Cousas d' as mulleres e outras poesías

Páxina Anterior

Capítulos XV-XX.

Páxina Seguinte

m3xrdguezlopezcousasdasmulleres004.html


[p.111]

XVI

EN BUSCA D' ELA

 

     —Moy bôs dias, amigos.
                                         —Moy felices.
—¿Qué tal vos foi c' o sono n-esta noite?
—Dormimos como pedras, ¿e vosoutros?
—Pasámola n-un sono.
                                          —Conque estonces,
vamos abaixo á que nos den o almorzo.
—E á rematar o que falamos onte.
—Inda non vin á Rosa, van tras d' ela;
pero amiguiños, n-o tocante ô dote,
non hei de darlle d' a terceira parte
nin un ichavo mais d' o que lle toque.
—Tés palabra de rey; mais fai de conta
que non che pide a filla ningun probe,
e nada fas de mais anque lle deas
a xugada millor que tés n-a corte
encima d' a sua parte. Ben mirado
non pido moito, como tí conoces.
—Déixense d' esas contas: quero á Rosa

[p.112]

anque sexa sin nada, dixo Roque.
—Destonces nada teño que decirvos:
veremos á ver Rosa o que resolve,
que eu por min, de verdá, querer quixera
que antes que de algun outro, vosa fose;
pero nin co-a xogada, meus amigos,
nin con nada pensedes que a mellore.
Dareille de presente mil ducados,
que é o que á ela en verdá lle corresponde,
e o demais deixaréillo partido
pra que o gobernen ben â nosa morte.
Eí ven Ramón. E logo, ¿qu' hay de novo?
—Que naide d' o lugar dí que a víu hoxe.
Din que cediño viron á Tomasa
c' un mandil, atapada, de picote,
agardando acarón d' a portería, 
e supoño que Rosa co-ela fose.
—Pois tés qu' ir á catalas outra volta.
—Pero, papai, vosté dígame á dónde:
sinon qu' esteña en cas d' o siñor cura,
con unha hirmá que din que chegou onte
en busca de saude á estas terriñas,
dend' un convento qu' esta alá muy lonxe...
—¿E quén cho dixo?
                               —Díxomo o tio Berto
que lles falou cand' iban pol-o monte.
—Pois vai logo tras d' ela, Ramonciño,
a ver si está. Veremos o que corres.
Ende chegando sácal-a puchiña
e saludas á todos como un home;
dalles moitas memorias d' estos vellos

[p.113]

e anque queiran que subas tí non sobes; 
pergunta por tua hirmá, daslle o recado
e veremos á ver qu' axiña volves. 
A pouco de marchar Ramón tras d' ela, 
chegou Rosa d' a fonte.

 


[p.115]

XVII

TOMASA

 

     Foi Tomasa, supôndo que dormiran
os dous de Casanova en cas de Rosa, 
â Labrada moy cedo, cobizosa 
de saber o qu' aqueles conseguiran.
     Mais o peito en remordementos ll' arde, 
y-a probe vai cobarde, 
cousa n' ela moy rara, 
prô todo delincoente 
cando fai algun mal, pensa qu' a xente
ll' o conoce n' a cara.
     E como ll' extranase
qu' á Rosa con tal prêsa se buscase, 
d' o camiño direito desviouse
e tras d' unhas silveiras agachouse, 
receando qu' algunha cousa pasa
qu' estorb' o seu negoceo; pois ten medo
que Rosiña, tan cedo
se marchase d' a casa, 
porque querendo á Xan tan solamente,

[p.116]

II' escapas' á aquel outro pretendente.
     Fundaba tal recelo
en que d' outra maneira agardaría 
n' a cuciña, facendo que facía, 
ou com' un argadelo 
dand' voltas pr' aparentar â vista
qu' é moi traballadora ou qu' é moi lista. 
Porqu' esto é pol-a aldea
o que mais n' a muller o home desea.
     E cando n' esto cabiland' estaba
viu que, andando con certa lixeireza, 
car' â casa Rosiña camiñaba
co-a ola n' a cabeza.
Y-estonces, sin perda de momento, 
colleu car' â Cancela, 
pois vin con sentemento
qu' a engañaran n' a fonte Xan e ela.
     Sin saber pra dond' iba,
pois sólo maxinaba n' a sua chola
probremas novos pra quedar por riba, 
andivo un bon anaco, medio tola, 
alancando unas veces con recelo
y-outras veces quedándose parada, 
hastra qu' ô fin bateu, medio cansada,
c' un croyo qu' hay n' a veira d' un portelo. 
Y-anqu' o cansacio no-era 
d' o moito qu' andivera, 
tivo precisa de tomar asento 
por mor de dar descans' ô pensamento; 
pois cansa o cabilar
á veces tanto como cans' o andar.
     
[p.117]

     Sinteu moi logo barullar de xente, 
y-erguéndose lixeira
c' un medo cal si fora delincoente, 
foi agacharse tras d' unha silveira
qu' â mesma veira d' o camiño estaba,
pr' ouservar, sin ser vista, á quen pasaba.
     Os que viñan andando, non tardaron 
en pasar por diant' ela, 
y-á media voz falaron, 
mostrando entrambos en falar cautela, 
estas poucas palabras qu' á Tomasa
firiron non mais fondo d' o seu peito, 
porqu' a pasión ll' o abrasa
y-estanll' os celos consumindo afeito:
—Pra vernes vai â vila, e ben cediño 
mandoume qu' a agardase n' a Piqueira, 
pra falar n' o camiño, 
antes de vernos os que van pra feira
—Hom, era tempo que che dese crêto.....
     Non poido escoitar mais. Pro foi bastante
pra facerlle perder n' aquel istante
tod' espranza de Xan aquel sacreto.

 


[p.119]

XVIII

A CANCELA

 

     Pra levar ôs meus leutores
dond' estes feitos pasaron,
collerémol' a vereda 
qu' é camiño de Santiago, 
pol-a porta d' o Poxigo 
saindo, s' en Lugo estamos.
     Tod' a vista que s' ouserva
antes d' a volta d' o Baño
e tod' o qu' o Miño bica
dend' a Ponte hastra San Lázaro, 
vista qu' é un pasmo d' hermosa
iremos vendo de paso.
     Dempois de pasal-a ponte, 
chegand' ô Mesón do Galo,
tórces' â ezquerda por Piugos, 
Soñar e San Xoan d' o Campo, 
e moi preto está a Cancela, 
que tamen chaman Sixaos.
     D' aqui, collend' a direita,

[p.120]

atópas' ôs poucos pasos
unha parroquea que chaman
San Mamede d' os Lagartos.
     D' aquel' era esta parroquea, 
entr' as demais d' o obispado, 
distinguida; porque sendo 
d' o mesm' obispo igresareo, 
cobraban os cregos d' ela
unhos direitos moy raros.
     Cando morría un cabeza
d' a casa, estaba obrigado
o herdeiro de darll' ô crego
aquel ouxeto mais caro
qu' houbese drento d' a casa; 
pró que era nacesareo
que tivese catro pés. 
Com' a besta, un boi, o gato
e s' animales n' había 
dábanll' a cama ou un banco.
     Vout' a levar ond' a eirexa,
e verás acarón d' o adrio
unha casa, qu' está a sombra 
d' un alto e robusto prátano,
Mesm' o pé d' el, n' unha tarde
do mes últemo d' o ano, 
sobr' un asento de pedra
qu' hay acarón d' un valado, 
estaban unha siñora
e mais un siñor sentados, 
recibindo o calor morno 
d' os esmorecidos rayos

[p.121]

d' o sol d' inverno, e sostiñan
unha descusión entrambos, 
que convén pro noso conto
qu' algo d' ela aquí espoñamos.
     Denantes d' escomenzar 
paréceme qu' é d' o caso 
referirvos qu' a siñora
chamábase doñ' Amparo,
que viñera á tomar aires
pra curars' un costipado
que no convento collera, 
y-o outr' era un zuruxano 
do pais, qu' alo n' Habana
aforrara moitos cartos,
y-a postre deull' a morriña
e veu á terr' a gastalos.
     Pero por mais qu' esta tarde
estaban parrafeando
o zuruxano y-a monxa,
non teis por qué maliciarvos, 
pois trouxo á muller d' Habana
e fai co-ela bô casado.
    —¿Conque logo no hay remedio, 
dí ela, pr' este mal que paso, 
si non renuncio o convento? 
Pois pol-o voto sagrado
que fixen o profesar
n' é posibre renuncialo.
    —Pois, siñora, non podrán 
curar nunca os seus libianos, 
sin respirar aires puros,

[p.122]

sin pasear pol-o campo;
porqu' eses males percisan 
mais hourizonte y-espaceo
pr' espallar d' o peito as penas, 
e pra dar mais vid' e ánemo 
o corazón abatido
pol-a estreitura d' o craustro.
    —
Pois eu fóra d' o convento
parez que me falta algo, 
n' estou é gusto, e desexo 
volver' él á cada paso; 
que cando con Dios facemos
voluntariamente tratos, 
temos dempois que cumprilos, 
s' é que queremos salvarnos.
    O chegar aquí, de pronto 
esta conversa cortaron, 
porque viron á Rosiña
que pret' estaba escoitandôs: 
pois o vento que zuaba
ô estrelarse contr' o prátano,
foi causa que non s' oubise 
o ruxido d' os seus pasos.
    Mais logo qu' as duas se viron 
foron á dars' un abrazo, 
y-entramentres escapouse 
car' a casa o zuruxano, 
dicindo pro seu chaleque:
    —N' estes deseos sagrados
hay ús puntos tan escuros, 
que nunca se pôran craros,

[p.123]

hastra qu' a saber se chega
cál é o punto de contauto
qu' hay posto como lindeiro, 
entr' os cordos e os maneátecos; 
pr' ó como o fin é perfeuto, 
e como os medeos son santos, 
nosoutros n' estes nagocios 
non debemos misturarnos;
pois os cordos van con gusto
exercend' un dreito humano, 
e os outros... poden ir todos, 
porque non son nacesareos."

 


[p.125]

XIX

A MONXA E A SOLTEIRA

 

     —Ola, Rosa. ¡O que m' alegro
de verte! Xa m' extranaba
de qu' á verme non viñeses.
Mais dí, ¿por que non falabas? 
Prò agor' estou reparando
o que medrache, rapaza; 
botaches un corpo fero, 
e de veras qu' estás goapa: 
nunca pensei que chegases
á tal, cando t' arrolaba, 
porque padeciche moito
e díchenos moita ánsea 
cand' eras nena, prô vexo
que quedache ben curada.
—Cale, por Dios, doñ' Amparo,
cale, que non oiga naida. 
Púxose Rosa de súpeto
con tal angustea e tan páleda,

[p.126]

qu' esculcand' á todos lados 
por temor de qu' escoitaran, 
volveus' achegar â monxa
e díxoll' en voz moy baixa: 
Leváronm' ont' á ese médeco
que fai un pouco eiquí estaba, 
e dixo que d' as resultas
un alifaz me quedara, 
qu' era pra min un peligro
si quería ser casada.
     E com' â probe de Rosa
caésenll' ô fin as bágoas, 
díxoll' a monxa:
                      —Ben vexo,
nena, qu' estás namorada. 
Xa chegou ôs meus oidos 
que de casarte trataran;
mais decíndoch' es' o médeco,
é millor que non-o fagas. 
Eu quérote, casi, como 
quen te levou n' as illargas, 
y-aconsélloche que poñas
en Dios tod' a tua confianza, 
pois poida que che des' eso 
porqu' ô seu lado te chama 
e non quere que te cases 
por non convîr pra tua y-alma.
¿Qu' é o que gana unha muller
por verbo de ser casada? 
S' é querida d' o seu home, 
delores, fillos e ánseas;

[p.127]

ánseas qu' aumentan c' o tempo, 
ánseas que nunca s' acaban; 
ánseas pra dar gust' ô mundo, 
ánseas pr' agradar n' a casa, 
que non é fácel ôn tempo
o dar comprimento á entrambas; 
ánseas que teñen un rabo 
qu' hastra d' a tumba traspasan; 
pois teñen, dempois d' a morte, 
que ser con rigor xuzgadas. 
Por eso eu oubinll' á un médeco 
decir, qu' os homes non pagan 
algús traballos que teñen 
as mulleres con quen casan, 
cando saen elas boas, 
de paz, de talento e d' ánsea, 
anqu' as queiran tod' a vida
c' o corazón e co-a y-alma. 
¿E si por mala fertuna
un home malo Ile cadra? 
En lugar de compañeira, 
convírtese n' unha escrava; 
estonces, hastra que morra, 
ten un inferno n' a casa, 
y-hastra, estonces, ve nos fillos 
qu' ôs seus peitos amamanta, 
os gromos d' un home qu' ódea
y-o nô qu' ata á sua disgracea.
     O acabar d' escoitar esto,
Rosa, co-a cabeza baixa,
fondamente cômovida,
respondeu:

[p.128]

                —Vosté ben fala;
mais s' o corazón, siñora,
latexa por unha causa,
o dia qu' a causa morra,
tamen o corazón pára;
por eso xa é imposibre
que consolo para min haxa.
—¡Xesús! ¿Tí qué dices, nena?
N' a nosa Relixión Santa
hay consolo pr' os mais tristes
de penas fondas e amargas.
—¡Ay! s' a Relixión fixera
revivir a miñ' espranza!?..
     Pouco mais ambas falaron,
pois logo o son d' a campana
adivirtiulles âs duas
que rezasen pol-as ánemas.
     E vendo Rosa qu' a noite
encima se lle votaba,
despediuse tenramente
d' amiga que visitara,
vend' unha noite n' o ceo
e outra mais negra n' a y-alma

 


[p.129]

XX

A CITA

 

     Está Xan n' a Piqueira moy cediño, 
              cuasqu' inda non se ve,
agardando por Rosa, n' o camiño, 
              cheo d' entuseasmo e fé.

     Cal rebuld' alegría n' o seu peito
              ben â cara Ile sal,
porqu' ousérvase foncho e satisfeito 
              cal non s' acorda igoal.

     E qu' agarda n' a cit' a recompensa
              d' o seu costant' amor;
n' as pasadas angusteas xa non pensa
              d' est' espranza ô calor.

     Pois quen ama, si vive con espranza,
              manten a sua iluseón;
mais s' hastr' esta lle falta, non alcanza
              consolo ô corazón.

[p.130]

     Non tardou, inda lonxe, en dibuxarse
              n' as néboas d' a mañá
unha sombra que adianta, sin pararse,
              hácia dond' e él está.

     Y-él estonces, sintindo n' o seu peito
              O corazón brincar,
de car' á aquela sombra foi direito
              pr' a distancea acortar.

     Era Rosa, en efeuto, a que chegaba
              á xunt' ô seu querer,
con un cesto n' o brazo, que levaba
              pra cousas n' él traguer.

     Saudárons' entrambos con tenrura,
              y-entonces dixo Xan:
—¿Vés resolt' á donarm' hox´a ventura
              que premea o meu afán?

     —¿Xa escomenzas? Non sabes outra cousa
              mais que falar d' amor.
Non me fales mais d' él. Por Dios apousa
              o teu amant' ardor.

     —¿Non falarche d' o afeuto que che teño,
              d' este tolo querer
que berra pol-o teu con firm' empeño?
              Eso non pode ser.

     Tel-a y-alma estoupando d' amarguras,

[p.131]

             
sentir n' o peito arder
a paseón, sin curar a suas queimuras
              xunt' amada muller;

     ir xuntand' iluseós n' o meu deseo,
              chegar de tí á lograr 
esta cita, e d' amor n' o parrafeo
              non che poder falar,

     non é posibre, non; e decontado
              tesme que responder
s' ô meu amor ardent' apaseonado 
              pensas corresponder.

     Rosa estonces parouse, e retorcendo
              n' a trenzad' o mandil, 
buscand' algo inxenioso, iba espremendo
              a sua mente sutil.

     Pero vendo á Xan fero e decedido,
              n' acertando á inventar
unha idea d' a que sacar partido
              pra podelo engañar,

     respondeu, por remate, tristemente:
              —Xuro por esta cruz, 
por ese sol qu' asoma refulxente
              pra dar â terra luz,

     ou qu' ei casar contigo, ou n' un mosteiro 
              a vid' ei d' acabar.

[p.132]

Mais d' es' amor, que sei qu' é verdadeiro,
              non me volvas falar.

     —Pero, Rosa, cabilo qu' and' o demo
              en tod' esta funceón;
pois non podo entenderte, e cuasi temo
              que me falt' a razón.

     Cavilei que Tomasa solamente
              matab' o teu amor
Mais teñ' outro nemigo, craramente,
              que debe ser pior.

     —Non, Xan, non, respondeu sobresaltada ;
              non penses en ninguen.
Pol-o d' hoxe non quero ser casada,
              pois así estou moy ben.

     Vai falarll' a Tomasa si tes prêsa,
              qu' esa gárdache ley.
—Falaríall' ô demo; pero á esa,
              xamais lle falarei.

     Porque, quen é treidora pr' onha amiga,
              ten que facer treiceón
hastr' ô amante qu' o seu amor consiga;
              pois non ten curazón.

     Desqu' espertou n' o fondo d' o meu peito
              o amor háci' á muller,
sólo ti me gustache, e fun direito

[p.133]

              buscal' o teu querer.

     Despreciei o millor d' a miña vida
              pensando sempr' en tí, 
preseguindo á iluseón, de mín querida,
              de lograr o teu sí.

     Por tí perdin o estúdeo, y-a carreira
              por quererte perdin,
contigo vexo a groria verdadeira, 
              sin tí un pesar sin fin.

     Tivo que calar Xan, pois viña xente
              moi preto d' eles xa,
y-entrambos se puxeron de repente
              camiño da ciudá.

     Cal' a hestórea o qu' os dous foron falando, 
              porque tan sólo dí,
qu' a Tomasa estivéraos escoitando 
              moi pretiño d' alí.

     E conta que dempois, chorando sola
              decía:
              —Tén razón,
porque tén él o meu, porqu' estou tola, 
              non teño corazón.

     Quén tivera ¡ay! as chaves do coriño, 
              podendo conocer
ó que dispuxo Dios pro noso niño,

[p.134]

             
pra sol' él lle querer.

     Pro quéreme Farruco, que m' adora,
              y-eille corresponder,
para demostrarll' a Xan, qu' esta treidora
              tamen sabe querer.

 


[p.135]

XXI

A FESTA

 

     N' ese mes d' o ano
que Navidá chaman, 
pol-o dia oito 
teñen n' a Labrada 
unha grande festa. 
De terras lexanas
veñen n' ese dia
á rezar a santa, 
pois hay ond' eirexa 
unha pia d' auga 
que tén virtú grande
pr' a curar as chagas
e algús outros males
qu' o corpo relaxan.

     Dendes moi cediño
en todal' as casas

[p.136]

hay mais movemento,
hay mais algazara: 
xa levan as bestas
pras chousas, e as vacas; 
xa pensan dempoixas 
en partir a cabra, 
castrón ou carneiro 
qu' o dia antes matan
pra comer a xente
que veu convidada. 
E mentras as vellas
o almorzo porparan, 
arriba n' o carto 
están as rapazas 
bule que rebule, 
todas apuradas, 
porque n' ese dia 
escollen e sacan 
á roupiña nova
que teñen n-a arca,
e buscan o espello,
e lávans' a cara,
e péinanse logo
coidando que salla
o pelo lustroso
e ben feita a raya,
pra qu' os mozos vexan 
que van ben peinadas, 
cand' o pano deixen 
caer sobr' espalda. 
Dempois escobillan

[p.137]

á roupa y-as sayas,
e logo ôs zapatos
límpanlles á lama, 
que con un carolo
de millo lle sacan. 
Asina qu' a roupa
de limpal' acaban, 
á vestirs' empezan
tres ou catr' enagoas, 
e pra que figuren 
as cadeiras anchas, 
colgan d' a cintura 
catr' ou seis refaixas, 
Pra upar mais o seo 
as pícaras arman 
c' un pano cruzado
por baixo d' a chambra.
Y-antes que se cubran 
c-o dengue de grana
y-antes de vestirse
co-a última saya, 
pra que non se luxen,
á cociña baixan
á comel-o almorzo, 
que segun a usanza
d' os tempos d' agora,
é unha gran taza
de caldo, amañado
con unto e patacas, 
n-o qu' esfaragullan 
algús unhas rafas,

[p.138]

e lévano á boca
fervendo qu' escalda.
     Mentras qu' acontece
tod' esto n' as casas, 
vénse longas cordas
aló pol' a gándara, 
de mozas que locen
as sayas pranchadas 
que pra festa levan 
com' a neve brancas, 
que fan tal contraste 
que tanto resaltan
entr' outras mil cousas
que tran coloradas, 
de xent' a cabalo,
d' outros qu' a pé andan
e tran n-a cabeza 
cestas cuguladas
de pas e pantrigos, 
resexos si cadra, 
d' outras con rosquillas
ou con empanadas, 
eu fin, con aquelo
qu' ha de facer falla 
pra comer despoixas
n-a festa d' a santa.

     Xa van os ramistas
car' a eirexa en marcha, 
botando foguetes 
que n-o aire estralan,

[p.139]

e un pouco atrás d' eles 
van en rea a gaita,
o pandeiro e o bombo
tocando en compaña, 
pois xa por tres veces
picou á campana,
e ben saben todos
que dempois d-a coarta
comenza de cote 
a misa cantada.
     Por eso hácia a eirexa
os romeiros marchan: 
os homes cobertos 
c' unha longa capa, 
y-en vez de monteiras
cuasque todos gastan
sombreiros de pano
os puchos de palla.
     Tod' aquel que pode
vai lucind' a faixa, 
que' é moi rechamante 
por ser colorada,
e por cima d' ela
tampouco non falta
n' os mozos de rango, 
moy espondorada, 
a lucia cadea 
d' o reló de prata.
     As mozas pra misa
sempre van tapadas, 
xa c' unha mantilla

[p.140]

de raso ou de pana
con anchas cenefas
aterciopeladas,
ou xa con mandiles
de lâ, que traballan,
n' a mesma terriña,
moitas tecelanas.

     N' o adro d' eirexa
pouco antes entraran,
entre varias mozas,
Rosiñ' e Tomasa.

     D' a mesma maneira
vestírans' entrambas.
Levan os vestidos
d' a mesma zaraza,
qu' é d' a mais bointa,
d' a mais pintarlada;
pero co-a mantela
cuasque tod' o tapan.

     E sobre d' os hombros,
caida con gracea,
levan a mantilla,
con cenefas anchas
de bô terciopelo, 
que lles cobr' a espalda.

     A sua cabeza
tamen engalanan
c' un pano de seda
     E anqu' as duas levan

[p.141]

as puntas atadas
baixo d' o queixelo, 
tiveron tal maña, 
que locen os aros,
o pelo y-a sarta,
feita cuasi sempre 
de prata dourada
que por unha cinta
ô pescozo atan
e que diant' o seo
traen pindurada.
     Todos miran pr' elas
e todos reparan 
que xa non camiñan 
d' o brazo agarradas 
como en tales casos
sempr' acostumbraban, 
e moitos observan 
que van enfadadas, 
pois falan co-as outras
y-entr' elas non falan.
     Xaniño e Farruco, 
que n' o adro estaban
facía algun tempo 
por mor de agardalas, 
quedaron varados 
ô velas tan majas. 
Entrambas firiron 
pra Xan a mirada,
e dempois entraron 
co-a cabeza baixa

[p.142]

unhas tras d' as outras
com' ovellas mansas 
n' a eirexa, pra oíren
a misa cantada.

 


[p.143]

XXII

A ROMARÍA

 

     Donde fan a romaría
é n' unha gran carballeira
qu' hay â veira d' un regueiro, 
á poucos pasos d' eirexa.
     Os dous lados d' o camiño
vénse moitas rosquilleiras. 
Unhas teñen sobre carros, 
posto con certa aparencia, 
bizcoitos, roscas e dulces, 
carambelos e botellas
con resôl, anís ou caña
ou augardente d' a terra, 
en fin, con cousas baratas;
pois saben qu' as faltriqueiras 
d' as rapazas e d' os mozos 
non poden votar por ela. 
Outras que traen pantrigos
ou empanadas n' as cestas; 
pois, porque cadra n' o inverno,

[p.144]

faltan as mazás y-as peras, 
forman pol-o campo adiante 
duas largas ringuileiras.
     N' o mesmo campo hay tamen
unha casa e unha pendella, 
dond' os taberneiros poñen
todol-os anos taberna.
     Xunto d' eirexa, n' un foco, 
hay unha pía de pedra
chea d' auga, d' unha fonte 
que nace mesm' ô pé d' ela, 
en dond' os de lonxe lavan 
a cara, os brazos y-as pernas
con tal de que teñan chagas
ou d' outra cousa padezan,
pois contan qu' un dia a Vírxen 
pasou por aquela terra, 
c' o seu meniño n' o colo, 
por preto d' esta fontela, 
e baixous' á beber auga 
por atoparse sedenta; 
e donde puxo a rodilla, 
por diante d' a fonte mesma,
aind' a sinal, por milagre, 
d' unha foquiña s' ouserva.
     Por eso dende moy lonxe
ofrécens' á vir â festa
moitos matos, pra beberen 
aquel' auga milagreira, 
que cura sólo ôs que teñen 
n' a sua virtú fé cega.
 

[p.145]

    Sai sempre, dempois d' a misa, 
a porcesión, n' a que levan
a santa moy adornada
con frores, cintas e sedas; 
e detrás d' a santa siguen, 
de xinollos pol-aterra, 
moitas devotas mulleres
que veñen cumprir a oferta 
d' andar así, mentras dure
a porcesión, c' unha vela.
     Recollida a porcesión,
n' eirexa xa pouco queda
que ver. Tan sól' o santeiro, 
qu' ese leva a tard' enteira
en poñer a santa âs xentes 
que levan cousas de cera, 
estrigas, cerros, galiñas, 
carne de cocho ou cadelas; 
en fin, o que ll' ofreceron
â santa n' as suas doencias.

     Dempois de xentar, a múseca; 
oubir os seus ecos deixa, 
menudean os foguetes, 
y-a xente moza non pensa 
sinon en ir car' ô campo, 
por mor d' o baile qu' esperan.
     Tocando pol-o camiño
ô campo a múseca chega, 
facendo ferverll' a sangue
âs famileas que n' el xentan,

[p.146]

e sobre tod' âs rapazas, 
qu' as pon, mais qu' o viño, ledas.
     Ármas o corro d' o baile,
toc' a múseca a muiñeira,
y-os rapaces van en busca
cada un d' a sua parexa;
mais cham' atenceón de todos,
por mais que naid' o comprenda,
que Xan e Farruco pasen
sin beilar a tard' enteira.
     Tomas' estaba n' o corro
e mirab' âs furtadelas
á Farruco, qu' outras veces
beilaba sempre con ela; 
prô como n' est' ocaseón
vése n' él moit' indiferencia, 
como rosa â romaría
pol-a tarde non viñera, 
colléndos' á outras amigas
foinas levando hastra cerca
de Farruco e de Xaniño,
que facían por non vela,
por mais que s' escachurraba
e berraba, de maneira
que tiñan qu' oubila todos
cantos tivesen orellas.
     Prô non lle valeron nada
nin estas nin outras tretas,
porque foi chegando a noite
e quedándose deserta
a romaría, fuxindo

[p.147]

as xentes pr' âs suas aldeas; 
pois dempois de qu' anoitece, 
d' inverno, fai friu ou xea,
e pr' â ruada d' a noite
tan sól' os viciosos quedan.
     Por es' os meus dous amigos, 
moit' antes qu' anoitecera, 
marcharon d' a romaría 
con cara un pouco tristeira.
     Tomasa fixouse n' eles
e quedou pensa que pensa 
en por qué non querería 
Farruco beilar con ela, 
quedando co-a fera duda 
si será que xa no-a queira
e se quede, ô fin y-ò cabo, 
sin ningun d' os d' a parexa.

 


[p.149]

XXIII

DETERMINACEÓN

 

     Chegou o mes de Mayo, e n' él, un dia
que nubarroso e turbio amañecía,
             n' a casa d' a Labrada
             un acontecemento
traguía á tod' á xente en movemento
y-â familea de Ros' esconsolada.

     Como visen facía tempo á Rosa
esganada, moy páled' e chorosa,
             á miudo indo e vindo
             á ver â hirmá d' o crego, 
cavilaban seus pais:
                            —Ese amor cego
non' a deixa comendo nin dormindo.

     Por eso certa tard' a tía Sabela, 
non podendo ver mais as penas d' ela,
             díxolle:
                            —¿Qué che pasa
             que tanto te consome?

[p.150]

¿Por ventura tí queres á algun home, 
ou qu' endemonicado mal t' abrasa?

     E respondeulle Rosa:
                                    —¡Ay, may querida,
vosté ben sab' o que me quit' a vida!
             Esta falta maldita
             que me quedou de nena,
a causa é toda d' esta miña pena
desque soupen que de casarme quita.

     E como por disgracea n' esta terra
tod' o qu' amei y-o que amo me fai guerra,
             n' atopo refuxeiro
             pro dôr d' a miña y-alma, 
por eso pra buscar algunha calma 
determinei meterme n' un mosteiro.

     Tal deciseón, e dita de tal xeito,
â mai, com' un puñal, pasoull' o peito;
             y-entón por vareos modos
             percurou persuadila
de que, marchándos' algun tempo â vila, 
pasaríanll' aqueles celos todos.

     Prô por mais que fixeron ambos vellos, 
non valeron de nada os seus consellos.
             Pos eso unha mañá
             salía o tiu Guergorio,
n' o corazón levando un purgatorio, 
d' a Labrada, con Rosa, pra ciudá.

 


[p.151]

XXIV

DOUS AMORES

 

     Logo que soupo Xan que se marchara
o anxel d' o seu sono, o seu consolo, 
sin motivo ningun qu' él s' expricara,
foi buscar á Farruco cuasque tolo
e corréndoll' as bágoas pol-a cara
c' o corazón vertendo desconsolo,
—¡Marchou Rosa! lle dixo, xa nin calma
nin ventura haber pode pra miñ' alma.

     Queríà co-a paseón, co-a fé mais pura
qu' idear poderán sonos d' amores; 
queríame tamen, e tal ventura
hastr' as espiñas me trocab' en frores. 
Non me deu fê dempois, mirou pr' altura
e viu n' o ceo felicidás millores;
mais dende que se foi, si non sospiro, 
tan sólo vexo vágoas cando miro.

     Botar non podo a soedá d' o peito

[p.152]

dende qua non a vexo, un fogo ardente
sinto que me consome, si me deito
fuxe o sono de min costantemente;
á traballo que faga non dou xeito
y-en nada atopo dicha n' alicente;
pois dende que non vexo ô ser qu' adoro,
de dia sufro e pol-a noite choro.

     A sua imáxe, de min xamais s' arredra,
d' os seus recordos sempr' estou rodeado;
véxoa en cada camiño, en cada pedra,
en cada fror, en cada herba d' o prado.
Canto mais tempo pasa, inda mais medra,
est' amor que n' a y-alma está encravado,
e si vives mais que eu serás testigo
de qu' esta idea morrerá comigo.

     Pra m' olvidar d' ela eu, preciso fora
non escoitar xamáis tocar â misa, 
non oir nunca a gaita trouladora, 
non ver mais nenas de graceosa risa,
nin ver mais nunca o sol qu' os campos dora,
nin d' as ledas mañás sentir a brisa,
nin que a calor me corra pol-as venas,
nin que ô meu corazón o afrixan penas.

     Por eso me despido d' esta terra
donde todo á tristuras me convida.
Vou á Cuba, pois dicen qu' alí hay guerra,
e lonxe d' esta aldea tan querida
dond' o que mais me gusta mais m' aterra,

[p.153]

loitarei pol-a pátrea tod' a vida,
pois s' unha bala aló ven e me mata,
enemiga será, mais non ingrata.

     —Dasme lástema, Xan, por qu' estás tolo; 
ese meigo d' amor roubouch' o xuicio; 
mais â careixa que che roe o miolo 
e que che mina d' a razón o quicio, 
chamarlle amor non podo, porque solo 
en ela eu vexo enfermedá e vicio, 
porqu' o amor déuno Dios tan solamente
pra qu' en paz e feliz se queir' a xente.

     Acouga, Xan, acouga, non caviles,
¿vas deixar â tua may triste, afrixida, 
por correr tras d' esoutra? Non vaciles, 
nin compares â may co-a mais querida. 
Mulleres como Rosa háinas á miles; 
pero may solo hay unha n-esta vida. 
E n-a propea esperenza che me fundo,
cal tua may naide te ha d' amar n-o mundo.

     Nunca eu soupen com' unha may quería
hastr' o dia que me quedei sin ela. 
Cobizoso d' amor dend' aquel dia
sinto mais ainda a falta de non tela, 
qu' anque teño unha hirmá, é tontería 
o pensar que me queira como aquéla; 
qu' o cariño d' a hirmá, anque é cariño,
non xunta com' â may sempre pr' o niño.

[p.154]

     Mira o amor qu' ô home ten a que se casa:
si pode en dominalo nunca duda,
si ela é mais rica, gastará sin tasa,
si ela é mais probe, non lle dará axuda;
e graceas si co-a lengoa non o abrasa, 
porque leva gran dote a que sál muda. 
Anque n' esto llles sirva de disculpa
qu' o home moitas veces, tén á culpa.

    
Hirmá d' a Caridá Rosa se fixo...
Pois eu dígoche, Xan, que me parece
qu' é santa vocación que Dios bendixo
e que dá solamente â qu' a merece.
Si non casou contigo á naide quixo:
non tés pé, pois, pro mal que t' entolece, 
pois cand' ela tomou es' outro estado 
é que Dios así o tiña desinado.

    Debes coidar d' a may, que xa vai vella,
e non debes os bés perder de vista.
O cariño d' a may non s' asemella
á ningun outro; é ménos egoista.
Si non tropezas c' unha mala herbella
e casas con muller virtuosa e lista, 
serás filiz, mais has de conocer
que nunca com' a may quer a muller.

    —Cando berra un enfermo c' os dôres, 
nunca os sinte en sí o médeco qu' o cura,
e de cote arresultan ser piores
d' aquês qu' o zuruxano s' afigura,

[p.155]

    Tí por eso os meus fondos sinsabores 
non comprendes, pois gozas de ventura;
¡mais quén sabe, á pesar d' esas tiorías,
si te viras com' eu o que farías!

    Ben se vé no que dîs qu' eres solteiro
e que n' estás siquera namorado, 
por eso serás sólo un barulleiro
mentras n' ames ou non mudes d' estado; 
porqu' o amor d' unha may é verdadeiro, 
prô é moy grande e santo o d' casado; 
y-â muller aducada e virtuosa,
o ser may non lle merm' o amor d' esposa.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega