Cousas d' as mulleres e outras poesías

Páxina Anterior

Capítulos XXV e XXVI. Epílogo. "Bágoas e Risas".

 

m3xrdguezlopezcousasdasmulleres005.html


[p.157]

XXV

O CURA Y-O MÉDECO

 

     Vendo Xan que c' o tempo non barría 
d' o namorado e tolo pensamento
a mamorea de Rosa, qu' o afrixía, 
queimandô a fogo lento, 
xa de sofrir cansado
n' unha ausencea tan dura, 
pôr coto ô mal percura, 
prô que quer sentar praza de soldado; 
por eso foi pedirll' ô siñor cura
o seu certificado.
     Mandou pol-a criada
recado ô crego, que llo deu entrada
tan logo como soupo por aquéla
qu' o agardaba Xaniño d' a Cancela.
     Estaba xunt' ô crego o zuruxano, 
un vello xa ben cano, 
qu' aseguraba qu' era

[p.158]

liberal e cristiano,
y-anque d' entrambas cousas pouco lêra
tiña un empeño cego
en armar descuseós sempre c' o crego.
     Cand' entrou Xan ond' eles, ben decía 
n' a sua cara qu' algun pesar sentía;
y-o crego, qu' e un vellete
n' as tramoyas d' o mundo xa moy ducho, 
fixo sentar á Xan n' un tabulete
e fíxoll' ademais poñel-o pucho.
    
Xan, dempoixas d' un pouco, 
expricoulles d' a march' o seu motivo, 
y-ô oubilo o crego, tivô 
por un empeño louco.
Prô mentras Xan falou
algo dixo, pr' ô médeco, intresante, 
porque se Ile mudaba o seu sembrante
namentras qu' o escoitou;
e quedouse dempoixas pensativo
cal si de Xan a hestorea
trouguérall' â mamorea
d' a edá pesada algun recordo vivo.
     Mais logo en Xan firindo a sua mirada 
—Mozo, díxolle, escóitam' un consello,
e si te marchas, nunca olvides nada 
d' o que che vai decir hox' este vello.
     Com' a tí vin ô mundo n' unha aldea,
e cal tí amei sin ser correspondido,
e d' amorosas penas perseguido
fun á buscar consolo a terra allea.
Pois o ver qu' eu aquí non consiguía

[p.159]

d' a adorada muller correspondencea, 
y-o ver que non podia
pôr freno o corazón co-a intelixencea,
pra curar tal amor pensei n' ausencea.
     O pirmeiro paseinas... ¡pro moy gordas! 
Cand' o barco pr' a Améreca iba andando
n' o corazón tamen sentía as cordas
pouquiñ' a pouco irse desgarrando, 
porqu' a muller qu' amaba
pol-o outro cabo aquí m' as amarraba.
     Mais todo pasa a postre n' esta vida,
e de mau dand' o amor y-as suas simprezas, 
atopei por aló franca acollida, 
satisfauciós, honores e riquezas
y-a dôce prenda d' a muller querida.
     Cando vin titulado de Santiago,
como non fora vago, 
e por outras razós,
tragia chea a y-alma d' iluseós;
mais vin-as ir crebando pouc' a pouco
n-a loita d' o amor propeo, n' esa guerra
d' a envexa, qu' hastr' ô adianto as portas cerra
porqu' é un empeño louco, 
pretender ser porfeta n-a sua terra.
     Si por buscar fertua te marcharas
deixand' o lar amado,
non solo non cho houbera aconsellado, 
sinon que che diria que quedaras,
porqu' os mais qu' alá van á buscar sorte
miserea atopan solo ou triste morte; 
pro marchar de soldado

[p.160]

é pensamento nobre, dino, honrado.
     Todas esas trísturas
que che produce o teu cariño cego
olvidarás d' a guerra n' o trafego, 
e trocarse poideran en venturas
s' alo te namoras d' outra nena, 
qu' amándote borrárach' esa pena; 
porqu' é cousa probada
qu' a novedad' agrada, 
y-a mais, o fin y-o cabo, 
saca un cravo outro cravo.
     S' olvidas d' ese amor o sentemento
y-aló buscas muller, de ver percura 
que che guste, prô vai mais qu' a figura
o xuicio, a virtú y-o entendemento, 
que é o demais vanidá de pouca dura, 
prô qu' âs veces amarga moito a vida.
     Si te marchas, non borres d 'a mamorea, 
pra traguer á Galicia a testa erguida,
qu' o valor d' o gallego está n' a Hestorea, 
â cabeza d' as follas de mais grorea.
     Entramentras o cura foi copeando
d' o libro d' as partidas a de Xan,
y-o entregarlla, quedouse pr' él mirando, 
e faloulle:
             —Bos consellos che dan; 
prô este médeco é un tanto paliqueiro, 
y-o millor foi deixándô n' o tinteiro.
     Anque tés, segun vexo n' a partida, 
mais d' os vintecinco anos, 
si queres levar ménos desenganos

[p.161]

n' a carreira d' a vida,
guíate por teus pais; porque che creo
qu' o bô fillo é bendito pol-o ceo.
     Xan, por toda resposta, agradeceulles
os seus sábeos consellos, 
pagoull' ô crego, as boas tardes deulles, 
e saliu, cal entrou, de xunto ôs vellos.

 


[p.163]

XXVI

ADIOS

 

     Certo dia 
moy cediño, 
n' o camiño 
atopou Xan 
á Farruco, 
que choraba 
e o agardaba
con afán.
     Xan salira
d' a sua casa 
cavilando 
non volver,
qu' a sua y-alma 
n' ela abrasa 
o remolo 
d' o querer.
     Nada, nada
foi bastante
pra facelo

[p.164]

desistir
d' unha marcha
que, pr-o adiante,
lle podía
non convîr.
     Non deu sorte,
nin âs xentes
que critican
o que fai
nin á amigos,
nin parentes,
nin âs bágoas
de sua may.
     Saliu solo,
porque quixo
non dar nota
n' o lugar;
solamentres
adios dixo
os pais, antes
de marchar.
     Non levaba
carabela,
e tan sólo
n' unha mau
lev' a moca
pra co-ela
dar, si cadra,
c' un n' o chau.
     Prô anque marcha
sin premiso,

[p.165]

contra toda
voluntá,
él agarda
qu' o perciso
nou lle falte 
n' a ciudá.
     Non en valde
confiara,
pois á pouco
de marchar, 
seu pai triste 
camiñaba
c' o perciso
pra lle dar.
....................
     D' os dous ô siguente día, 
entre bágoas e apretós, 
pra sempre se despedía 
con un tenrísemo adios.

 


[p.167]


EPÍLOGO

 

     N' unha d' as moitas guerras que sostivo 
a nosa España en Cuba, 
que ll' entraron âs veces ben ô vivo
ô espremerlle d' o persupuesto a uva; 
dempois d' unha batalla moy sangrenta, 
qu' hastr' acordarme d' ela me reventa, 
n' un hespital de sangue imprevisado
habia entr' os firidos
que n' el houberan sido recollidos
un de moito cuidado.
     Un zuruxano está de cot' â veira
d' a sua cabeceira,
y-ademais está un crego
que ten práutica vella
n' esto de morimundos, e dá â orella
marmullando: 
                        —¡Qué pêrda de gallego!
Y-entón un asistente
qu' ô firido percura con afán,

[p.168]

dí limpand' unha bágoa tristemente: 
—¡Probe meu capitan!
     Cando contaba est' asistent' a hestorea
y-o modo de levar tanta firida,
—Cada unha costou mais d' unha vida,
decía, prô darálle pouca grorea; 
pois si chega á morrer, 
ten a culpa de todo unha muller.
—¿Cómo foi? perguntoull' o zuruxano.
—Avisado d' a falta que facía
eiquí auxilio, véu diant' a compañía 
hast' â parte d' acá d' ese pantano. 
Desd' alí foi testigo
como os nosos fuxían d' o enamigo, 
qu' era mais numaroso; 
mais ô ver a autitú desesperada
con qu' os nosos formaban retirada, 
con sembrante fureoso
á todos nós falou d' esta maneira:
"Camaradas valentes: pol-a grorea, 
pol-a honra que loce esa bandeira 
vencedora de cote y-altaneira,
non cear hastra darll' outra vitorea."
     "Y-entón, pôndos' ô frente
de nosoutros, conform' acostumaba, 
porqu' era tan valente que, n' o maor peligr' alí él estaba, 
dirixiuse, estoupando co-a coraxe, 
car' â tropa enamiga, pol-o lado
que tiñan contra nôs mais avanzado;
e bateunos con furea tan salvaxe,

[p.169]

qu' est' exempro, quentand' o nóso peito, 
ô seu lado loitamos de tal xeito
que, en moito ménos tempo que se pensa,
o ataque convertíron en defensa; 
pois os nosos, ô verse reforzados, 
combatiron tamen mais animados.
     "Non tardaron en ver qu' eran perdidos
si non se retiraban;
mais ô ser por nosoutros perseguidos, 
notou o capitan que se levaban
unha Hermanita, encima d' unha besta, 
diant' un xefe, esmayada;
e destonces, erguend' a moura testa
e cravando n' a monxa a sua mirada, 
"¡Ala, Pedro!, me dixo; ven comigo; 
pois s' a monxa que levan non consigo
libertar d' entr' as maus d' esa canalla,
anque venza ô enamigo,
pesadumbre terei d' esta batalla.
E votand' o cabalo n' est' istante
á galope tendido
desafiando d' as balas o zumbido, 
con ronca voz berroume:
                                  "¡Pedro, adiante!"
E xa entr' eles metido
foi, tallad' á tallada,
sementando cabezas co-a sua espada.
     "Anque tras d' él corrimos,
cand' os demais poidemos alcanzalo, 
collido â monxa o vimos, 
e mortos os seus pés xefe e cabalo;

[p.170]

pero tant' era sangue que cichaba
pol-as fridas á chorro, 
qu' anque direito estaba
dixo, ô ver qu' o seu peito desmayaba: 
"Defendédea, valentes, si me morro". 
O restante d' a hestorea, francamente, 
xa o sabe, porqu' estivo alí presente.
     Aló cerca d' o dia
entrabrindo os seus ollos moratados, 
mirou pra todos lados, 
e dixo:
     "Daim' un goto d' auga fría".
Tan logo que ll' a deron,
e d' a sede calmaron o martireo, 
empezou á esvarear, con un delireo, 
que todos moito mais por él temeron:
     "Ela... sí... a mesma... Rosa...
Non fuxais... ¡Paso!... tí... cobarde... pára... 
Daca a monxa... pois vai costarche cara... 
Tan bonita com' antes... pró ¡qu' hermosa!..."
     O zuruxano, o crego y-o asistente 
apricaban atentos os oidos
pr' escoitar d' aquel' alma estes xemidos, 
cando viron trás d' eles, de repente, 
duas guapas Hirmás d' a Caridá 
que viñeran andando en pés de lâ.
     O firido esvareando continaba,
e de cote braceando,
tod' a roupa d' a cama destapaba,
a qu' había qu' estar sempr' amañando, 
pol-o que se quedou pr' este trafego,

[p.171]

por mandalo así o crego,
unha Hirmá, que dempoixas resultou 
ser a mesma qu' o enfermo libertou.
De pronto â Hirmá chocoull' o esvareamento
d' o firido, porque chamaba á Rosa, 
falándolle, n' a dôce e garimosa 
fala gallega, en grande sentemento.
     Direivos, s' é que tedes
moita prêsa, por mais qu' o supoñedes, 
qu' a monxa era Rosa d' a Labrada;
por eso se sintiu acongoxada, 
decatándose que fose o capitan 
o probe d' aquel Xan 
por quen ela estivera namorada.
     Prô anque xa pasaran algus anos, 
fixeran tanta mella os desenganos 
n' aquela cara pol-o sol torrada,
cuberta d' unha barba moy rizada, 
n' a continada guerra 
pol-o fume y-a pólvora queimada,
que non se semellaba cuasque nada 
ô Xaniño que vira aló n' terra;
pois d' aquela era fresco e colorado,
e andaba, com' os mais, sempr' afeitado.
     Estando n' estas dudas, o asistente
dixo:
      —Mais non se fai por quen s' adora.
Ben deitou de meu amo; s' el non fora
tan fero e tan valente.....
Y-estonces dix' o firido brandamente:
"Xuro por esta cruz,

[p.172]

"por ese sol qu' asoma refulxente
"pra dar â terra luz,
"ou qu' hei casar contigo, ou n' un mosteiro
"a vida hei d' acabar." 
É Rosa..... per' escapa..... ¡qué nubeiro!.....
¡Quén m' a dera pillar!....."
    
Escoitab' esto Rosa
chea d' un vivo intrés, febrenta, anseosa,
pois á Xan conocera:
y-ô velo xunt' á sí tan cheo de mágoas, 
cal s' o amor n' o seu peito s' acendera
y-o corazón cal leña seca ardera, 
pr' apagar este fogo, íban as bágoas
corréndolle por drento, 
porqu' avivaba o lume o pensamento; 
e por eso por fora
pon cara de chorar, pero non chora.
     Prô foi tan fort' o golpe recibido, 
qu' antes de ser por naide reparada, 
foi perdend' o sentido, 
y-ô quedarse esmayada,
incrinándos' á un lado por fraqueza, 
foi xuntar co-a de Xan a sua cabeza.
.........................................................
     Colleu medo o asistente,
y-ô médeco buscou moy prontamente; 
e cand' éste chegou,
vendo qu' era un esmayo e non durmía, 
c' un hisopo, botou

[p.173]

por entrambas cabezas auga fría,
y-ela co-esto moi logo despertou.
     Tan pronto viu ô médeco, fixouse
qu' era o mesmo qu' estaba n' a Labrada, 
y-outra volta quedouse,
ô recordalo todo, esconsolada.
     Mais logo perguntou con triste tono:
—¿Cándo volveu d' a terra? 
—Fará un ano pra últemos d' outono
que pedin pr' axudar eiquí n' a guerra.
—¿E que tal miña mai y-os mais d' a casa?
—Todos vôs, acordándose de cote
de vostede.
                —¿E casouse xa Tomasa? 
—Non ainda, por mais que teu bô dote
—Debeu ter, pol-o visto, un contratempo,
porque ir xa lle vai chegando o tempo. 
—Andivo unhos seis anos
empeñada en casar c' un tal Farruco, 
prô este deulle sólo desenganos. 
Dempois o Casanova, qu' é moy cuco, 
rondoull' un ano a porta; prô non quixo
entrar drento d' a casa
cal quería a familea de Tomasa; 
e dempoixas qu' un ano enteiro a fixo
pensar n-él, enganada y-entretida, 
cansouse d' ela ô cabo;
pois sempr' as relaceós tran moy mal rabo, 
cand' edá tendo e posiceón debida, 
ô mozo á entrar n' a casa se convida,
y-él, pra librarse d' esto,

[p.174]

todol-os dias busca algun pretexto.
     O médeco calou, porqu' o firido,
acaso co-a impresión d' a y-auga fría
recobraba o sentido,
y-os ollos entrabría.
Cando volveu á oubir a voz de Rosa,
pouquiñ' á pouco fois' espavilando,
e con cara entre leda y-angusteosa
con fixeza quedou pr' ela mirando.
N' unhos cantos istantes
miráronse con ánsea fito á fito
aqueles dous amantes,
y-anqu' o mirars' así era un delito
qu' un voto condenaba,
o amor causaba-o e Dios o perdonaba;
pois fai tempo qu' eu sei
qu' o puro e santo amor de Dios é ley.
     Xan enton foi sacando pouco á pouco
unha callosa mau fora d' o leito,
y-apertouna con forza contr' o peito
contêndo o corazón qu' estaba louco.
Quixo pôrse sentado,
mais falláronll' as forzas, e n' a cama
caeuse despromado.
Entón á Rosa chama,
e con voz que parece agunizando,
dixo:
     —Fai o favor de perdonarme...
Rosa, estouch' acabando.....
O vert' hoxe acabou d' arrematarme.
—Xan, valor; non te morras;

[p.175]

quero que Dios a túa vida garde.
Tardoum' o teu amor; por mais que corras
pra darm' a vida co-él, xa chegas tarde.
—¡Sempre te quixen, Xan!...
                                      —Send' eso certo,
¿por qué tantos delores me causache
podendo ver n' a terra o ceo aberto?
¿Por qué nunca tan craro me falache?...
Mais sinto que me morro, e non é cousa 
qu' esta tanta amargura 
faga salir dempois, carón d' a lousa, 
toxos e cardos d' a miña sepultura. 
Manda recad' ô cura, pois deseo
pedir perdón á Dios d' as miñas faltas;
e quero cavilar n' as cousas altas. 
Rosa, adios...
                    —Adios, Xan; xuntos no cêo
lograremos as nosas ambiciós.
—¡Ay, mai d' a miña vida!... Adios... Adios...
     Xa non dix' outra fala.
O médeco conoce que se morre, 
mais tom' o pulso e cala.
O lado d' o firido a xente corre, 
porque fora dixeran us sargentos
que ll' iban admîstrar os Sacramentos;
prô ouservando qu' á prêsa se morría, 
sólo Ile puxo o crego a Santa-Unceón; 
ô acabar de votarll' a bendiceón
morrera.... non amaba..... non sufría.
Rosa, chea d' un fondo sentemento, 
saliu d' alí chorando, decidida

[p.176]

á meterse pra sempre n' un convento
pra pidir pol-o que lle deu a vida. 
O médeco, ô vela ir, dixo:
                                    —¡Endiañadas!
¿Dónde tereis d' as penas e praceres
a chave, pra poder dar estudeadas
as Cousas d' as mulleres?

 FIN

 


[p.177]


BÁGOAS E RISAS

 

 

   
[p.179]

                    Á MARIA
                         —
   
                 SONETO

     Perdóname, María, s' é que canto, 
anque con debre voz, a tua hermosura,
a tua formalidá, y-a tua finura 
y-esas tuas graceas qu' eu adoro tanto.
     Eres, María, d' a miñ' alma encanto
donde de cote vexo a tua figura;
en tí tan sólo podo hachar ventura, 
sólo á tí quero con cariño santo.
     Mais véndote tan chea de primores, 
vend' a pura bondá que en tí resalta
por concederche Dios tantas favores,
     ¡ay, María! parécesme tan alta
que, sólo con contarch' os meus amores, 
xa penso que cometo unha gran falta.[p.181]


DALLE QUE DALLE

     ¡É moito conto
que tal me pase!
Quero á unha nena
qu' é com' un ánxel,
d' olliños negros
com' ô azabeche,
sonrir de ceo,
cara d' imáxen,
de dôce fala,
d' airoso talle;
en graciosiña
no-hay quen lle gane,
qu' é das meniñas
a que mais vale.
Mais non sabedes
con qué me sale
cando lle digo
si quer amarme;
pois..... que non gusta

[p.182]

de namorarse; 
mais como a quero,
anque soa en valde, 
eu vou seguindo
dalle que dalle.

     Sempre qu' a busco
pónseme diante,
mais vir' a cara
por non falarme,
e si por certas
casualidades 
m' acerco á ela, 
quer escaparme.
Tan mal me quere, 
que naide sabe
cántas peniñas,
cantos pesares
e cántas, cántas
horas fatales
teño por ela
sufrido en valde. 
Mais como a quero, 
naide se extrane, 
de cote sigo
dalle que dalle.

     Sempre qu' a vexo
parez qu' a sangre
quere salirme
por todas partes.

[p.183]

Pícanm' os nervos, 
danme calambres, 
y-o corazón
tanto me late, 
cal si d' o peito
fora a escaparse; 
y-anque lle diga, 
y-anque lle fale, 
nunca está quedo: 
e un tolitates;
pois terco sigue
dalle que dalle.

     —Corazonciño, 
mais non te mates; 
si non te quere, 
bules en valde; 
estate quedo 
sólo un istante. 
¿Tí non conoces
que frebe dásme,
que me consomes
e que m' abates?
 —¿Seica tés ganas 
d' enrabecharme?
Anqu' esa nena
nunca me ame, 
anque no-a vexa 
y-anque se marche, 
nunc' a mamoria
d' as suas bondades

[p.184]

d' a miña alma
podrá borrarse.
Porque namentres
que non s' apague
este remolo
que n' o peito arde,
eche imposibre,
nunca te canses;
mentras eu viva,
por mais que falen,
sólo por ela,
anque sea en valde,
ei d' estar sempre
dalle que dalle.[p.185]


AMOR DE BAILE

     Porqu' á Pepa lle dixen
qu' era moy guapa; n' o baile, certo día, 
andou correndo de qu' o amor lle fixen;
mais non teña por elo fantesía,
pois s' ô têr que falarlle
estrevinm' á decir que me gustaba, 
sólo foi pra pagarlle
as miradas d' amor que me votaba.
     Prô teño deprendido
qu' as miradas d' algunhas volvoretas
n' o baile, son tan sólo de coquetas
e fillas sempre d' un amor finxido
     Non foi, chamarche guapa, pretenderte
pois nunca tiven ganas de quererte.
     Pero ¿qu' han de decirvos âs mulleres
ô ver o tolo afán con que coidades
de prendervos con centos d' arfileres
esas gasas e cintas que levades
pr' asistir á esa festa, á donde vades

[p.186]

á buscar quen vos queira tod' a vida, 
sin que vos pase pol-o pensamento
qu' esa hermosura vai tan mal prendida 
qu' âs poucas horas tod' a lev' o vento?
     ¿E non vísteis qu' aquel que moito salta
ou que baila con moita lixeireza, 
cand' ésta a tén n' as pernas, non Ile falta 
tampouco n' a cabeza?
     Por eso ningun honre de sentido
vai ô bail' escoller
á ningunha, pra ser propea muller,
e si o fai pode vers' arrepertido;
pois tan fals' hermosura, 
escapa com' o fume, pouco dura.
     Hay outra que non pasa,
mais n' o fondo d' a y-alma está escondida, 
e que debe buscar, o que se casa, 
n' o consorte, pra ter mais filiz vida: 
é a vertú vestida c' o talento
que, com' a puxo Dios drento d' a y-alma,
é fort' â tempestá, é dôce â calma
e nunc' a lev' o vento. 
     ¿N' adoitades á ver qu' os namorados,
d' o baile, teñen pouca consecuencia?
É qu' o amor s' asentara n' aparencea
con qu' os corpos poñedes adornados.
     Porqu' aquel que n' un baile vos adora
por mirarvos con tantos pirifollos,
com' ô fin se namora d' o d' afora,
o amor que Il' ispirades n' aquel' hora
non ll' entr' ô corazón, queda n' os ollos.
     
[p.187]

     Conqu' excusas chufarte que te queren
cand' os homes che digan qu' és bonita,
pois n' o bail' eso nada pon nin quita,
mentras outra palabra non che deren.
     Porque, pra divertinos, n' as ruadas, 
buscamos ás que teñen moita lérea; 
pero, com' o casars' é cousa sérea, 
querémolas formales pra casadas.
     N' este momento lémbrasem' un conto,
que cho vou á contar pr' acabar pronto.
     Beilando certa vez c' unha morena, 
send' eu un rapazote y-ela nena,
prô qu' estonces de min foi moy querida, 
escoitei d' os seus lábeos, non sin pena,
unha cousa que nunca se m' olvida.
     Como dixen, estábamos beilando, 
y-anqu' ela ben sabía
de qu' eu a pretendía,
tan filiz ocaseón aproveitando, 
díxenlle qu' a quería;
y-ela enton, non queréndome dar crêto 
nin tampouc' un desaire,
respondeum' así, en tono de sacreto:
—Xesús; amor d' o baile, amor d' o aire.
     ¡Ay, Pepiña, Pepiña,
non sei quén tales cousas vos ensiña!
     Mais, ô fin, si tés conta d' est' exempro,
verás con pena, anque cho digo rindo,
de qu' é unha verdade com' un tempro
qu' o amor de bail' acábas' en dormindo.[p.189]


O ESTUDEANTE CATÓLECO

                                        Initium sapientie timor Domini.                    
I

     Fixándose n' os dous nômes
qu' estos versos encabezan, 
hay que sacárllel-o pucho
pol-a sua valedencia;
porque estudeante e católeco
son dous nômes, qu' abofellas, 
cada un de por sí vale
unha conta ben compreta;
pero cando en calquer xóven
os dous á xuntarse chegan,
facéndose dino d' eles,
entón ¡nunca Dios me dera!
o rapaz que ten tal sorte, 
vale mais ouro que pesa; 
porque n' a y-alm' atesoura
as vertudes qu' encadean
as felicidâs d' o cêo
co-as maravilas d' a terra.[p.190]


                   
II

     Hay sempr' entr' os estudeantes
algús que tan sólo levan
o nôme com' un pegote, 
porque non miran apenas
os libros nin pol-o forro, 
y-algús nin siquer' os mercan;
pero, en troques, cando falan
teñen o deño n' a lengua,
e non respetan â xente
nin á Dios mesmo respetan.
Á éstos, n' os poucos días
que lles roxe a faltriqueira, 
cand' os queirades buscar, 
tede como cousa certa
qu' han d' estar n' algun café, 
ô rededor d' unha mesa, 
n' o recanto mais escuro,
por mor de que non-os vexan, 
qu' anque non fan mal ningun,
algun fan cando recean;
e verédelos alí,
xoga que te xoguetea,
bebendo composiciôs
qu' hastr' os fídagos lles queiman.
N' eses días fuman puro
e botan moito por ela;
mais dempoixas qued' o vicio

[p.191]

e, como non hay cadelas, 
acoden âs raspas propias
e, cando cadra, âs alleas. 
Estos non sabrán d' os libros 
de texto nin unha letra,
pero saben tirar lonxe,
co-a mau ou co-a fonda, pedras; 
e como sempre se reven
n' aquelo que ven qu' apedran, 
andan partindo faroles, 
ou tirándoas âs vidreiras, 
ou apuntand' us ôs outros, 
ou mancand' os cás con elas;
porqu' á veces a iñorancia 
afilla a maldá perversa.
     Con esta cras d' estudeantes
estos versiños non rezan, 
qu' anqu' a matrícola pagan, 
son estudeantes de pega;
pois por mais que seus pais lles
estaliquen as orellas, 
teñen, pr' aporbar os cursos, 
que pôr grandes enfruencias, 
porque, en vez d' estudear, ruan
ô xogo d' a pita cega, 
n' o que, por ser mal guiados
e por non tirar co-a venda,
en vez de batir n' os libros, 
sempr' andan tenta que tenta,
bateu en todo, ménos
n' o que lles tén comenencia.
    
[p.192]

     Dempoixas que son meirandes, 
cand' acaban a carreira, 
choran o tempo pasado
en folgar y-en lêr novelas; 
per' anqu' estonces conocen
qu' andiveron sempr' âs cegas, 
tan âs cegas, que s' atopan
sin estruceón nin creencias, 
non recean en meterse
en calquera coesteón séria, 
porqu' a falta d' o saber 
cóbrena con moita verba.
     De relixión, estes tales
teñen a y-alma valeira;
porque todo aquel que ten 
conocementos á medias
e que pasou a sua vida
en vicios y-en rebinquetas,
cheg' á amar tant' o seu corpo
y-éncheo de tanta soberba, 
qu' as cousas d' a relixión 
abandónâs por pequenas, 
e porque n' as falcatrúas
qu' á veces fai s' atravesan. 
Por eso con esas xentes
estes versiños non rezan; 
pois por malos estudeantes,
ben vedes á dónde chegan.
     O verdadeiro estudeante
d' as maus os libros non deixa,
e son as leuciós que estúdea

[p.193]

unha suma de moléculas, 
co-as que vai formando n' âlma
o organismo d' a cencia, 
qu' é o sol qu' alum' as almas
cando ten luz verdadeira; 
quero decir, cando brila
a cencia co-a luz direuta
que de Dios mesmo procede, 
luz d' infinita esprendeza;
porque cand' algús pretenden
alumal-a intelixencia
co-a luz qu' a razón humana
sobre d' as almas refrexa, 
como a razón é tan probe
y-a mais é tan imperfeuta, 
cand' aluma por sí sola
moy pouco ou nada crarea, 
pois xamais, con ela, víuse
ningunha causa pormeira.
     Cand' os estúdeos camiñan
pol-a verdá, a esperencia
ensina qu' o hôme sábio
é rey d' a Naturaleza,
porque s' utiliza e manda
era todo canto o rodea;
él fai qu' hastr' os pés lle biquen
as mais carniceiras feras; 
as prantas sabrosos frutos
e boas madeiras lle prestan;
e co-s minerás, a químeca
hoxe é tan artimañeira,

[p.194]

que chegou á facer co-eles
viño, augardente e manteiga; 
ô bafo que bot' o pote
cand' están fervendo as berzas,
fíxolle sacar tal forza, 
qu' agora con él carrexa
esa ringleira de coches
qu' arrastra pol-a vía férra;
d' esa forza pavorosa
que n-as nubes brua e berra,
anunciando con lostregos
os furores d' a tormenta, 
botou mau, y-en mil destinos
tamen esa forza emprega;
fay que s' escoite os de lonxe
como si falaran cerca, 
traguend' a voz por aramios
y-hastr' luz, ¡qu' esto tén chencha! 
fay que con ela se voe
pol-o aire com' as pegas, 
e que s' ande com' os peixes
debaixo d' a auga con ela.
     En fin, calquer estudeante
que non sea vago e qu' aprenda, 
verá, segun se vaya indo
d' a sua iñorancia á néboa,
qu' o estúdeo engrandece o hôme
e faino feliz n' a terra.[p.195]


                   
III

     Católeco sinifica
hôme de sanas ideas, 
bo pai e bô ciudadano,
que sin farsa nin fachenda
sirv' a Dios, ama os mais hômes
e viv' en paz co-a concencia.
     O que garda os Mandamientos 
de Dios e d' a Santa Eirexa,
terá mais salú n-o corpo
y-a alma mais satisfeita, 
porqu' esta relixión santa
co-as suas devinas regras,
sopara do corp' os males
e consola n' alm' as penas,
y-é qu' aquél que direitiño
vai pol-a sua vereda, 
sabe acalmar as paseós,
n' os vicios non emboleca, 
sabe amar os semellantes
e perdonar as ofensas,
millorand' a sociedá 
e facéndoa mais perfeuta.
     Mais si tén tantas ventaxas
en este val de miseria, 
que vamos todos cruzando 
con atolandrada presa,
si co-esas mesmas ventaxas

[p.196]

se conquire a groria eterna,
por moitas que aquí teñamos, 
¿qu' importan todas pr' aquélas?
     Non podo seguir, pois chego
n' este punto á tal idea, 
qu' a miña razón s' ofusca
e a musa parada queda,
e sólo sinto que fose
tan probe e tan imperfeuta
pra demostrar que, si o estúdeo
fai d' o hôme un sér que chega
a domar toda-las cousas
que hay sobr' a códea terreña,
e si a nosa relixión
a reinar con Dios nos leva,
ser estudeante católeco
é a sorte mais inmensa
con que Dios a aqueles fillos
que fan o qu' Él manda, premia;
pois darlles á conecer
as virtudes qu' encadean
co-as felicidás d' o cêo
as maravillas d' a terra.[p.197]


A ESCOLA D' UBREIROS (*)

     Vou en malos versos
decir duas palabras
n-a dôce e melosa
galleguiña fala; 
mais naide s' extrane
de que mal o faga, 
porqu' a miña chispa
pr' esto é moy escasa.

     Pasa de tres anos
que xa está fundada
a Escola d' Ubreiros. 
E si se repara
cánto val' o ubreiro
que de dia traballa, 
o tér pol-a noite

[p.198]

quen lle dea ensinanza
de moitas materias,
que saber fai falla
á aquél que non tivo
n-a sua crianza
nin pais, nin maestros
que llas ensinaran,
estonces veráse
craro com' a auga,
qu' á istitución ésta
é moy nobre e santa.
     Porque nas duas horas
que n' Escola pasan,
xa suletreando,
xa dando Gramáteca,
x' aprendendo contas,
xa esquirbindo pranas,
non sólo enriquecen
e istruyen â y-alma
limpándoll' os ollos
d-a cega iñorancia
que fai ser ô home
un burro de carga; 
non sólo ademiran 
ô paso qu' adiantan
cómo aquelas letras,
ben ou mal formadas,
que van esquirbindo,
compoñen palabras
que din o qu' un quere
com' as que se falan,

[p.199]

e ven o sacreto
d' esquirbir as cartas; 
non sólo deprenden 
cousas nacesarias, 
pra poder n-o mundo
sacar mais ventaxa
d' as artes, d' o oficio, 
d' as cousas que fagan, 
unha vez qu' a vida
está acogulada
de males e penas,
traballos e bágoas; 
non sólo contempran
ô estudear n' os mapas
as naciós qu' ocupan
as razas humanas, 
e ven qu' este mundo
que nos dá tanta ánsea,
com' é redondiño
com' unha laranxa, 
pol-o azul espacio
rodando sempr' anda, 
com' esas estrelas 
que brilan e bailan 
n-as noites sin lua, 
sereas e craras; 
non sólo n-a Hestorea
sagrada e profana
deprenden os feitos
d' as edás pasadas, 
en donde s' espellan,

[p.200]

e donde se sacan
pra vida d-o hôme
grandes ensinanzas, 
sinón que se privan
de vicios qu' espantan, 
d' estar n-as tabernas
y-en moitas mais casas
dond' a salú minan
e c-o corpo acaban, 
dond' as veces deixan
tod' a cigallada
que deu o traballo
de tod' a semana.
     Y-o pior de todo
é dempois, qu' a rabia
non morr' onde peca, 
sinón que desbafa 
co-a muller e os fillos
dempoisas n-a casa.
     ¡Cántos d' eiquí vexo
qu' escoitan e calan, 
saben qu' estas cousas
moitas veces pasan!
     ¡Cántos de vosoutros
cando vos mandaban
vosos pais a escola
dísteis en latala, 
por ir moitas veces
xogar a villarda, 
con outros tan vagos
detrás d' a Muralla,

[p.201]

ou por ir os niños
aló pol-a Chanca,
traguendo dempoisas
a roupa raxada
d' andar entr' as silvas 
ou de calquer galla, 
sirvindo de muda
testigo d-a falta, 
e logo dempoixas
a may enfadada
andouvos n-o lombo
zurrand' a badana, 
sin sacar partido, 
nin conseguir nada, 
porqu' o outro dia
outra vez latábais, 
guiados acaso
por malas compañas
qu' a todol-os vícios
atraen é arrastran!
     Poida que ninguen
n' esta Escola haxa
qu' este n' este caso; 
mais si s' atopara, 
decirnos poidera 
como se relaxan 
dempois que c-o xuicio
vai nacendo a calma, 
ô ver que s' atopan 
sin saber de nada
por perder as horas

[p.202]

qu' á escola os mandaban.
¡O qu' agora queren
antes despreciaban,
e choran a perda
d' as horas pasadas!
     Por eso est' Escola,
denque foi creada,
cumpre dous obxetos
dinos d' alabanza:
é faro qu' aluma
n-as negras borrascas
qu' ó home sorprenden,
e que se levantan
n-o mar axitado
de penas e ánseas,
que tén n' este mundo
todo o que traballa,
y-é escudo qu' ó ubreiro
protexe e ampara
d' os dardos qu' os vicios
treidores lle lanzan,
que pasan o corpo
e dañan á alma.
     Por eso deberan
sobre d' a portada
poñer un letreiro
con letras douradas
e que n' él se lêse:
"Caridá Cristiana".[p. 203]           O ispirado e premeado
               
MÚSECO GALLEGO
                 
              
XAN MONTES CAPÓN

                   UN BICO (*)

     —Ay Maruxiña, por Dios, dam' un bico.
—¿Qué fas? Acouga. ¿Tí seica toleas?
—Pois non me marcho sin que hoxe m' o deas
—Mira que berro, ten queda l-as maus.
—Y-eu que pensando que tí me querias
fíxent' a dona d' os meus pensamentos.
—Pois si continuas co-eses intentos,
poida que corras d' este sitio á paus.
                   —Quen n-os xuramentos
                   fia d' a muller,
                   pol-o qu' en tí vexo
                   moy burro ha de ser.
                   Xa qu' o meu amor
                   te fai anoxar
                   n-a vida d' o mundo
                   volvesm' á engañar.

(*)  
Esta composiceón foi acomodada á Muiñeira de Montes
pra cantar o notabre Orfeón Gallego que él dirixe.


[p. 204]

     —¡Ay, tí pol-o visto âs rapazas que tés
quérelas pro mesmo que querel-os pés!
                Pois vaite con Dios.
              Xa podes largar,
              e nunca me volvas
              n' a vid' á falar.
     —Mir' o que fas, pois xa teño catro onzas
para casarme contigo per sécola.
—Mir' o que fas.
                            —Si te casas...destonzas...
—(¡Ah! Seica sona millor esta trécola.)
         Ay Maruxiña, por Dios, dam' un bico.
—Din qu' ôs solteiros desmermanll' o amor.
—Quéroche tanto que xa non m' esprico...
—Pois de casado sabrache millor.
Probe d' aquela que dá creto ôs homes,
pois todos sodes un fato de pillos,
e sempre vides co-eses estrebillos
pr' a que se fia votal-a perder.
—Probe d' aquel que co-as mulleres xoga
e que pretende ter d' elas mercedes,
pois engueréllase n' as mesmas redes
que cobizoso lles quixo tender.

     —Tí sempre fuches un zaramalleiro.
—Non desconfíes de min Maruxiña.
—¿Por qué non tratas de casart' axiña?
—Por non saber si me queres ou non.
—A millor proba d' amor sonch' as obras.
—Tí fasll' âs miñas moy pouca xusticia.
—Sí; per' as d' hoxe non tiñan malicia.

[p. 205]

     —Eran as ánseas d' o meu corazón.
                     —Por eso, ô notarche
                 tan fero querer
                 pensei que me viñas
                 á comprometer.
                 —Non pensaba en tal;
                 supoñías mal;
                 pois por darm' un bico
                 quedabas igual.
                 —Nunca un sólo bico
                 calm' o voso afán,
                 porque mais queredes
                 cantos mais vos dan.
                 Por eso, ô meu ver,
                 non debe de ter,
                 quen pensa n' os bicos,
                 moy firm' o querer.
     —Fíat' en min. Si te quero co-a y-alma,
     ¿cómo receas qu' amores che minta?
     Sólo son teu.
                         —Pois arreda, ten calma.
(¡Uy! este merlo non ten mala pinta.)
—¿Non me das logo siquera un biquiño
com' unha proba d' o amor que me tés?
—¿Outra vez volves torcer o camiño?
Pois ô meu lado, por ese, non vés.
                         —¿Dasm' un bic' ou non?
                     —Xa podes largar;
                     sin casar comigo
                     non m' has de bicar.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega