Pasaxeiras

Páxina Anterior

"O estudeante católeco"

Páxina Seguinte

Pagina nueva 1
[p. 115]

Ao poeta gallego, meu bon amigo D. José Pérez Ballesteros.

Initium sapientie timor Domini.                         I

   Fixándose n'os dous nomes

qu'estos versos encabezan,
hay que sacarllel-o pucho
pol-a sua valedencia;
porque estudeante e católeco

son dos nomes, qu'abofellas
cada un de por sí vale
unha conta ben compreta;
pero cando en calquer xoven
os dous á xuntarse chegan,
facéndose dino d'eles,
entón ¡nunca Dios me dera!
o rapaz que ten tal sorte,
vale mais ouro que pesa;


[p. 116]

porque n'a y-alm' atesoura
as virtudes qu'encadean
as felicidás d'o ceo
co-as maravilas d'a terra.                         II

   Hay sempre entr' os estudeantes
algús que tan solo levan
o nome como un pegote,
porque non miran apenas
os libros, nin pol-o forro,
y-algús nin siquiera os mercan;
pero, en troques, cando falan
teñen o deño n'a lengua,
e non respetan â xente
nin á Dios mesmo respetan.
   A éstos, n' os poucos días
que lles roxe a faltriqueira,
cando os queirades buscar,
tede como cousa certa
que han d' estar n' algun café,
ô rededor d'unha mesa,
n' o recanto mais escuro
por mor de que non-os vexan,
qu' anque non fan mal ningun,


[p. 117]

algún fan cando recean;
e verédelos alí,
xoga que te xoguetea,
bebendo composiciós
qu' hastra os fídagos lles queiman.
   N-éses días fuman puro
o botan moito por ela;
mais dempoixas qued' o vicio,
e como non hay cadelas,

acoden âs raspas propias
e cando cadra âs alleas.
   Estos non sabrán d' os libros

de texto nin unha letra,
pero saben tirar lonxe,
co-a mau ou co-a fonda, pedras;
e como sempre se reven
n' aquelo que ven qu' apedran,

andan partindo faroles,
ou tirándoas âs vidreiras,
ou apuntand' us ôs outros,
ou mancand' ôs cás con elas;
porqu' á veces a iñorancia
afilla a maldá perversa.
   Con esta crás d' estudeantes

estes versiños non rezan,
qu' anque a matrícola pagan,
son estudeantes de pega;


[p. 118]

pois por mais que seus pais Iles

estaliquen as orellas,
teñen pr' aprobar os cursos
que pôr grandes enfruencias,
porque en vez d'estudear, ruan
ô xogo d' a pita cega,
n'o qué, por ser mal guiados
e por non tirar co-a venda,
en vez de batir n'os libros,
sempr' andan tenta que tenta,
e baten en todo, menos
n' o que lles ten comenencia.

   Dempoixas que son meirandes,
cando acaban a carreira,
choran o tempo pasado
en folgar y-en lêr novelas;

pero anqu' estonces conocen
qu' andiveron sempre âs cegas,
tan âs cegas, que s'atopan
sin estrucéon nin creencias,
non recean en meterse
en calquera cuesteon séria,
porqu' a falta d'o saber
c
óbrena con moita verba.
   De relixión, estes tales

teñen a y-alma valeira;
porque todo aquel que ten


[p. 119]

conocementos á medias,
e que pasou a sua vida
en vicios y-en rebinquetas,

cheg'á amar tant' o seu corpo
y-encheo de tanta soberbia,
qu'as cousas d'a relixión
abandonâs, por pequenas
e porque n' as falcatrúas
qu' a veces fai s' atravesan.
   Por eso con esas xentes

estes versiños non rezan;
pois por malos estudeantes,
ben vedes á dónde chegan.
   O verdadeiro estudeante

d'as maus os libros non deixa,
e son as leuciós que estúdea
unha suma de moléculas
co-as que vai formando n'alma

o organismo d'a cencia,
qu' é o sol qu' aluma as almas
cando ten luz verdadeira;
quero decir, cando brila
a cencia co-a luz direuta
que de Dios mesmo procede,
luz d' infinita esprendeza;
porque cand' algús pretenden
alumal' a intelixencia


[p. 120]

co-a luz qu' a razón humana
sobre d'as almas refrexa,
como a razón é tan probe
y-a mais é tan imperfeuta,
cando aluma por sí sola
moy pouco ou nada crarea,

pois xamais, con ela, viuse
ningunha causa pormeira.
   Cand' os estudeos camiñan
po-la verdá, a esperencia
ensina qu' o hôme sabio
é rey d' a Naturaleza,

porque s' utiliza e manda
en todo canto o-rodea;
él fai qu' hastra os pés Ile biquen

as mais carniceiras feras;
as prantas sabrosos frutos
e boas madeiras Ile prestan;
e cos minerás, a químeca
hoxe é tan artimañeira,
que chegou á facer co-eles
viño, augardente e manteiga.
Ao bafo que bota o pote
cand' están fervendo as berzas
fíxolle sacar tal forza,
qu' agora con él carrexa
esa ringleira de coches


[p. 121]

qu' arrastra pol-a vía férra.
D' esa forza pavorosa
que nas nubes brua e berra,

anunciando con lostregos
os furores d'a tormenta,
b
otou mau y-en mil destinos
tamen esa forza emprega;
fay que s' escoite ôs de lonxe
como si falaran cerca,
traguend' a voz por aramios,
y-hastra luz ¡qu' esto tén chencha!
fay que con ela se voe
pol-o aire com' as pegas,
é que s' ande com' os peixes
debaixo d'a auga con ela.
   En fin, calquer estudeante

que non sea vago e qu' aprenda,
verá, segun se vaya indo
d' a sua iñorancia a néboa,
qu' o estudeo engrandece ô home

e faino feliz n' a terra.                         III

   Católeco sinifica

home de sanas ideas,
bô pai e bô ciudadano,


[p. 122]

que sin farsa, nin fachenda

sirve á Dios, ama ôs mais homes
e viv' en paz co-a concencia.
   O que garda os Mandamientos

de Dios e d'a Santa Eirexa,
terá mais salú n-o corpo
y-a alma mais satisfeita,
porqu' esta relixión santa,
co-as suas divinas regras,
separa do corp' os males
e consola n' alma as penas,

y-é qu' aquél que direitiño
vai pol-a sua vereda,
sabe acalmar as pasiós,
n' os vicios non emboleca,
sabe amar ôs semellantes
e perdonar as ofensas,

millorando a sociedá
e facéndoa mais perfeuta.
   Mais si ten tantas ventaxas
en este val de miseria
que vamos todos cruzando

con atolondrada presa,
si co-esas mesmas ventaxas

se conquire a groria eterna,
por moitas que aquí teñamos,
¿qu' importan todas pr' aquélas?


[p. 123]

   Non podo seguir, pois chego
n' este punto á tal idea,

qu' a miña razón s' ofusca
e a musa parada queda,
e solo sinto que fose
tan probe e tan imperfeuta
pra demostrar que, si o estudeo

fai d'o home un ser que chega
a domar toda-Ias cousas
que hay sobr' a códea terreña,
e si a nosa relixión
a reinar con Dios nos leva,
ser estudeante católeco
é a sorte mais inmensa
con que Dios a aqueles fillos
que fan o qu' Él manda, premia;

pois dalles á conecer
as virtudes qu' encadean
co-as felicidás d' o ceo
as maravillas d' a terra.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega