Cousas d' as mulleres e outras poesías

Páxina Anterior

Capítulos X-XV.

Páxina Seguinte

m3xrdguezlopezcousasdasmulleres003.html


[p.71]

XI

¡
QUÉ NOITE!

 

     ¡Probe Xan! Por mais que fixo
pra poder prender n-o sono, 
non logrou, en tod' a noite, 
siquera cerrar un ollo; 
mil voltas e mil sospiros
dá, cal si estivera tolo; 
xa lle dan ganas d' erguerse
pra ir á buscar, furioso, 
á Roque de Casanova 
e retorcerll' o pescozo, 
ou xa outro pensamento
vólve-o á poñer mais calmoso.
     ¡Probe Xan! Xa non lle queda
nin migalla de miolo
n-a cabeza, que non pense
n-o seu tormento amoroso.
     —¿Quén me mandaría, dice, 
esta noite ser curioso, 
pr' ô fin quedar enterrado

[p.72]

n' est' inferno, n' este pozo
de celos e de pesares
qu' eiquí me rôn com' un lobo? 
0 guiarme por Farruco,
fórame moito mais cordo. 
¿Irían tratar á Rosa?
¿Querrá casar con es' outro? 
Poida ser, mais non s' eu vivo; 
qu' antes qu' á un pelo d' o corpo
Ile toque, xúroll' á Roque
que ll' ei de partir os hosos.
     En estos cavilamentos
estaba cando, de pronto, 
háci' as pereiras d' a horta, 
sintiu que chiab' o moucho, 
e com' o teñen por ave
d' esas que tran mal agoiro, 
xa pensou que certos eran 
aqueles recelos todos.
0 moucho seguiu xemendo, 
ora finiño ora rouco; 
parecéndoll' unhas veces
unh' alma d' o purgatorio, 
e outras veces semellando
himpos d' un neno d' o colo, 
cubríndll' ô meu Xaniño 
a y-alma de negro loito, 
qu' antes d' escoitar aquelo
millor quixera estar morto.
Todo, por fin, en silencio
foi quedando pouco á pouco,

[p.73]

e non tardou moito tempo, 
anqu' á él lle pareceu longo, 
en ver pol-a lumieira
crarexar o dia novo,
que ll' espallou algo as coitas
e paz â y-alma lle trouxo. 
Ergueus' e vistius' axiña, 
e logo que puxo os zocos, 
foi largándose d' a casa
á modiño, moy á modo, 
pra de naide ser sentido
hastra verse fora; e logo, 
sin darse conta siquera, 
c' os pesares medio tolo, 
colleu de car' â Labrada
pr' apagar aquel remolo
que lle queimab' as entranas
dende qu' escoitar' ô moucho, 
pois pensaba que viñera
traguerlle malos agoiros.

 


[p.75]

XII

ROSA E XAN

 

     Por unha corredoira
         Xan camiñaba
con paso apresurado
         car' â Labrada,
         e tan envolto
n-a capa, qu' encubría
         casi hastr' os ollos.

     N-o lugar aind' estaba
         todo en silencio,
tan sólo marmullaban
         Ionx' os rigueiros,
         d' os que subía
ô ceo a branca nebra
         que desprendían.

     Por eso resoaban
         de Xan os zocos,
     ô dar, d' a corredoira,
         

[p.76]

         n-os duros coyos, 
         y-á tal ruxido,
todol-os cás fixeron
         o seu oficeo.

     Muy preto d' a Labrada
         nace unha fonte,
testigo de mil contos, 
         de mil amores.
         ¡Cántos engaños,
cántas ledas mentiras
         ten escoitado!

     Porqu' âs veces os novios,
         n-a primaveira,
parrafean de largo
         pretiño d' ela;
         e hastra n-o inverno,
fans' ô pé d' ela os novios
         mil xuramentos.

     Acerca d' esta fonte,
         contan as vellas
qu' ir non deben as mozas
         de noit' á ela; 
         pois s' esborrexen,
como non se ve nada, 
         poden perderse.

     Circa â veira d' a fonte
         verde muruxa,

[p.77]

qu' está bicando a auga
         qu' alí agurgulla, 
         e así, parece
un espello de vidro
         c-o marco verde.

     N' est' espello, as meniñas
         qu' hay n-a Labrada,
cando veñen â fonte
         mírans' a cara;
         porque, é moy certo
que, as solteiras non pasan
         sin vers' ô espello.

     Alí sola, sentada 
         sobr' unha pedra,
c' unha mau tendo conta
         d' a sua cabeza, 
         Rosiña estaba,
dende moy cedo, queda 
         com' unha estátua.

     Debe ter tod' a vida
         n-o pensamento,
e grandes e moy fondos
         cavilamentos;
         pois non ropara
qu' a ola, xa de chea,
         revert' a auga.

     Á pouco, ô sentir lonxe
         pasos d' ús zocos,

[p.78]

espertou cal si fose
         d' un forte sono; 
         púxose dreita,
e mirou pr' ô que viña
         pra ver quen era.

     Cal s' ela decatara, 
         era Xaniño;
e, o velo, foi sentarse
         n-o mesmo sitio; 
         e, d' unha volta,
emborcou tod' a auga
         que tiñ' a ola.

     Tiñ' a fonte, por cano,
         posta unha berza,
e, pr' encher mais engorde, 
         tirou por ela; 
         pero con arte,
pr' arrematar ô punto
         de qu' él chegase.

     E tan ben e tan xustas
         botou as contas,
que Xan viu qu' acababa
         d' encher a ola, 
         e xuzgou qu' era
casualidá tan sólo
         o topar co-ela.

[p.79]

     Rosa fai que non sinte
         ô que s' acerca, 
e, como destraida,
         fai n-a rodela;
         pero ben sabe
que Xan non pasa adiante
         sin que Ile fale.

     Xan, que levaba o inferno
         drento d' o corpo
e qu' á sair d' o paso
         iba disposto, 
         achegous' a ela,
c' un medo, cal si fora
         falar co-a Reina.

     Tod' a sangre d' o corpo
         tiña n-a cara,
o corazón con forza 
         lle latexaba,
         e amor e celos
cuasi non lle deixaban
         tomar alento.

     Rosa, rubia, tan rubia
         com' unha guinda,
dá voltas ô mulido 
         moy destraida;
         pro non acerta,
pol-o visto, á que salla
         ben a rodela.

[p.80]

     0 cabo, Xan, faloulle.
        —Bos dias, Rosa.
—Santos e bos, Xaniño. 
        —¿Ergoch' a ola? 
        —¿Seica tras presa?
Por mor de min, non quero
        que te deteñas;

     porque xa estou afeita,
        co-estas mauiñas,
á erguela sin axuda
        todol-os dias.
        —Pro douch' as gracias.
—Ben sei qu' empecei, Rosa, 
        c' unha burrada.

     Per' hoxe non ch' é extrano
        qu' hasta non sepa
falar, pois non sei donde
        teño a cabeza.
        Xa m' estranaba
que tan cedo salises
        hoxe d' a casa.

     ¿Qué che pasa destonces?
        —Sinto qu' a y-alma
teño toda firida,
        toda chagada; 
        ¿non m' o conoces?
Pois tod' esto me pasa
        dend' ont' â noite.

[p.81]

     —Fálasm' hoxe d' un modo
        que non t' entendo.
—Milagre, tendo dobres 
        entendementos.
        —Un me deu Dios.
—E o qu' á min me robache
        que fai co-él dous.

     —¿Xa volves âs andadas?
        ¿Como pretendes
qu' eu poida darche crêto
        de que me queres? 
        sabendo eu certo
qu' â todal-as qu' atopas
        dícesll' o mesmo?

     Non volvas á falarme
        dos teus amores,
pois non quero que naide 
        de min se mofe;
        porque o meu creto
non hay ouro qu' o pague
        n' o mundo enteiro.

     Conque sigue pra diante, 
        non seña o demo
que xunta min te atope
        a d' o caseiro. 
        Vai, vaite axiña.
Vai curar logo a y-alma
        d' esas firidas.

[p.82]

     —Moita pacencia, Rosa, 
        moita fai falta,
pr' escoitar as calunias
        que me levantan
        porque te quero,
porque ven que tan solo
        por tí toleo.

     Pero, ¿quén te revolve
        co-esas tramoyas?
¿Non me dis quén t' entera
        de tantas cousas?
        Mais non mo digas,
porqu' a lengua hoxe mesmo
        lle sacaría.

     Non m' o descubras, Rosa, 
        porque si o atopo,
dend' os pés á cabeza
        viroll' o coiro, 
        e necesito
qu' antes él te convenza
        de qu' eu non minto.

     Pero dille qu' as contas
        qu' hoxe lle debo,
ei d' axustalas todas, 
        pero con rédetos;
        que lle dou graceas,
e que non desconfie 
        d' a miña paga.

[p.83]

     —Non t' enfades, Xaniño, 
        serán calunias;
mais dixéronme moitas
        amigas tuas, 
        que co-a caseira
casas, por certos cargos
        d' a tua concencia.

     —Ben, pois fíate d' esas
        meigas d' o demo,
que' pra mentir sairon
        d' o mesmo inferno;
        mais non t' olvides,
Rosiña, d' o qu' agora
        vou á decirche.

     Eu serei marmulado
        por esas meigas,
poida que me condenen
        as aparencias,
        pero c' o tempo
has de saber, Rosiña, 
        cánto te quero.

     Porqu' anqu' este cariño
        nunca me pagues
xamais, Rosa, por outra
        podrei trocarte;
        porque te quero
com' as almas que penan
        queren ô ceo.

[p.84]

     —Por pico non te perdes;
        mais non comprendo
qu' en levantarche contos
        teñan empeño;
        pois eu cavilo
qu' as cousas non se dicen
        sin dar motivo.

     —Hay algus desgraciados
        que, cand' ouservan
que medran os veciños,
        morren co-a envexa,
        e nunca paran
hastra poder sacarlles
        a paz d' a y-alma.

     Mais mudando de libro
        pergunto agora,
¿e certo que te levan
        os Casanovas,
        que foron onte
á tratarte e dormiron
        aló esta noite?

     —Hôn, pronto ch' o dixeron.
        —Naide m' o dixo.
—E logo, ¿cóm' o sabes?
        —Eu mesmo vinos;
        conque, responde,
¿pensas, ou non, Rosiña, 
        casar con Roque?

[p.85]

    
Vexo que, de curioso, 
        pasas d' a marca.
Pois non che sei porqu' onte
        foron â casa; 
        pero, casarme,
por hox' inda non penso
        co-él nin con naide.

     ¿E non-o queres, Rosa?
        —Siquera pizca.
Hastra vel-o non podo
        diante d' a vista.
        —Pois é bon mozo.
Será, pero á min gústanme
        moito mais outros.

   
¡Ay, son otros estonces
        os que tí queres!
¿E qué mal eu che fixen
        pra non quererme,
        si por tí morro,
si pol-o teu cariño
        vólvome tolo?

    
Mentras que me tés diante, 
        moito te quero;
dempois, si alcontras outra
        dícesll' o mesmo; 
        eres moy pillo.
¡Boh! ¡Quén che se fiara
       
d' o teu cariño!

[p.86]

     Esto díxolle Rosa, 
        con tanta gracia,
qu' un sol alumeoulle 
        de Xan a y-alma; 
        e mais contento
ô ver qu' a cousa iba
        levando xeito,

     dixo, esgarabellando
        c' unha palliña
n-o terreo, co-a vergonza
        baixando a vista: 
        —Pois ponm' â proba,
e farei o que mandes
        con punto e coma.

    
Vexo que non m' entendes
        o que che digo; 
eso que por min sintes
        ech' un capricho,
        e craro vexo
qu' en levalo por diante
        tés moito empeño;

        e com' hay pol-o mundo tanta rapaza,
así que te namores
        d' outra mais guapa, 
        xa non t' acordas
d' esas cousas que sintes
        por min agora.

[p.87]

    
Rosa, non me xeringues, 
     porque destonces,
s' é que falas de bulra, 
     déixot' e voume. 
     Volvo á decircho:
nunca serei casado
     sinon contigo.

     Conque, ¿qué me respondes?
        —¡Quén che da creto!
Fálame d' outras cousas,
        basta xa d' eso;
        porque, Xaniño,
non penso responderche 
        namais qu' o dito.

     ¿Estiveches nantronte
        n-a romaría?
Dîn que foron os músecos
        todos d' a vila, 
        e que tocaban,
que daban xénio oubilos,
        valses e danzas.

    
Eu non podo decircho, 
        pois non fun êla;
pero nada me gusta
        com' a muiñeira, 
        acompañada
de tamboril e bombo
        n-a nosa gaita.

[p.88]

    
¿Conque dis que non fuches?
        ¡Ay, mintireiro!
E bailache de cote
        co-a d' o caseiro. 
        ¿Pra que m' o negas,
si me dixo Tomasa
        que te viu n-ela?

    
Xa che m' o parecía.
     ¡Dábamo a y-alma!
Nunca pia Ile tiven
     êsa rapaza.
     ¡Conque foi ela!
Queira Dios que mal rayo
     Ile part' a lengua.

     ¿Seica te quere moito?
        —Dar, dame probas,
     —¿E nunca receache
     d' esa treidora? 
     —Hom, nunca d' ela,
dende qu' a trato, tiven
        ningunha queixa.

     Moitos lobos se visten
        com' as ovellas,
pra, sin ser conecidos, 
        
facel-a presa.
        
¡Crês n-ese diaño!
Pois ei facer que cayas
        d' o burro embaixo.

[p.89]

        
¡Cala! Non sei quen vexo
        baixando a costa.
¡É ela! — Pois escóndete
        n-esa cañota.
        ¡Graceas à Virxe!
Vas á saber agora
        quen d' os dous minte.

     E Xan, com' un lostrego,
        colleu a ola
e foi levala ô médio
        d' unha cañota;
        porqu' alí preto
hay moitos e moy grandes
        castiros vellos.

     Rosiña o pé d' a fonte
        quedouse queda,
e Xan volveu rogarlle
        que s' escondera; 
        y-ela faloulle:
—Os que teñen delito
        son quen s' esconden.

     Mais Xan sin perder tempo
        colleull' un brazo,
e hastr' a mesma cañota
        foina levando, 
        á pesar qu' ela
foi facendo unha pouca
        de resistencia.

[p.90]

    
Qu' hay cousas que âs mulleres
        piden os homes,
que mais ben que llas pidan
        queren que as tomen;
        pois sempre pasa, 
que pra facer valel-as
        fans' as rogadas.

 


[p.91]

XIII

A AMIGA DE ROSA

 

     —Hola, Tomasa.
                             —Hola, Xaniño.
—Tras moita presa, ¿pra dónde vas?
—Teño unha pouca de gra n-o muiño. 
Y-eiquí parado, tamen, ¿qué fas?
—Andaba en busca d' unha navalla
qu' aquí n-a fonte debin perder.
—Pois outra cousa che fai mais falla
buscar aixiña sin te deter.
—Muller, qu' eu sepa non perdin nada.
—¿Nin te decatas?
                             —Xuro que non.
—O que tí buscas pol-a Labrada
caeuche seica, d' o corazón.
—Pois non t' entendo, miña Tomasa.
—O que non queres é ti entender.
¿Estarás triste porque se casa
a que Ile tiñas tanto querer?
—¿E quén é ela? Eu âs amigas

[p.92]

quéroas á todas por un igual.
—Mentes, qu' á Rosa, por mais que digas,
sempre a quixeches a principal.
—¿Cásase Rosa? ¡Mira qué boba!
y-está muy leda porque vai ben.
—Madia che leva, vai c' un herdeiro.
¿E dende cándo ten relaceón?
—Xa che fai anos; foi o pormeiro,
e sempre o quixo de corazón.
Por eso Rosa non che deu sorte,
por mais que eu sempre volvin por tí.
—Pois moitas gracias; pero hastr' a morte
ei de querela.
                    —¿Ainda?
                                   —Sí.
—Serás ben burro, pois si se casa
que busques outra eche millor.
—O que ben quixo, miña Tomasa,
nunca s' olvida d' o seu amor.
—Non sei qué deños viches en Rosa,
que, ben mirado, non che convén,
pois ten mal xénio, é preguizosa, 
e tés com' ela, si queres, cen.
—Pois non te canses, porqu' así e todo,
nunca outra quixen nin hei querer:
s' ela con Roque busca acomodo,
eu solteiriño penso morrer;
e d' hoxe en diante non che consinto
falarme d' ela nin ben nin mal,


[p.93]

pois non che digo tod' o que sinto, 
ten qued' a lingua que che mais val. 
Xa que te enfadas, adios, Xaniño.
—Antes de irte vasm' a decir:
¿fuches â festa d' o San Martiño?
—Fun. E tí logo, ¿non poideche ir?
—Non, e seica houbo gran romaría.
—Como nunca outra podo acordar, 
pois abofellas, non se podía
con tanta xente n-o campo andar.
Tocou a múseca d' aló d' a vila,
pero muiñeiras poucas tocou; 
din qu' agora eso xa non se estila, 
pero muy pouca xente bailou. 
Agora báilase o agarradiño, 
que mesmo anoxa velo beilar. 
Com' a muiñeira non hay, Xaniño, 
cousa qu' â y-alma poida alegrar.
—N-esas costumes qu' agora rixen,
tés, Tomasiña, moita razón. 
Trata de tela n-o que che dixen.
Adios y-hastra outra nova ocasión.

 


[p.95]

XIV

PORMESAS

 

     Chegou Ramón xunto d' eles
cando así se despedian,
e preguntoulles a entrambos
si á sua hirmá Rosa viran,
e ambos á dous responderon
que por outro lado iría, 
pois por alí non pasara
nin ela nin naid' ainda. 
Estonces Ramón volveuse
de presa, porque corría,
e trás d' él colleu Tomasa
cavilosa e pensativa, 
por non lle salir as contas
tal com' ela presumira.
Algun negro pensamento
drento d' a chola maxina,
pois cerrando entrambos puños
deixou ver unha surrisa, 
que desbafaba o veleno

[p.96]

d' a sua treidora malicia.
—Que teña conta d' a lingua,
(alá prentre sí decía)
que case que non se case
dixeches que non-a olvidas.
¡Ou! enténdote, Xaniño,
mesmo que si te parira,
e xa veremos c' o tempo
si pod' a tua ou a miña.
Teño á ovella pol-a corda
e tereina mentras viva,
pois antes de ver á Rosa
compartir contigo á dicha,
ei de consentir que morra
de pesares consumida.
A cañota d' o castiro
donde Rosa s' escondía,
era moi escarochada,
e tiña unha regandixa
por donde tod' o camiño
podía ver sin ser vista.
E cando viu á Tomasa
perderse tras d' as cortiñas,
sentouse n-o chau a probe,
chorando, tod' a afrixida
c' o delor d' o desengano
que lle der' aquel' amiga,
en quen nunca supuxera
tanta treidora perfidea
y-en quen, tola, confiara
a chave d' as suas desdichas

[p.97]

     Xan colleu car' â cañota
ô
ver qu' ela non salía,
e reparoun' algun tempo,
sin qu' ela s' apercibira;
pois como tanto choraba,
c' o-as mesmas vágoas non vía.
Mais logo díxolle:
                          —Rosa:
ti choras, cando debías
d' estar leda, por saber
cómo queren as amigas.
Cand' a muller non ten novio,
e sobre todo s' é rica,
s' é que lle pega por telo,
mentras que non-o consiga,
de cote fala mil pestes
d' os que teñen as amigas,
unhas veces por envexa
y-outras veces por cobiza;
por eso, en amor, a noiva
que por amigas se guía,
poucas veces campar pode
de tel-a y-alma tranquila,
á non ser qu' amiga teña
novio, e non señ' egoista.
Agora, que xa conoces
ô que d' os dous che mentía,
ben vés com' ô meu cariño
fixeches pouca xusticia.
—Vaite, Xan ; casa con ela,
porqu' está por ti toliña;

[p.98]

ben craro ch'o decrarou,
y-ela é boa moza e moy rica; 
e, ademais, é d' os fidalgos
¡e ten moita fidalguía!
—Anque rey me coroaran
e me deran dobre vida,
nunca eu á tí te deixara
por ela, miña Rosiña.
¿Non ves n-as miñas miradas, 
non ves n-a grand' alegría
que sinto cando te vexo,
qu' ô meu sembrante s' anima,
e qu' acend' a miña sangre
o amor qu' o meu peito aniña? 
¿Non reparas, cando teño
de falar contigo a dicha, 
que d' o meu sér se desprende
algunha cousa devina, 
co-a que parez que Dios quere
xuntar co-a tua y-alm' a miña?
—Cala, mintireiro, cala, 
que non m' engañas ainda
c' o ben que sabes pintar 
as tuas gasalleirías. 
Pra decirme que me queres,
¿pintar tanto nacesitas?
¿Non dîn qu' ô amor verdadeiro
deulle Dios mais cobardía,
e que por eso se sinte
moito millor que s' exprica? 
—¡Probe de min! ¡Conque logo

[p.99]

o meu amor é mentira! 
¡Conque logo est' antuseasmo, 
estas ledas armuiñías
que n-a miñ' alma resoan
cando vexo que me miras; 
conqu' as congoxas que sinto, 
a frebe que m' anequila;
conqu' este mundo difrente
que drento de min s' axita; 
este delor que me causan
d' o corazón as feridas,
qu' o amor non cabendo n-el
fixo pra buscar salida,
e que sempre están manando,
e que nunca, nunca estiñan,
non son nada..... solamente
son gasalleiras mentirás!....
Si non queres verme tolo.....
non, por Dios, non m' o repitas. 
Pra non entenderme, tes
moita cegueira ou malicia;
porqu' o amor que por tí sinto
calquera ceg' o adiviña, 
pois sól' o teu pensamento
é vida d' a miña vida.
¡Mira si pod' olvidarte
mentras non me volva cinza!
—Pois mira, Xan, déixam' hoxe,
e prométoche outro día 
ter unha cita contigo, 
mentras con calma cavilas

[p.100]

s' ese capricho que tés
por min, é solo manía,
pois si dempois t' arrepintes
eu quedo comprometida, 
porque m' han sacal-o coiro
c' o qu' a d-o Fidalgo diga.
—Dios ben sabe que tan solo
te quero pra muller miña.
Pero dime, ¿dónde é cándo
vamos á tér logo á cita?
—Aló pro vernes que vén
teño d' ir sin falla a vila
a mercar un pouco lenzo
pra facer unhas camisas,
e outras cousas que fan falla
pr' a festa e pr' a romaría;
agárdame ben cediño
n' a Piqueira. Vait' axiña.
—¡D' aquí alá pasar sin verte!
—Home, por eso non priva
de vernos algunhas veces
durant' estos oito dias.
     Pouco mais parrafearon
pol-a mor de que acudian
os traballos ordinarios
os veciños e veciñas;
pero deberon de tér
unha terna despedida,
porqu' ela vay colorada
como unha madura guinda.
Xa non lle corren os ollos,

[p.101]

porque de Xan as caricias
n-o seu corazón verteron
paz, sosego e alegria.
     Tamen tolo de contento
Xan hácia a casa camiña;
vay tan ledo coma si
lle tocara a lotaría, 
pois deixaba o fin á Rosa
d' o seu amor convencida,
e a esperanza n' o seu peito
toleaba e rebulía, 
trocándose en mel as penas
qu' antes por ela sofrira.

 


[p.103]

XV

OS VELLOS

 

     —Sabel.
                 —¿Qué queres?
                                        —Desperta.
porque xa lumbreg' o dia,
e debemos d' ir botando
fora d' o corpo a preguiza. 
—Fai tempo que non cerr' ollo.
¿Tí coidabas qu' eu durmía? 
Pois fai medi' hora que sinto
o cacarexar d' as pitas,
e por cima d' o tellado
os paxariños que pían
saudando a nova aurora;
unhos tolos d' alegría 
porque lograron sair
d' a fria noite con vida,
e outros dando tristes queixas, 
con piadas dôridas, 
ô ventar de cerc' o inverno,

[p.104]

a fame, e a neve fría.
Xa fai tempo qu' estou sola 
cavila que te cavila
en qu' os paxaros e os homes
teñen cousas parecidas.
Unhos non pensara n-o inverno, 
sempre troulan e rebrincan,
pois teñen quen os manteña 
sin traballar unha pizca,
e, anqu' os mais morran de fame, 
pr' eles ha d' haber fariña; 
pero están sempre suxetos
ô siñor e â siñorita, 
que, drento d' unhos aramios, 
os teñen pra mentras vivan; 
e hay es' outros cuya sorte 
é ménos favorecida 
porque traballan e sudan; 
per' á aqueles non envidian, 
porqu' a libertade adoran
com' o aire que respiran. 
D' éstos, ús nacen muy altos
y-en altas torres aniñan, 
y-outros fan niño entr' os toxos
ou n-os álbres, ou n-as silvas: 
unhos nacen entre frores 
y-outros nacen entr' espiñas. 
Tamen as leis d' os paxaros 
teñen moy pouca xusticia: 
o gordo anda xunt' o fraco, 
e si á este lle ven â vista,

[p.105]

dempois de moitos traballos, 
calquer zapicalladiña, 
aquél fai d' o dreito forza,
e estoupándo co-a cobiza, 
vaille disputar ô fraco 
cuasque tod' a bicadiña. 
E com' o demo d' a fame 
sin remedio as forzas quita, 
sempr' un ten qu' estar por baixo
y-outro ten qu' estar por riba.
E mentras os paxariños 
agardan dia tras dia
por outros tempos millores,
que se revolv' a tortilla, 
sempre, pol-a mañan cedo, 
ô salir d' os niños, pían; 
mais unhos pían muy ledos
y-outros cheos d' agunia.
—Vaya, cala, muller, cala; 
¡inda parece mentira! 
¿Á dónde vas á parar
con esas filosefías?
¿Non ves que tratar debemos
d' o que conven â Rosiña? 
—Rosa, penso que vai fora;
supoño qu' ela sería
unha qu' ala ven cediño
sintin roxir n-a cociña.
Pirmeiro coidei que fose
por unha ola d' aug' â pía, 
pero vexo que non volve.....

[p.106]

e extránam' esa salida,
porqu' ergueu moi engordiño,
ô salir, a carabilla,
sin facer casi roxido
cal quen non quere qu' a sintan. 
—¿Por qué supós que foi ela?
—Penso qu' outra non sería,
pois naide madruga tanto; 
qu' en ter lixeir' a dormida, 
á fé, ben che s' asemella.
Supoño que saliría
pra non parar á vergonza
de verde comprometida
c' os Casanovas. Sobr' esto
eu non sei o que che diga
ela seica quer á outro, 
segun teño por noticias. 
Xan de Xuana e mais Rosa
fai xa tempo que se miran, 
que se gardan a parada 
e se ven nas romarías
xuntos de cote, un pra outro, 
con cara sempre de risa. 
Mais non sei Tomasa e ela
en qué lio andan metidas
que non viven soparadas, 
e á min dame mala espiña
o ver fai unha tempada
sempre triste â miña filla, 
dende qu' a vexo revolta
de cote con esa amiga.

[p.107]

Confirmei as miñas dudas
ont' a noite n-a cociña, 
ó ver as zaramalladas
qu' escoitei qu' ela dicia, 
y-hei salir hoxe d' o paso
sabendo qué sinifican
tantas voltas e revoltas
e tantas idas e vidas.

—Pois ben, deixémonos d' eso, 
que todas son tolerías..... 
—Non pode ser, porque Rosa
non ten miga de malicia
y-a outra sábeche moito, 
xa che lle ven de familia.
—Vaya, déixate de contos; 
báixate a razón, e mira  
cómo estás perdendo o tempo
coas tuas faladurías. 
Vai erguéndote da cama
e manda a buscar axiña,
porqu' antes d' estar co-esoutros, 
quero qu' a nena me diga
s' á casar c' o Casanova
s' incrin' ela ou non s' incrina. 
—Mira: tí, dalles palabra, 
qu' o demais é conta miña;
non s' alcontran comenencias
com' esta todol-os dias, 
y-anqu' hoxe s' amostre récea, 
poida que mañá consinta.
Martillazo á martillazo

[p.108]

abrand' o ferro y-estira.
—Ti non sabes o que falas;
porqu' anqu' esa xente é rica,
foron os homes moy duros
pr' a muller, n' esa familia, 
e como tí ben conoces
sempr' a cabra o monte tira.
Non quixera malcasala
por fiarme d' a cobiza;
porque non é n' o ter moito 
en donde s' atop' a dicha,
(esto queda pr' os avaros
porqu' a paseón os cautiva)
sinon en ter o bastante
con paz, amor e alegría.
Ademáis, esta rapaza
foi de nena algo raquíteca,
e acórdome que me dixo
un médeco certo dia:
Hay que curar ben á nena, 
qu' este mal, âs veces, privâs
de contraer matrimoneo,
porqu' en facelo peligra.
Por eso, antes de casala
con ús nin outros, quería
qu' ese médeco m' a vise,
pois n' o caso que consinta
Rosa en casarse, eu non debo
darlles a palabra ainda;
pois debemos ter en conta 
o porvîr d' a nosa filla.

[p.109]

—¿Quén vai?
                   —Son eu.
                                  —¿Ramonciño?
—Señora.
              —Ven acó axiña.
—¿Sabes de Rosa?
                            —No-a vin.
—Vai á ver s' está n' a pía, 
e dille que veña logo
porque teño que decila.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega