo mais feito e garrido;
como as queira, ningunha lle falta, 
             y-en qu' escoller hay.

     —Pol-o visto, vostés teñen ganas
             de m' enrabechar:
o que teño é delor de cabeza
e unha punta de friu que me colle
             por tod' a suá.

     —Toma log' un gotiño de caldo, 
             xa te quentará;
nad' espall' esos puntos d' o frio
com' un goto de caldo ben quente
             que faga sudar.

     —Vaya, bóteme log' un pouquiño,
             á ver si me dá
algun ánemo â forza esfallida,
e me barr' este punto, qu' o folgo
             me quita e a paz.

     Eugulleu unhas tres culleradas,
             e non quixo mais;
e de súpeto ergueuse d' a mesa
e, sin dar á ninguen unha fala,
             marchous' á deitar.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega